پدیده‌ی دین، پادزهر «توده‌زدگی»: : جامعه : : روانشناسی اجتماعی :
2 ماه پیش ارسال شده

پدیده‌ی دین، پادزهر «توده‌زدگی»

 توهم قدرت دولت به خود می بالد، و چون نیک بنگری، آن قدرت موهوم چیزی جز خودرأیی رؤسای قبیله که چرخ دولت را می گردانند نیست. همه ی نهضت های اجتماعی و سیاسی معاصر که بر این توهم مبتنی است، ناظر به رهانیدن آن توهم از قید هرگونه محدودیتی است (گرچه محدودیت مزبور کاملاً سودمند و ضرور است)، و همه ی آن نهضت ها نیز می کوشند تا بدین منظور، ادیان را خنثی کنند. زیرا در واقع برای تبدیل فرد به تابع دولت، باید او را از قید و بند هر تعلق دیگر رهانید. و گروش به هر دین، متضمن این معنی است که فرد، وابستگی ای را بپذیرد و به داده هایی غیرعقلانی که مستقیماً به شرایط اجتماعی و فیزیکی مربوط نمی شوند، بلکه بیشتر از ژرفا و سلوک روانی فرد برمی خیزند، تسلیم شود. (۱)

بی گمان موضع گیری در قبال شرایط خارجی هستی، وقتی ممکن است که دیدگاهی خارجی نسبت به آن شرایط، در اختیار باشد. ادیان تحقیقاً این پایگاه و بنابراین امکان قضاوت و تصمیم گیری آزاد را برای فرد فراهم می آورند، یا مدعی آنند. ادیان جواز می دهند که آدمی فرصت نگاه دارد و منتظر بماند و با جبر و فشار بی امان و عینی ای که از مقتضیات خارجی ناشی می شود – و تنها آنکه فقط در جهان برون زندگی می کند (و برای خود پایگاه دیگری جز آسفالت شهرهای بزرگ نمی شناسد و نمی بیند)، بی دفاع بدان تسلیم است – فاصله بگیرد. اگر فقط واقعیت آماری وجود داشته باشد، آن واقعیت، قدرتی مطلق العنان خواهد داشت. زیرا اگر تنها یک شرط و قید بماند، و هیچ قید و شرط دیگری با آن به مقابله برنخیزد، قضاوت و حکم آزاد، نه فقط عبث و زاید، بلکه محال خواهد بود. چون در آن صورت، فرد اجباراً دیگر کسی جز مطیع آمار و (بدین علت) فرمانبردار دولت نخواهد بود، قطع نظر از هر اسمی که ممکن است بر اصل انتزاعی حاکم بر امر اجتماعی یا تنظیم کننده ی آن بنهند.

اما ادیان، اقتدار دیگری را تعلیم می کنند که معارض اقتدار دنیوی است. ادیان می آموزند که انسان، اصلی الهی دارد، و این حقوق خداوندی بر بندگانش، همان قدر توقع انگیز و مطالبه آمیز است که سلطنت دنیاوی. این توقعات و مطالبات الهی که خصلتی بی چون و چرا و مطلق دارند، می توانند به نحوی قاطع آدمی را از جهان دور کنند، با همان قاطعیت که وی در تسلیم شدن به ذهنیات جمعی، از خود بیگانه می شود. انسان در هر دو مورد ممکن است به خاطر آموزه ی دینی یا جمع، آزادی خود را در قضاوت از دست بدهد. و ادیان وقتی که از هرگونه سازش با دولت امتناع می ورزند، آشکارا به همین هدف، نظر دارند.

در این صورت من ترجیح می دهم که بر وفق مرسوم زبان، اصطلاح فرقه گرایی (confession) را به جای دین (religion) به کار برم. فرقه گرایی در واقع، از راه اعتقاد و عمل به آن، تأیید معتقدات گروه و فرقه ایست؛ حال آنکه واژه ی دیانت، مبین رابطه ی ذهنی آدمی با بعضی عوامل مابعدالطبیعی و خارج از حیطه ی زمان است. فرقه گرایی، اساساً، شهادت علنی به ایمان خویش در برابر همگان و بدین علت، امری مسبوق به زمان و دنیاوی است؛ حال آنکه معنا و هدف دین، در رابطه ی فرد با خدا (مسیحیت، یهود و اسلام)، و یا در جستجوی رهایی (بودیسم) نهفته است. اخلاقی که هر دین تعلیم و تبلیغ می کند و اگر فاقد پایگاه مسئولیت فردی و وجدانی در قبال خدا باشد، تنها اخلاقی قراردادی و تصنعی می تواند بود، بر این مبنا استوار است.

فرقه گرایی ها که شکلبندی و صورتی از سازش دیانت با واقعیت دنیاوی است، در سیر خاصی که داشته اند، نتوانسته اند از قانونمند شدن تدریجی آموزه و مفاهیم و رسوم شان احتراز کنند؛ و در این سراشیب، به درجه ای از ظاهربینی رسیده اند که آنچه که ذات و جوهر خاص دینیشان محسوب می شده، در سایه افتاده و مهجور مانده است؛ و این ذات در اصل از رابطه ی زنده ی (دین) با مرجع و مبدأ خارج از زمان، و مسائل و اثرات و عواقب آن رابطه که می بایست همه را برعهده گرفت، فراهم آمده بود. از منظر فرقه گرایی، اعتبار و اهمیت دلبستگی ذهنی به دین، با ملاک شور و گرمی پذیرش آموزه ی سنتی، سنجیده می شود، و آنجا که این آموزه، سختگیری کمتری دارد (به عنوان مثال در مذهب پرتستان) بیدرنگ از پارسایی (Piétisme) (2) سخن به میان می آید، و وقتی کسی دعوی کند که به ادراک بی واسطه ای که از اراده ی حق دارد، تسلیم است، وی را به فرقه تراشی و بدعت گذاری و شوریدگی منسوب می دارند. فرقه با کلیسای دولتی، همتا و همپا می شود، یا دست کم نهادی عمومی بنیان می نهد که نه فقط مؤمنان حقیقی، بلکه توده ی مردمی را نیز در بر می گیرد که به دین بی اعتنایند و فقط بر سبیل عادت و سنت، در آن نهاد گرد آمده اند. در این جاست که به نحوی عینی، اختلاف میان فرقه گرایی و دیانت را احساس می توان کرد.

بدین گونه وابستگی به فرقه ای، همواره از مقوله ی دیانت نیست، بلکه بیشتر مربوط به اجتماعیات می شود و بدین علت به طرزی محسوس، مفید و مساعد به حال زیرساخت و ساختارهای فرد، به عنوان واحدی منفرد، نیست. ساختارهای بنیانی فرد، منحصراً وابسته به نسبتی است که وی با مصدری غیر دنیوی دارد. و در این مقوله آنچه حائز اهمیت است، اعلام علنی ایمان به عقیده ای مذهبی که آن شهادت از قلب نیز برنخاسته، نیست؛ بلکه این داده ی روان شناختی است که حیات فرد، نه فقط به نفس (من) و آراء و عقایدش یا به تعنیات و موجبات اجتماعی، بلکه به همان اندازه به مرجعیتی متعال نیز وابسته است. (۳) نه شعارهای اخلاقی، هر چند والا باشند، و نه اظهار ایمان، هر اندازه گوینده شکوهمندانه دعوی راستکیشی و درست اعتقادی کند، بنیانگذار استقلال و آزادی فرد نمی توانند بود؛ آنچه این آزادی را پی می نهد، تجربه ی وجدان یعنی تجربه ی بی چون و چرای مناسبات متقابل شخصی میان آدمی و مصدری است که دنیوی نیست، و تنها این رابطه، قادر به تعدیل وزن جهان و احکام آن است.

این آراء نه مطلوب کسی است که احساس می کند واحدی از توده ی خلق است، و نه مقبول آن که اعلام می دارد به کیش و آئینی معلوم گرویده است. برای نخستین کس، صلاح و مصلحت دولت، مظهر مجسم برترین اصل اندیشه و عمل است. دولت از هیچ کوشش تربیتی و عرفی و تشکیلاتی دست باز نداشته است، برای پیابند کردن وی یعنی شهروند به این دیدگاه های انسانی رهیده و از لحاظ عقلانی، روشن بین؛ و شهروند به تبع آن دیدگاه ها، برای فرد آدمی، منحصراً وقتی موجودی بر حق قائل است که بپذیرد فرمانبردار دولت و مهره ای در دستگاه اوست.

شخص دوم که به فرقه ای سازمان یافته پایبند است، یقیناً برای دولت، حق تقدم اخلاقی قائل است، اما با این همه اعلام می دارد که نه فقط انسان، بلکه دولت نیز که وی فرمانردار اوست، هر دو تابع اقتدار الهی اند، و در حالت شک و تردید، حق نهایی با خداست نه با مصلحت بینی دولت. چون نمی خواهم به قضاوت مابعدالطبیعی کشیده شوم، در طلب حل این مسأله نیستم که آیا دنیا یعنی جهان خارج بدان گونه که انسان می بیندش، و به دنبالش طبیعت، در تضاد و تعارض قطعی با خدا هست یا نه. فقط یادآور می شوم که تضاد روان شناختی ای که این دو قلمرو حیات را از هم جدا می کند، نه تنها در کتاب عهد جدید تأیید و تصدیق شده، بلکه، امروزه روز، به روشن ترین نحو، در وجه نظر منفی ای که دیکتاتورها نسبت به دیانت و کلیسا نسبت به بی دینی و مادی گرایی دارند، متجلی است.

انسان، به عنوان موجودی اجتماعی، مدت زمانی دراز، بدون رشته های پیوند با جامعه نمی تواند زیست؛ همچنین فرد، بدون رجوع به مبدأیی که دنیوی نیست و قادر به تعدی تأثیر بس قدرتمند عوامل خارجی است، حقانیت و مشروعیتی واقعی برای وجود و استقلال معنوی و اخلاقی خویش نمی تواند یافت. انسانی که در حق ریشه نداشته باشد، تنها به حکم رأی و عقیده ی شخصی خویش، در برابر قدرت مادی و اخلاقی صادره از جهان خارج، مقاومت نمی تواند کرد. انسان برای اثبات و تأیید وجود خود در برابر جهان خارج، محتاج بداهت تجربه ی باطنی و احساسات متعالی خویش است. چون تنها آن تجارب زیسته و دریافته به آزمایش وجدان، می توانند مانع از لغزیدن اجتناب ناپذیرش در دامان توده های خلق گردند. قطعاً می توان تدنی و فروپاشی مفهوم مسئولیت اخلاقی انسان توده زده را مشاهده کرد. اما این ملاحظه ی منحصراً عقلانی و ندامت اخلاقی ناشی از آن ملاحظه، موضع گیری ای بی گفتگو منفی است که فقط ارزش تشکیک و نتیجه ی به تعویق افتادن فرآیند ذره ذره شدن فرد و تکسّر وی را دارد. و چون این ملاحظات فقط خردپسندانه و عقلانی اند، فاقد جهش و نیرویی هستند که از ایمانی دینی برمی خیزد، و برای برانگیختن آدمی، دربایست است. دولت دیکتاتوری در برابر قوه ی عاقله ی شهروند، نه تنها دارای امتیاز وحشت انگیز بلع فرد است، بلکه به خاطر پدیده شناسی روان شناختیش، مزیت هایل فراگیری و بسیج قوای دینی او را نیز دارد. دولت جایگزین خدا شده است، و بدین جهت از این منظر، دیکتاتوری های سوسیالیستی، ادیانی هستند که در بطن آنها، بردگی آدمی در حق دولت، به منزله ی نوعی پرستش خداست. معهذا اگر کار ویژه ی دین بدینسان مورد تجاوز و تخطی قرار می گیرد و مغلوط می شود و به خطا می رود، چنین واقعه ای وقتی تحقق می تواند یافت که از لحاظ روانی، در پستوی ذهن، تردیدها و ظن هایی که بی درنگ سرکوب می شوند تا از نزاع آشکار با گرایش حاکم، دایر به توده زدگی احتراز گردد، بیدار شده باشند. از این حال و هوا و اغتشاش و به هم آمیختگی و برخورد قوای پویا و محرکات روان شناختی، برحسب معمول، نهضتی سر بر می آورد که در حکم جبران مضاعف آن بینوایی است: تعصب. و تعصب به نوبه ی خود، سررشته ی امور را به دست می گیرد و قدرتمندترین بازوی هرمی می گردد که برای سرکوب و از میان برداشتن هرگونه مخالفت، به کار می افتد. آزادی عقیده سرکوب می شود، و امکان اختیار اخلاق یا گزینش اخلاقی، به خشونت از بین می رود، و در راه نیل به هدف، هرگونه وسیله حتی بدترین آنها، موجه و مشروع می نمایند. از آن پس مصلحت دولت، اقرار و شهادت به ایمان تلقی می گردد، و رهبر یا رئیس دولت، برتر از هر نیک و بد، به مقام و منزلت نیمه خدا، ارتقاء می یابد، و پی سپرش، سیمای قهرمان، شهید، حواری و مرسل را می یابد. آنگاه فقط یک حقیقت وجود دارد که بدون آن، رستگاری نیست، و آن حقیقتی برتر از هر نقد و خرده گیری و حقیقتی تزلزل ناپذیر است. و در این میان هر که صاحب خردترین اندیشه باشد، ملحدی به شمار می رود که بنا به جدول نمونه های شهیری که ازلی و ابدی است، بیمناک است که دچار انواع ناملایمات گردد. تنها کسی که قدرت دولت به دست اوست، محق و مجاز به تفسیر آموزه به نحوی درست و اصیل است و البته وی به تبع حسیاتش: یعنی مزاج و خلق و خو و یا خواست دلش، خود را از آن مزیت، بی نصیب و محروم نمی دارد.

وقتی فرد توده زده شده و ازینرو تبدیل به واحد اجتماعی بی نام و نشان و یا شماره ای گشته است، وقتی دولت برترین اصل به حساب می آید، یکی از نتائج منطقی و اجتناب ناپذیر این وضع و حال، گیر افتادن کار ویژه ی دینی انسان در چنین گردبادی است. دین (۴)، همانا مشاهده ی دقیق و منظور داشتن بعضی عوامل نامریی و غیرقابل ضبط است، و وجه نظری غریزی و خاص انسان است که تجلیاتش را در سراسر تاریخ بشر و روح، باز می توان یافت. یقیناً یکی از کارویژه هایش، حفظ تعادل روانی است، زیرا انسان فطری طبیعتاً می داند که کارویژه های خودآگاهش، هر لحظه ممکن است از داخل و خارج، با مداخله ی عواملی غیرقابل ضبط، دگرگون گردند، تأثیرپذیرند، سد شوند، به مانعی برخورد کنند. ازینرو، همواره مراقب بوده است تا اقدامات مناسبی از مقوله ی دینی، ضامن و پشتیبان هر اراده و تصمیم وی که اهمیتی دارند، باشد. به قدرتهای غیبی، قربانی تقدیم می دارد، از آنان نیازمندانه می خواهد که شرّ را از سر آدمیان دور کند؛ و کارهای مقدس دیگر، به خاطرشان انجام می دهد. در همه ی ازمنه و امکنه، آئینهای ورود و خروج وجود داشته است که دانشمندان خردگرای عاری از فراست روان شناختی، در آن ها جز خرافه و جادو چیزی ندیده اند. اما جادو، در وهله ی نخست، عمل روانشناختی ایست که اهمیتش را دست کم نباید گرفت. انجام دادن کاری جادویی، به آدمی نوعی احساس ایمنی می بخشد که ممکن است برای اجرای تصمیمی، مفید و مناسب باشد. تصمیم گیری محتاج این ایمنی است، زیرا همواره متضمن گزینشی است که بر آن تصمیم، برچسب یک سویه بودن و جانبداری می زند. هر بار که کسی تصمیمی می گیرد، احساس خطر می کند، و بنابراین گرایش دارد که جویای ضمانتی باشد. حتی دیکتاتور نیز مجبور است که تصمیمات عالیه ی خود را نه فقط با تهدید و ارعاب، بلکه با کارگردانی های جنجال برانگیز و پرطمطراق، ملازم و همراه کند. آهنگ های نظامی، برافراشتن پرچم و بستن نوار و برگزاری نمایش ها و میتینگ های عظیم، همه مراسمی است که اصل و جوهر آنها یعنی حرکت به صورت دسته، و شلیک توپ و آتش بازی برای دفع شیاطین، تغییر نمی کند و ثابت است. با نمایش الهام بخش قدرت دولت، می کوشند تا در جمع حس ایمنی برانگیزند که مع هذا، برخلاف نمایش های دینی، به هیچ وجه فرد را از اهریمنان درونیش مصون نمی دارد. ازینرو فرد حتی بیشتر به قدرت دولت یعنی به توده ی مردم، چنگ می زند، و وقتی که دیگر جامعه مالک اوست، روانش سر تسلیم در برابر تأثیرات جمعی فرود می آورد و وی باطناً بدان گردن می نهد. دولت نیز، مانند کلیسا، طالب وجد و سرور و ایثار و عشق است، و اگر ادیان، خواهان خوف از خدایند یا آنرا فرض و لازمه ی کار قرار می دهند، دولت دیکتاتوری مواظب است تا وحشت که وجودش برای بقای وی ضروریست، حاکم باشد.

اذهان خردگرا، اساساً و اصولاً به چیزی که سنت آنرا نتیجه ی اعجازآمیز آئین فرا می نماید، می تازند. و در واقع از کنار مسأله ی اساسی می گذرند، یعنی آنرا نمی بینند. مسأله ی اساسی، یعنی تأثیر روان شناختی، به رغم این واقعیت که هر دو طرف (کلیسا و دولت) جویای کاربرد آنند، البته در دو جهت و با دو هدف متضاد، از نظرشان پوشیده می ماند. در آنچه به هدف ضمنی نمایش ها مربوط می شود، نیز، شاهد وضع مشابهی هستیم. آرمان دینی: رهیدگی از شرّ و آشتی با خدا و اجر یافتن در جهانی دیگر، در مرتبه ی دولت، به پاداش هایی که در این جهان نصیب آدمی می شود: فراغت از غم و دل مشغولی چگونگی کسب روزی و تأمین معاش، تقسیم و توزیع عادلانه ی نعم مادی، تعمیم راحت و آسایش در آینده ای نه چندان دور، تقلیل ساعات کار، بدل می گردد. اینکه تحقق وعده های اخیر، تقریباً همانقدر مبهم و تاریک باشد که آرزوی بهشت، خود موجب مزید مشابهت است و پشت کردن توده ها به غایت سرنوشت بشر در ماوراء زمان و گروش آنان به معتقداتی منحصراً زمینی را تأیید می کند، معتقداتی که با همان شور و حرارت دینی که فرقه ها با هدفی کاملاً متضاد در ستایش شان به کار می برند و آن معتقدات را یگانه و منحصر فرا می نمایند، برای مردم، تبلیغ و نیز تحسین می شود.

برای پرهیز از تکرار، مایل نیستم بار دیگر، مشابهات موجود میان معتقدات در عالم برین و عالم زیرین را برشمرم. فقط می خواهم این واقعیت را خاطرنشان کنم که کار ویژه ای طبیعی که همواره وجود داشته، تحقیقاً بسان کار ویژه ی دینی، ممکن نیست بر اثر نقد و خرده گیری و نکته جویی عقلانی یا فلسفه ی عصر روشنگری نابود گردد. بی گمان این اقدام می تواند موجب شود که بعضی صورت گرایی های فرقه ای مورد تمسخیر و استهزاء قرار گیرند و نیز معلوم دارد که بعضی اعمال به علت آنکه دروانشان به سر آمده، بی فایده و منسوخ گشته اند؛ اما این روش به هدف غایی و اصلی خود نمی رسد و کار ویژه ی دین را که مبنای معتقدات و باورهای فرقه ای است، آماج نمی گیرد. دین، یعنی مراعات و ملاحظه ی دقیق عوامل غیرعقلانی روان و سرنوشت فرد، با دهشتناک ترین تابیدگی معنی، در تأله دولت و دیکتاتور، دوباره پدیدار می شود: اگر طبیعت را برانید، به تاخت باز می گردد . رهبران و دیکتاتورها، با سنجشی صحیح، می کوشند تا توازی و تشابه بس دقیقی را که میان وضع و موقع آنان و به خدایی برداشتن قیصر وجود دارد، پنهان سازند و قدرت مطلق شان را که واقعی است، پشت توهم دولت، از دیده ها بپوشند؛ اما این استتار، اساس مطلب را تغییر نمی دهد. (۵)

همچنانکه پیشتر اشارت رفت، دولت دیکتاتوری نه تنها مبانی حقوق شهروند را ویران کرده، بلکه به علت سلب مشروعیت و حقانیت مابعدالطبیعی وجود شهروند از وی، او را از پایگاه های روحانی و معنویش، محروم ساخته است. از آن پس دیگر، نه تصمیم اخلاقی انسان، بلکه حرکت کور توده های فریب خورده، حائز اهمیت است، و دروغ، به مقام اصل اساسی عملی سیاسی، ارتقاء می یابد. دولت، همان گونه که وجود میلیون ها برده ی (محروم از حقوق) دولت به وضوح آشکار می سازد، ازین امر، نهایت استفاده را کرده است.

در دو سوی، چه در جناح دولت دیکتاتوری و چه جبهه ی فرقه های مذهبی، مفهوم حیات اشتراکی از روی چشم و هم چشمی، گوشزد و تبلیغ می شود. این حیات یا جماعت اشتراکی، آرمان خاص کمونیسم است، و چنان سنگین و یکپارچه بر مردم تحمل شد، که خلاف نتیجه ی دلخواه، یعنی بدگمانی و تبعیض حاصل آمده است. در جناحی دیگر، کلیسا با همان اصرار و ابرام به صورت آرمان جماعت جلوه می فروشد و آنجا که کلیسا آشکارا دچار ضعف و فتور است، یعنی در مذهب پرتستان، می خواهند، فقد انسجام و یکپارچگی را که به تلخی و درد احساس می شود، با امید یا با تجربه ی آرمانی (خیالی) زندگانی اشتراکی، جبران کنند. چنانکه می بینیم، زندگانی اشتراکی دستیار لازم و ضرور برای سازماندهی توده هاست و بنابراین سلاحی دو دم است. همچنان که از جمع صفرها، هرگز رقم واحد (یک) به دست نمی آید، ارزش زندگانی اشتراکی، معادل میانگین عقل و هوش و اخلاق افرادیست که چنان زندگانی ای دارند. بنابراین از جماعتی اشتراکی نمی توان نتیجه ای که برتر از ثمره ی تلقین محیط باشد انتظار داشت؛ نمی توان متوقع بود که آن جماعت فرد را واقعاً و اساساً دگرگون سازد، یعنی بهتر یا بدتر کند. چنین نتائجی را که موجب دگرگونی فرد گردد، فقط از برخورد و رویارویی انسان با انسان، فرد با فرد، و تفهیم و تفاهم شخصی آنان، انتظار می توان داشت، نه از غسل تعمیدی همگانی، کمونیستی یا مسیحی، که در باطن انسان تأثیر و نفوذ نمی کند. حوادث زمانه ی ما معلوم می دارند که تأثیر تبلیغ مرام اشتراکی چه اندازه سطحی و تصنعی است، آرمان جماعت اشتراکی، (بی اعتنا به فرد) غیر از خواست موضوع اصلی یعنی فرد انسان است که مرام جماعت اشتراکی مدعی است بدون ملاحظه ی خواست هایش، خاطرش را خرسند خواهد ساخت، اما همین خواست ها سرانجام با نیروی بیشتری سر بر خواهند آورد.

پی نوشت ها

۱٫ فصل های ۲ و ۳ از کتاب Présent et Avenir (ترجمه ی فرانسه، ۱۹۶۲)، ص ۳۵-۷۱ از آخرین نوشته های کارل گوستاو یونگ در بازپسین سالهای عمر که در حکم وصیت نامه ی معنوی اوست. این کتاب با عنوان نفس ناشناخته (که نام اصلی آن نیست) به قلم آقای جاوید جهانشاهی، ترجمه و به سرمایه ی نشر پرسش، در سال ۱۳۶۷، در اصفهان، به چاپ رسیده است. معهذا نگارنده ی این سطور، ترجیح داد که ترجمه ی خود را در این مجموعه ی مقدمه مانند، منظور دارد (م.).

۲٫ نهضت مذهبی زاده ی کلیسای لوتری آلمان که عکس العملی در قبال جزمیت کلیسای رسمی است (م.).

۳٫ طبیعتاً منظور یونگ از این بیانات، دست کم گرفتن امر اجتماعی نیست که خاصه در زندگانی کودک و صورتبندی ساختارهایش، نقشی دارد که هر چه بر اهمیتش اصرار ورزیم، کافی نمی نماید. بالطبع در سنین پائین، پدر و مادر برای کودک، مظاهر اجتماعیات اند؛ مادر، نمودار مهربانی بی قید و شرط و پدر، نمودگار حقانیت و مشروعیت در انظار مردم. کودک از رهگذر مدرکات و مکتسبات خود از اجتماعیات که پدر و مادرش نمودگار آنند، و به وجودش هر روز در زندگانی خانوادگی می توان پی برد، تحت تأثیرات زایل نشدنی ناشی از مراتب اجتماعی زندگانی قرار می گیرد. علاوه بر ساختارهای مقوم کودک در خانواده باید ساختارهای اجتماعی ای را نیز منظور داشت که بزرگسال در آنها نقش دارد.

بزرگسال، به رغم وجود انفرادیش، فردی است که در گروه زندگی می کند و باید با آن سازش یابد (یادداشت مترجم فرانسوی Dr. Roland Cahen).

۴٫ ر.ک. کارل گوستاو یونگ، روان شناسی و دین، پاریس، ۱۹۶۰، ص ۱۸٫

۵٫ پس از نگارش این کتاب (بهار سال ۵۶)، در روسیه ی (شوروی)، حساسیتی در مورد کیش رماننده و آزار دهنده ی شخصیت پرستی، ظهور کرده است. 

منبع مقاله :

گوستاو یونگ، کارل؛ (۱۳۹۱)، جهان نگری، ترجمه: جلال ستاری، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم

 


 منبع: وب سایت rasekhoon.net

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و عتیق زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .عتیق زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت عتیق زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ‘ ارسال گزارش ‘ زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش

  

+ پدیده‌ی دین، پادزهر «توده‌زدگی»: : جامعه : : روانشناسی اجتماعی :
دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر
2 ماه پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر

امروز شما آپ موزیکی ها میتوانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ ایران برگر با صدای شهرام ناظری

Exclusive Song: Shahram Nazeri – “Iran Burger” With Text And Direct Links In UpMusic

142700805944737470shahram nazeri iran burger دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر

متن آهنگ ایران برگر شهرام ناظری

♪♪♫♫♪♪♯

دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

♪♪♫♫♪♪♯ در اجاق من آتشی به چشمان من زبانه دارد ♪♪♫♫♪♪♯
♪♪♫♫♪♪♯ دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد ♪♪♫♫♪♪♯

بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
بسته هر دری خفته هر که خانه دارد
مرغ هوا هم آشیانه دارد
دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر

دل هوای او دل هوای می
دل هوای بانگ عاشقانه دارد
دل هوای او دل هوای می
دل هوای بانگ عاشقانه دارد
آن پرستو کز دیار ما بارغم به دل
رفت و کس ندانم کزو نشانه دارد
♪♪♫♫♪♪♯ دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد ♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫♫♪♪♯ غم گرفته باغ جان من ♪♪♫♫♪♪♯
بنگر ای بهار دیررس شاخه ها جوانه دارد
آتش است و شعله ها و دود
طرح او سپرده در نظر
با خیال او نگاه من خلوتی شبانه دارد
شب عبوس می نماید و دل بهانه دارد
پشت شیشه ها باد رهگذر ترانه دارد
دانه های باران به شیشه‌ها ترانه دارد

♪♪♫♫♪♪♯

شهرام ناظری ایران برگر

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر

+ دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری ایران برگر
عوامل افزایش رزق و روزی و بیان راههای افزایش روزی
2 ماه پیش ارسال شده

در این مطلب به بررسی عوامل افزایش رزق و روزی پرداخته و با استفاده از قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) علل افزایش رزق و روزی را بیان می کنیم.

مقدمه

جلب روزی و افزایش یا کاهش آن، معلول علل و عوامل مختلفی است. به عنوان مثال، تدبیر و تلاش فرد، پیگیری، صبر و استقامت او و عواملی از این قبیل در کسب روزی و افزایش و ازدیاد آن مؤثر است و بر عکس، بی تدبیری، سستی و تنبلی، بی حوصلگی و از میدان به در رفتن در اثر سختی و مشکلات کار، از دلایل فقر و عوامل کاهش رزق و روزی است.

عوامل مذکور را می توان به عنوان «عوامل فردی» نام گذاری کرد؛ چرا که همه آنها به خصوصیات فردی افراد بستگی دارد؛ اما سؤال اینجاست که آیا همه عوامل مؤثّر در افزایش یا کاهش رزق و روزی، در عوامل فردی خلاصه می شود؟ و یا خارج از اراده و ویژگی های فرد فرد انسان ها، عوامل دیگری در رزق آنها مؤثّر نیست؟ و یا علاوه بر دخالت عوامل فردی، عوامل دیگری خارج از اراده انسان وجود دارد که در کم یا زیاد شدن روزی او دخالت دارند؟

پاسخ این سؤالات مثبت است؛ یعنی علاوه بر عوامل فردی، عوامل دیگری وجود دارند که در روزی افراد تأثیرگذارند. به عنوان مثال، چنانچه روش توزیع ثروت در اجتماع ناعادلانه و نامناسب باشد، هر چقدر افراد این جامعه اهل تدبیر و تلاش و استقامت باشند، به نتیجه کار خود نخواهند رسید و دست رنج مناسب خود را دریافت نخواهند کرد.

این گونه عوامل که مربوط به سیستم اقتصادی جامعه و جهت گیری و اهداف اقتصادی حاکمان آن است، در قالب «عوامل اجتماعی» قابل بحث و بررسی است. در این مقاله، تنها به کار و تلاش که یکی از عوامل فردی افزایش روزی است، می پردازیم.

عوامل افزایش رزق و روزی
عوامل افزایش رزق و روزی

کار و تلاش، یکی از عوامل افزایش رزق و روزی

بعضی از روزی های مادی و معنوی، بدون هیچ گونه کوشش و تلاشی از سوی انسان به او ارزانی می شود و به منزله سرمایه کسب روزی آدمیان به شمار می رود. عقل و هوش و استعداد، توانایی و سلامت جسمانی، تابش خورشید و بارش باران، حاصلخیزی خاک، هوای سالم برای تنفس و… از این جمله اند.

لطف و حکمت خداوند بر آن قرار گرفته است که پیش از هرگونه سعی و تلاشی از جانب آدمیان، سرمایه های اولیه ای از قبیل موارد فوق در اختیار انسان قرار گیرد تا با استفاده صحیح از این ارزاق خدادادی، به دنبال روزی خود روان شوند. در واقع، می توان گفت که این ارزاق به دنبال انسان ها هستند نه انسان ها به دنبال آن ها و آن ها طالب انسان ها هستند نه انسان ها طالب آنها.

بدون تردید یکی از مصادیق «رزق طالب» که در پاره ای از روایات به آنها اشاره شده است، همین نوع از ارزاق است. امام صادق علیه السلام فرمودند: «الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا وَاصِلٌ إِلَی صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ یَطْلُبْهُ وَالاْآخَرُ مُعَلَّقٌ بِطَلَبِهِ فَالَّذِی قُسِمَ لِلْعَبْدِ عَلَی کُلِّ حَالٍ آتِیهِ وَإِنْ لَمْ یَسْعَ لَهُ وَالَّذِی قُسِمَ لَهُ بِالسَّعْیِ فَیَنْبَغِی أَنْ یَلْتَمِسَهُ مِنْ وُجُوهِهِ وَهُوَ مَا أَحَلَّهُ اللّهُ لَهُ دُونَ غَیْرِهِ؛ رزق بر دو نوع است: یک نوع از آن به صاحبش می رسد، گرچه آن را طلب نکند؛ اما نوع دیگر به طلب انسان وابسته است. نوع اوّل که برای انسان تقدیر شده، در هر حال به او خواهد رسید، گرچه برای به دست آوردنش تلاش نکند؛ اما نوع دوم که با سعی انسان برای او مقدر شده، سزاوار است که انسان از راه های خودش طلب کند و آن رزقی است که خداوند برای آن شخص حلال کرده است نه غیر او.»

البته، گرچه کار و تلاش انسان در کسب این ارزاق طلب نشده مؤثّر نیست؛ اما در حفظ، نگهداری و استفاده بهینه از آنها قطعا مؤثّر است. انسان می تواند با تلاش و تدبیر خود، از امکانات خدادادی به خوبی استفاده کرده، بازده آنها را افزایش دهد و یا برعکس، با بی تدبیری و تنبلی خود، آنها را هدر داده، باعث تضییع آنها شود.

۱. کار و عبادت

در فرهنگ اسلامی، کار و تلاش برای امرار معاش و گذران زندگی، نه تنها امری مذموم و دنیاپرستانه تلقی نشده، بلکه امری مقدس، خداپسندانه و عبادتی بزرگ شمرده شده است. پیشوایان دینی ما، آنجا که با برداشتهایی ناصواب از ضمانت رزق انسان ها از جانب خداوند مواجه می شدند، به شدّت با این افکار برخورد کرده، به سرزنش آن ها می پرداختند. امام صادق علیه السلام هنگامی که از حال یکی از اصحاب خود جویا شدند و پاسخ شنیدند که در خانه خود مشغول عبادت است و زندگی او را عده ای از مسلمانان تأمین می کنند، فرمودند: «وَاللّهِ لَلَّذِی یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَهً مِنْهُ؛ به خدا سوگند کسی که زندگی او را تأمین می کند، عابدتر از اوست.»

کسانی که به بهانه عبادت و یا به دلیل تنبلی و کسالت زحمت خود را بر دوش سایر مردم می اندازند، مورد لعن و نفرین عابدترین انسان یعنی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله قرار گرفته اند.

امام صادق علیه السلام به صراحت اعلام فرمود: «إِنِّیِ لاَءُبْغِضُ الرَّجُلَ فَاغِرا فَاهُ إِلَی رَبِّهِ فَیَقُولُ ارْزُقْنِی وَیَتْرُکُ الطَّلَبَ؛ من از کسی که کسب روزی را رها کرده و لب به دعا می گشاید و می گوید خداوندا روزی مرا برسان، ناخشنود و ناراحتم.»

پیشوایان معصوم ما، نه تنها ناراحتی خود را از دعا کردن افراد به جای کار کردن آنها اعلام می کردند، بلکه از دعا نمودن برای رزق و روزی این افراد خودداری می نمودند و آنان را به کار و تلاش فرا می خواندند. به عنوان نمونه، هنگامی که فردی از امام صادق علیه السلام درخواست می کند که در حقّ او دعا کنند تا خداوند روزی او را به راحتی برساند، امام درخواست او را رد کرده، پاسخ می دهند: «لاَ أَدْعُو لَکَ. اُطْلُبْ کَمَا أَمْرَکَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ؛ برای تو دعا نمی کنم. آن چنان که خداوند متعال به تو دستور داده است، جویا[ی رزق خود] باش.»

بر این اساس، «دعا» جایگزین «کار» نیست؛ بلکه مکمل آن است.

عوامل افزایش رزق و روزی - کار و تلاش
عوامل افزایش رزق و روزی – کار و تلاش

در فرهنگ اسلامی کسی که برای تأمین هزینه خانواده خود به زحمت می افتد، همچون مجاهد فی سبیل اللّه به عبادت مشغول است؛ چرا که امام صادق علیه السلام فرمود: «أَلْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللّهِ.»

از نظر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله عبادت هفتاد بخش است که برترین آنها به دست آوردن رزق حلال می باشد: «أَلْعِبَادَهُ سَبْعُونَ جُزْءا أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلاَلِ.»

بنا به فرموده امام باقر علیه السلام : «مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا اسْتِعْفَافا عَنِ النَّاسِ وَسَعْیا عَلَی أَهْلِهِ وَتَعَطُّفا عَلَی جَارِهِ لَقِیَ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَهَ الْبَدْرِ؛ کسی که برای بی نیازی از مردم، تأمین زندگی خانواده و رسیدگی به همسایه خود به دنبال مال دنیا برود، در حالی خداوند را در قیامت ملاقات خواهد کرد که چهره او مانند ماه شب چهارده، نورانی خواهد بود.»

در مقابل، از نظر امام صادق علیه السلام کسانی که در اثر سستی و تنبلی از تأمین زندگی خود سر باز می زنند، مورد سرزنش قرار گرفته و ناتوان تر از مورچه خوانده شده اند؛ چرا که مورچه برای گذران زندگی خود، دانه ها را به لانه خود می کشد: «أَیَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ النَّمْلَهِ فَإِنَّ النَّمْلَهَ تَجُرُّ إِلَی جُحْرِهَا؛ آیا کسی از شما ناتوان است مانند مورچه باشد. همانا مورچه [دانه ها را] به لانه اش می کشد.»

امام علی علیه السلام بارها فرمود کسی که «آب و خاک» در اختیار داشته باشد و در عین حال در فقر به سر برد، نشان آن است که خداوند او را از رحمت خود دور کرده است: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَتُرَابا ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ؛ کسی که آب و خاک بیابد و پس از آن فقیر باشد، خداوند او را [از رحمتش] دور کرده است.»

در روایات نقل شده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و پیشوایان معصوم علیهم السلام تأکید بر عبادی بودن کار و اهمیت و ضرورت آن، به اندازه ای است که در مجامع روایی ما، بابی تحت عنوان «إِسْتِحْبَابُ طَلَبِ الرِّزْقِ وَوُجُوبُهُ مَعَ الضَّرُورَهِ» به ذکر این روایات اختصاص یافته است که نقل همه آنها در این مختصر نمی گنجد.

۲. کار و عقل

یکی دیگر از فواید کار، «تقویت عقل آدمی» است. البته منظور از این عقل، عقل فلسفی، استدلالی و نظری نیست؛ بلکه منظور «عقل معاش» یا عقل عملی انسان است.

عقل معاش، همان عقل اقتصادی اجتماعی است که به فرد توانایی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می دهد. بدین معنا که کسی که در متن اجتماع و در گیر و دار تلاش اقتصادی حضور داشته باشد، مردم را بهتر می شناسد، کم تر فریب می خورد، بیشتر سود می برد و در برخورد با افراد گوناگون و حوادث رنگارنگ روزگار، تصمیمات پخته تری می گیرد.

راه کسب یا تقویت این عقل، شرکت در کلاسهای درس حوزه و دانشگاه و برخورداری از تحصیلات عالیه نیست؛ بلکه روش آن، درگیر شدن با مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که در خلال آن، فرد برای پیشگیری از هرگونه ضرر و فریبی در حق خود، مجبور است تمام توان خویش را به کار گیرد و از حقوق و منافع خود دفاع کند. این گونه است که کم کم مهارت تدبیر همراه با «تجارت و تلاش» به دست می آید و به موازات بالا رفتن درصد موفقیت او، درصد آسیب پذیری اش کاهش می یابد.

در روایات ما، علاوه بر آنکه به صراحت، تجارت باعث افزونی عقل آدمی شمرده شده است، در نقطه مقابل آن، ترک تجارت موجب از بین رفتن عقل آدمی دانسته شده است.

اهمیت این ویژگی در حدّی است که حتی در صورت عدم نیاز به سود و درآمد، صرف کار کردن برای بالا رفتن تجربه و مهارت زندگی امری لازم و ضروری است. شاهد این مدعا، مشورتی است که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام معاذ بن کثیر با آن حضرت انجام می دهد. وی به حضرت عرض می کند که اکنون من به راحتی زندگی می کنم و از ثروت کافی برخوردارم. آیا مصلحت می دانید تجارت را رها کنم؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ می فرمایند: «إَنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُکَ؛ اگر چنین کنی، عقلت به کاستی خواهد رفت.»

بنابراین، کسب درآمد و سود اقتصادی، تنها یکی از اهداف تجارت است و مهم تر از آن، کسب مهارت معیشت و تعامل با مردمان است که خود سرمایه ای گران بها است.

این سرمایه، حتی در مسائل غیراقتصادی، مانند: مسائل اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و… کارآمد است و انسان را از موفقیت های بیشتری برخوردار می کند.

۳. کار و موقعیت اجتماعی

از جمله امتیازات ارزشمند کار و فعالیت اقتصادی، برخورداری از موقعیت و منزلت اجتماعی در بین مردم است. این امتیاز حتی در جایی که نیاز اقتصادی به کار کردن وجود نداشته باشد، به تنهایی ارزش است و برای برخورداری از این ارزش باید کار کرد. شاهد این ادعا روایاتی است که در خلال آنها، پیشوایان معصوم کسانی را که به دلیل بی نیازی اقتصادی از کار و تلاش دست کشیده اند، سرزنش نموده، آنان را به کار و تجارت تشویق کرده اند.

وقتی که فردی از تصمیم خود بر رها کردن بازار و استفاده از ثروت موجود خویش امام را آگاه می کند، امام علیه السلام او را از این کار برحذر می دارند: «إِذا یَسْقُطُ رَأْیُکَ وَلاَ یُسْتَعَانُ بِکَ عَلَی شَیْ ءٍ؛ اگر چنین کنی، نظر و رأی تو [در بین مردم بی ارزش] و ساقط می شود و بر هیچ کاری از تو طلب حمایت نمی شود.»

۴. ویژگی های کار مطلوب

گذشته از اهمیت و ارزش کار، در مورد زمان و نحوه انجام کار، نکات مفید و مهمی در روایات مورد توجه قرار گرفته است. این نکات به اختصار عبارت اند از:

الف. کار روزانه

از نظر قرآن، روز برای «کار و تلاش» و شب برای «استراحت و آرامش» قرار داده شده است: «وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِبَاسًا وَ النَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا »؛ «او کسی است که شب را برای شما لباس قرار داد و خواب را مایه استراحت و روز را وسیله حرکت و حیات.»

براساس این آیه شریفه و آیات مشابه، ویژگی تکوینی روز و امتیازی که دستگاه خلقت برای روز قرار داده است، زمینه بیشتر آن برای تلاش و تکاپو و انجام فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است و ویژگی تکوینی شب، آمادگی بیشتر آن برای استراحت، آرامش و انجام عبادت است.

البته نکته مذکور بیانگر اصل اولیه است و در صورت ضرورت و اضطرار، کار شبانه توجیه پذیر است. بنا به توصیه امام باقر علیه السلام : «إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللّهَ جَعَلَ الْحَیَاءَ فِی الْعَیْنَیْنِ وَإِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَتَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَنا؛ برای برآوردن نیازهای [اقتصادی و اجتماعی] خود در روز اقدام کنید؛ چرا که خداوند حیا را در چشم ها قرار داده. و برای ازدواج، در شب اقدام به ازدواج نمایید؛ چرا که خداوند آرامش را در شب قرار داده است.»

ب. کار از صبح زود

در روایات مأثور از امامان معصوم علیهم السلام ، خواب بین الطلوعین مورد سرزنش قرار گرفته و استفاده از این وقت برای هرگونه عبادتی از جمله عبادت تأمین معاش مورد تأکید واقع شده است.

امام صادق علیه السلام در حدیث دلنشینی پس از ابلاغ سلام خود به همه شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام و توصیه آنان به رعایت تقوای الهی، سفارش فرمودند: «إِنِّی وَاللّهِ مَا آمُرُکُمْ إِلاَّ بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَنْفُسَنَا فَعَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَالاِْجْتِهَادِ وَإِذَا صَلَّیْتُمُ الصُّبْحَ فَانْصَرَفْتُمْ فَبَکِّرُوا فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَاطْلُبُوا الْحَلاَلَ فَإِنَّ اللّهَ سَیَرْزُقُکُمْ وَیُعِینُکُمْ عَلَیْهِ؛ به خدا سوگند من به شما امر نمی کنم، جز آنچه که خود را نیز بدان امر می کنیم. پس بر شما باد که جدّیت و کوشش کنید و پس از نماز صبح برای طلب رزق خود حرکت کرده، رزق حلال به دست آورید. خداوند به شما روزی خواهد داد و شما را بر آن کمک خواهد کرد.»

در نگاه امامان معصوم علیهم السلام نه تنها اصل کار کردن موجب عزّت و سربلندی مؤمنان است، بلکه به ویژه کار از اولین ساعات بامداد، حافظ عزت و سربلندی آنان می باشد.

امام صادق علیه السلام هنگامی که مشاهده کردند یکی از اصحاب با تأخیر به سمت محل کار خود حرکت می کند، به او توصیه فرمودند: «أُغْدُ إِلَی عِزِّکَ؛ صبح زود به سوی عزتت بشتاب.»

همچنین آن حضرت به یکی از اصحاب خود فرمودند: «یَا عَبْدَ اللّهِ احْفَظْ عِزَّکَ؛ ای بنده خدا! عزت خود را حفظ کن!» آن مرد عرض کرد: فدای شما شوم! عزت من در چیست؟ آنگاه حضرت فرمود: «غُدُوُّکَ إِلَی سُوقِکَ وَإکْرَامُکَ نَفْسَکَ؛ صبح زود به بازار [محل کار] رفتن و شخصیت خود را محترم شمردن.»

در روایت دیگری، امام باقر علیه السلام چنین توصیه نمودند: «إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَهٌ فَاغْدُ فِیهَا فَإِنَّ الاْءَرْزَاقَ تُقَسِّمُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَی بَارَکَ لِهَذِهِ الاُْمَّهِ فِی بُکُورِهَا وَتَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ عِنْدَ الْبُکُورِ فَإِنَّ الْبَلاَءَ لاَ یَتَخَطَّی الصَّدَقَهَ؛ اگر نیاز [و کاری[ دارید، برای انجام آن صبح زود اقدام کنید، چرا که روزی ها قبل از طلوع خورشید تقسیم می شود و خداوند بلند مرتبه برای امت مسلمان، برکت را در صبح زود قرار داده است. در این وقت صدقه دهید، که بلا از صدقه عبور نمی کند.»

ج. تخصص گرایی

تخصص گرایی، مهارت ورزی در رشته ای خاص و پرهیز از تغییر مکرر شغل از عوامل مهم جلب روزی است.

چه بسیارند انسانهایی که استعداد و علاقه خود را نمی شناسند و در تعیین شغل ثابتی برای خود دچار تزلزل هستند. اینان گرچه ممکن است از سرمایه عمر و مال بهره بگیرند و زحمات فراوانی را تحمل کنند، اما به دلیل عدم مهارت و تخصص در رشته ای خاص و استاد نشدن در آن رشته، همیشه نیروی کار درجه دوم و سوم محسوب می شوند و قادر به استفاده کامل از سرمایه به کار گرفته و بهره برداری مناسب از آن نیستند.

عوامل افزایش رزق و روزی - حرفه و تخصص
عوامل افزایش رزق و روزی – حرفه و تخصص

حضرت یوسف علیه السلام ، هنگامی که از پادشاه مصر می خواهد او را به منصب وزارت دارایی منصوب کند، دو ویژگی «حفیظٌ علیم» یا «تعهد و تخصص» را دلایل شایستگی خود برای احراز این پست معرفی می کند:

«قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَآئِنِ الاْءَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ »؛ «[یوسف] گفت: مرا سرپرست خزائن سرزمین [مصر] قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.»

قرآن کریم در دستور العملی کلی، مسلمانان را از «رشته کردن پنبه های ریسیده» و هدر دادن زحمات گذشته برحذر می دارد. یکی از مصادیق بر باد دادن زحمات و اندوخته های پیشین، تغییر شغلهای بی منطق و غیرضروری و انتخاب شغلهای بی حساب و بدون تدبیر است.

«وَلاَ تَکُونُواْ کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّهٍ أَنکَـثًا»؛ «همانند آن زن [سبک مغز] نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از استحکام وا می تابد.»

امام صادق علیه السلام نیز به صراحت، رضایتمندی خود را از «حرفه مندی» افراد در کسب روزی خود اعلام می دارند: «إِنِّی لاَءُحِبُّ أَنْ أَرَی الرَّجُلَ مُتَحَرِّفا فِی طَلَبِ الرِّزْقِ؛ من دوست دارم مرد در طلب رزق، حرفه مند و ماهر باشد.»

علی علیه السلام نیز ضمن توصیه به کار و تجارت و بی نیاز شدن از کمک مادی مردم، بر دو ویژگی «تعهد و تخصص» یا «حرفه مندی و امین بودن» تأکید می ورزد: «تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَاتِ فَإِنَّ لَکُمْ فِیهَا غِنیً عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَإِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ یُحِبُّ الْمُتَحَرِّفَ الاْءَمِینَ الْمَغْبُونُ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَلاَمَأْجُورٍ؛ تجارت کنید که تجارت کردن موجب بی نیازی از آن چیزی است که در دست مردم است. خداوند حرفه مند امین را دوست دارد. فرد مغبون [که در معاملات اقتصادی فریب می خورد] نه مورد ستایش است و نه در خور پاداش.»

همراه شدن ویژگی حرفه مندی (تخصص) در کنار امانتداری (تعهد) حاوی این نکته است که در معاملات اقتصادی و بازار تجارت، صرفا امین و متعهد بودن و اهل دزدی و خیانت نبودن کافی نیست. علاوه بر آن، برای موفقیت در فعالیت های اقتصادی باید متخصص و ماهر بود. در غیر این صورت، هر لحظه امکان شکست اقتصادی و مغبون شدن وجود دارد.

بازار تجارت، محیطی پیچیده و تو در تو است که هر کس از توان لازم برخوردار نباشد، فریب خواهد خورد و صرف سلامت روحی تاجر، موجب موفقیت اقتصادی او نخواهد شد.

فرد مغبون نه ستایش دنیوی مردم را در پی دارد و نه از اجر اخروی برخوردار است. در پی آمدن کلمه «مغبون»، بلافاصله بعد از ویژگی «متحرف امین» مفید همین نکته است.

د. مشارکت با روزی داران

همچنان که با «مشورت» می توان از عقل و تجربه دیگران بهره گرفت، با «مشارکت» اقتصادی نیز می توان از سرمایه اندوخته دیگران سود جست و حرکت اقتصادی خود را سرعت بخشید؛ از اینرو، در روایات ما مشارکت اقتصادی یکی از عوامل زمینه ساز جلب رزق و روزی معرفی شده است.

بنا به توصیه علی علیه السلام : «شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی وَأَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَیْهِ؛ با کسی که روزی به او روی آورده است شریک شوید که برای غنی شدن مؤثّرتر و برای روی آوردن سود و منفعت، سزاوارتر است.»

ه . اشتغال به کارهای بزرگ

عزت و کرامت مؤمن، مقتضی آن است که در همه امور زندگی از پرداختن به امور جزئی و کم اهمیت بپرهیزد و وقت و همت خود را صرف کارهای بزرگ و اساسی کند و پیگیری امور جزئی را به دیگران بسپارد.

مصداق این نکته حکیمانه و عزت مندانه در امور اقتصادی و معیشتی، آن است که مؤمنان با کرامت، از خرید و فروش اشیای خرد، دوره گردی و دست فروشی بپرهیزند و سرمایه عمر و ثروت خود را در فعالیتهای اقتصادی بزرگ و اساسی به کار گیرند.

در بخش تجارت کتاب ارزشمند «وسائل عتیق» بابی تحت عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَهِ کِبَارِ الاُْمُورِ کَشِرَاءِ الْعَقَارِ وَالرَّقِیقِ وَالاْءِبِلِ وَالاْءِسْتِنَابَهِ فِیمَا سِوَاهَا وَاخْتِیَارِ مَعَالِی الاْءُمُورِ وَتَرْکِ حَقِیرِهَا» گشوده شده است که روایاتی چند را در این زمینه در خود جای داده است.

از جمله آن که امام صادق علیه السلام در توصیه ای به یکی از یاران خود فرمود:

«لاَ تَکُونَنَّ دَوَّارا فِی الاْءَسْوَاقِ وَلاتَلِ دَقَائِقَ الاْءَشْیَاءِ بِنَفْسِکَ فَإِنَّهُ لاَ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِی الْحَسَبِ وَالدِّینِ أَنْ یَلِیَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الاْءَشْیَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلاَ ثَلاَثَهَ أَشْیَاءَ… الْعَقَارَ وَالرَّقِیقَ وَالاْءِبِلَ؛ هرگز در بازارها پرسه مزن و [تهیه] اشیای کوچک را خودت پیگیری نکن؛ چرا که برای مسلمانان دیندار و با شخصیت، شایسته نیست خودش اقدام به خرید اشیای جزئی کند مگر نسبت به سه چیز:… خرید ملک (زمین و خانه)، اشیای ظریف و شتر.»

امام صادق علیه السلام در توصیه دیگری خطاب به کمیت اسدی فرمودند: «إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ یُحِبُّ مَعَالِی الاْءُمُورِ وَیَکْرَهُ سَفْسَافَهَا؛ خداوند از هر چیزی نوع والا و عالی آن را دوست دارد و از نوع پست و کم اهمیت آن ناخرسند است.»

این حدیث شریف که بیانگر قاعده ای کلی است، باید برای همیشه و در همه امور فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… نصب العین مؤمنان قرار گیرد، تا همّت بلند دارند و در هر کار و موضوعی به دنبال فتح قله ها باشند و نه پرسه زدن در دامنه ها.

اشاره

در مطالب بالا به عامل کار و تلاش به عنوان یکی از عوامل فردی افزایش روزی پرداختیم و ابعاد مختلف این عامل را در ارتباط با رزق و روزی مورد بحث قرار دادیم. در این مجال قصد داریم دیگر عوامل افزایش رزق و روزی را بررسی کنیم.

اخلاق خوب، یکی از عوامل افزایش رزق و روزی

یکی از عوامل بسیار مؤثر در جلب روزی و ازدیاد آن، بهره گیری از اخلاق خوب در مواجهه با دیگران است. البته همه کسانی که به کار تولید و تجارت و خرید و فروش مشغول اند، اذعان دارند که برخورد خوب و مناسب با مشتری، رمز جذب مشتریان بیش تر، تولید بیش تر و در نهایت سودآوری بیش تر است. در این دیدگاه اقتصادی، هدف اساسی سود اقتصادی بیش تر است که در این راه از ابزارهای متفاوتی مانند کیفیت کالا، بسته بندی مناسب و جذّاب، سیستم حمل و نقل و توزیع مناسب، بازاریابی و… استفاده می شود و یکی از این ابزارها، اخلاق خوب است.

عوامل افزایش رزق و روزی - خوش رفتاری
عوامل افزایش رزق و روزی – خوش رفتاری

در این دیدگاه، اخلاق خوب در برخورد با مشتری همانند بسته بندی جذّاب کالا است و همچنان که کالا باید از ظاهر مناسبی برخوردار باشد، فروشنده کالا نیز باید دارای ظاهری جذّاب باشد. هر چند ممکن است در دل و ذهن خود، کم ترین درجه احترام و اعتنا را به شخصیت خریدار نداشته و یا حتی از او متنفر باشد. حاصل آنکه در این نگاه، اخلاق و برخورد مناسب، ابزاری اقتصادی برای کسب سود بیش تر است.

این دیدگاه گرچه در ظاهر با آموزه های اسلامی مبنی بر توصیه به رعایت اخلاق خوب با مردم مطابقت دارد، اما در واقع و باطن، دارای تفاوتهای اساسی با آموزه های اسلامی می باشد. از جمله آنکه:

۱. اخلاق اسلامی، صرفا زیباسازی پوسته نیست؛ بلکه زیباسازی هسته است که خود به خود به زیبایی پوسته نیز می انجامد.

اخلاق اسلامی، دستور العملی برای پالایش و آرایش روح و روان آدمی است که از پی آن، اعمال و رفتار انسان نیز پالایش و آرایش می شود.

۲. اخلاق اسلامی، صرفا وسیله ای برای جلب سود اقتصادی نیست؛ بلکه خود هدفی مقدس است که با نیل به این هدف متوسط، هدف نهایی انسان که همان قرب الی اللّه است، دست یافتنی تر و نزدیک تر می شود.

اخلاق خوب، ارزش خود را از ارزش اقتصاد و پول کسب نمی کند؛ بلکه خود به تنهایی و صرف نظر از هر گونه ارزش اقتصادی، ارزشمند است.

۳. اخلاقی که به عنوان یکی از عوامل جلب و ازدیاد روزی مطرح است، نه فقط در برخورد با مشتریان و عوامل اقتصادی است، بلکه صرف رعایت اخلاق اسلامی حتی با غیر مشتریان و با غیر دست اندرکاران اقتصادی و حتی در برخورد با زن و فرزند، خویشاوندان، بستگان، همسایگان و… در کسب رزق و افزایش آن تأثیر گذار است.

بر این اساس می توان حیطه های اخلاق خوب را که در افزایش رزق و روزی مؤثر است، در موارد ذیل دسته بندی نمود:

الف. همدلی اهل خانه

خانواده ای که در آن رحمت و رأفت حاکم باشد، زمینه بارش رحمت الهی را بر خود هموار می کنند. یکی از مصداقهای رحمت خداوند، توسعه رزق خانواده است. امام صادق علیه السلام در این زمینه فرموده اند: «أَیُّما أَهلِ بَیْتٍ اُعْطُوا حَظَّهُمْ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ وَسَّعَ اللّهُ عَلَیْهِمْ فِی الرِّزْقِ وَالرِّفْقُ فِی تَقْدِیرِ الْمَعِیشَهِ خَیْرٌ مِنَ السَّعَهِ فِی الْمالِ وَالرِّفْقُ لا یَعْجِزُ عَنْهُ شَی ءٌ وَالتَبْذِیرُ لا یَبْقی مَعَهُ شَی ءٌ اِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ؛ به هر خانواده ای که سهم آنان از رفق [و همدلی] هدیه شده باشد [و با یکدیگر با مدارا و ملایمت رفتار کنند]، خداوند حتما رزق آنان را افزایش خواهد داد. در تقدیر معیشت [همدلی و] مدارا بهتر از ثروت زیاد است. با رفق [در زندگی] هیچ کمبودی وجود ندارد و با ولخرجی، هیچ چیزی باقی نمی ماند. خداوند عزیز و با جلال اهل رفق [و مدارا] است و رفق را دوست دارد.»

ب. خوش رفتاری با همسایه ها

تأثیر همدلی، ملایمت و خوش رفتاری در جلب و افزایش روزی، محدود به دیوارهای خانه و اهل خانه نیست؛ بلکه خوش رفتاری با همسایه ها و اهل محل نیز از علل موثر و یکی از عوامل افزایش رزق و روزی است. بنا به گواهی امام صادق علیه السلام : «حُسْنُ الْجَوارِ یَزِیدُ فِی الرِّزقِ؛ همسایگی نیکو [و خوش رفتاری با همسایه،] موجب افزایش روزی است.»

ج. ارتباط با خویشاوندان

ارتباط با بستگان [که از عوامل افزایش رزق و روزی است،] و مشارکت در غم و شادی آنان و مطّلع شدن از احوال و روزگارشان، ثمرات و برکات مادّی و معنوی فراوانی در پی دارد که از جمله برکات مادّی آن، افزایش رزق و روزی است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: «صِلَهُ الاَْرْحامِ تُحَسِّنُ الْخُلْقَ وَتُمَسِّحُ الْکَفَّ وَتُطَیِّبُ النَفْسَ وَتَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وِتُنْسِی ءُ فِی الاَْجَلِ؛ ارتباط با خویشاوندان باعث نیکی اخلاق، مبارک شدن دست، پاکیزگی روح، افزایش رزق و تأخیر در مرگ آدمی می شود.»

امام باقر علیه السلام نیز برکات ارتباط با خویشان و بستگان را پاکیزه شدن اعمال، دفع بلا، ازدیاد ثروت، طول عمر، وسعت رزق و محبوبیت در بین خانواده معرفی کردند. ایشان می فرمایند: «صِلَهُ الاَْرْحامِ تُزَکِّی الاَْعْمالَ وَتَدْفَعُ الْبَلْوی وَتُنْمِی الاْمْوالَ وَتُنْسِی ءُ لَهُ فِی عَمُرِهِ وَتُوَسِّعُ فِی رِزْقِهِ وَتُحَبِّبُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ فَلْیَتَّقِ اللّهَ وَلْیَصِلْ رَحِمَهُ؛ صله رحم اعمال را پاکیزه می گرداند، بلا را دفع می کند، اموال را افزایش می دهد، عمر انسان را طولانی می کند، رزق او را توسعه می بخشد، و [او را] در خانواده اش محبوب می گرداند؛ پس انسان باید تقوای الهی پیشه کرده و صله رحم کند.»

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز فرموده اند: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَمُدَّ اللّهُ فِی عُمُرِهِ وَأَنْ یَبْسُطُ لَهُ فِی رِزْقِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ؛ هر کس دوست دارد که خداوند عمر او را دراز و رزق او را زیاد کند، پس با خویشان و بستگان خود رابطه داشته باشد.»

هم آن حضرت صله رحم را موجب فقرزدایی از زندگی دانستند: «صِلَهُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمْرِ وَ تَنْفِی الْفَقْرُ؛ صله رحم موجب طول عمر و برطرف شدن فقر می شود.»

د. خوش رفتاری با مردم

مهربانی و خوش رفتاری با خلق خدا، زمینه ساز مهربانی و لطف خداوند نسبت به انسان است. گام اوّل خوش رفتاری، آزار ندادن مردم است. از نظر امام صادق علیه السلام یکی از عوامل افزایش رزق و روزی همین نکته است: «کَفُّ الاَْذَی وَقِلَّهُ الصَّخَبِ یَزِیدانِ فِی الرِّزقِ؛ ترک آزار [مردم] و کم جار و جنجال کردن، روزی را افزایش می دهد.»

در گام بعدی، خوش رفتاری را باید به جای بدرفتاری و نیکی را به جای بدی نهاد؛ یعنی نه تنها بدرفتاری نکند؛ بلکه سعی در خوش رفتاری و نیکی به دیگران نماید. بخشی از پاداش مادی نیکی به مردم، رفع فقر از زندگی و زیاد شدن رزق آدمی است. بنا به گفتار امام باقر علیه السلام : «الْبِرُّ وَصَدَقَهُ السِّرِّ یَنْفِیانِ الْفَقْرَ؛ نیکی [به مردم] و صدقه پنهانی، فقر را از بین می برند.»

رفق و مدارای با مردم نیز روزی را افزایش می دهد. امام کاظم علیه السلام در نصیحتی به هشام بن حکم در مورد اثرات مادّی رفق و نیکی و خوش اخلاقی فرمودند: «عَلَیْکَ بِالرِّفْقِ فَاِنَّ الرِّفْقَ یُمْنٌ وَالْخُرْقَ شُوْمٌ اِنَّ الرِّفْقَ وَالْبِرَّ وَحُسْنَ الْخُلْقِ یَعْمُرُ الدِّیارَ وَیَزِیدُ فِی الرِّزْقِ؛ بر تو باد که [با دیگران] با رفق و ملایمت رفتار کنی؛ چرا که رفق مبارک [و با برکت] و تندخویی شوم و ناپسند است. رفق، نیکی و خوش اخلاقی با دیگران، شهرها را آباد و رزقها را افزون می کند.»

حاصل آنکه خوش رفتاری در بین خانواده، با همسایگان، بستگان و سایر مردم، علاوه بر اثرات معنوی و نزدیک شدن به قله های کمال، در زندگی مادّی نیز اثربخش است و یکی از آثار آن، افزایش درآمد و بهره وری از آن و بهبود وضع معیشتی انسان است.

ازدواج

در فرهنگ رایج و متداول بین مردم، ازدواج موجب افزایش هزینه ها است. طبعا باید وقتی ازدواج کرد که بتوان از پس هزینه زیاد آن برآمد و این خود هنگامی ممکن است که از درآمد فراوان و کافی برخوردار بود. در این منطق، باید درآمد داشت تا بتوان ازدواج کرد؛ اما در منطق دین، حقیقت جز این است. در ادبیات دینی ما، یکی از راه های افزایش برکت و درآمد، ازدواج است و باید ازدواج کرد تا صاحب روزی شد. برای پول دار شدن باید ازدواج کرد، نه اینکه اوّل پولدار شد و سپس ازدواج کرد. ازدواج باعث ازدیاد رزق است و با افزایش رزق، از پس افزایش هزینه ها هم می توان برآمد.

عوامل افزایش رزق و روزی - ازدواج
عوامل افزایش رزق و روزی – ازدواج

در این دیدگاه رازق دختر و پسر، چه در خانه پدری آنها و چه در خانه خودشان یکی می باشد و آن خداوند است. تنها چیزی که قبل و بعد از ازدواج تفاوت پیدا کرده است، مکان زندگی آنها است؛ اما «رزق و رازق» آنها یکی است و بلکه رزق آنها بیش از گذشته آنها است. به عبارت دیگر، ضمانت رزق انسانها ـ که بحث آن در بخش نخست مقاله گذشت ـ مشروط به خانه پدری نیست؛ بلکه این وعده الهی هم در خانه پدری و هم در خانه و زندگی جدید به قوّت خود باقی است.

در ادبیات دینی ما، نه تنها ترس از فقر و نداری در اثر ازدواج، امری ناپسند و خیالی است، بلکه بالاتر از آن، برای فرار از فقر و چاره جویی آن، باید ازدواج کرد تا از فقر در حالت مجرّدی رهایی جست.

در تأیید این ادّعا می توان از روایتی بهره گرفت که براساس آن، وقتی جوان مجرّدی از نیازمندی و نداری خود در نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شکایت می کند، آن حضرت او را به ازدواج کردن امر می کنند. برای بار دوم و سوم نیز شکایت خود را مطرح می کند و پیامبر صلی الله علیه و آله باز هم راه چاره او را ازدواج معرفی می کنند.

امام صادق علیه السلام پس از نقل این حادثه تأکید می کنند: «الرِّزْقُ مَعَ النِّساءِ وَالْعِیالِ؛ رزق انسان، با همسر و خانواده تأمین می شود.»

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در توصیه ای همگانی خطاب به همه جوانان می فرمایند: «اِتَّخِذُوا الاَْهْلَ فَاِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ؛ خانواده تشکیل دهید تا رزق شما فراوان شود.» ایشان در جای دیگری فرموده اند: «إِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّکاحِ؛ با ازدواج، رزق [خود] را طلب کنید.»

با مشاهده این روایات است که فاصله زیاد بین فرهنگ دینی و فرهنگ عامی آشکار می شود. بدون تردید، یکی از علل سخت شدن ازدواج ها و افزایش سن ازدواج و به دنبال آن، گسترش نابسامانیهای اخلاقی و اجتماعی، فساد و فحشا و فشارها و اضطرابهای روحی روانی، فاصله گرفتن از فرهنگ دینی و تردید در وعده های خداوند و نگرانی از وضعیت آینده است. مشکل اصلی بسیاری از افراد «بی پولی» نیست؛ بلکه «بی اعتقادی» است.

ناگفته نگذاریم که تحقق وعده خداوند در روزی رسانی به انسان ها و از جمله زوج های جوان، مشروط به تدبیر، تلاش، میانه روی و… است که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد.

دعا

عوامل مؤثّر در افزایش رزق انسان، منحصر در عوامل مادی و ظاهری از قبیل کار و تلاش، تدبیر و آینده نگری و… نیست؛ بلکه عوامل دیگری در ازدیاد رزق انسان مؤثّر است که از نوع عوامل معنوی و باطنی محسوب می شوند. از جمله عوامل معنوی که در تقدیر رزق مؤمنان اثرگذار است، دعا می باشد.

عوامل افزایش رزق و روزی - دعا کردن
عوامل افزایش رزق و روزی – دعا کردن

گنجینه های نعمت در خزائن الهی نهفته است که با کلید «راز و نیاز» می توان آنها را گشود و به قدر «نیاز» از آن بهره گرفت. امام علی علیه السلام چه خوش فرمود: «وَاسْتَعَنْتَهُ عَلَی اُمُورِکَ وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزائِنِ رَحْمَتِهِ ما لا یَقْدِرُ عَلَی اِعْطائِهِ غَیْرُهُ مِنْ زِیادَهِ الاَْعْمارِ وَصِحَّهِ الاَْبْدانِ وَسَعَهِ الاَْرْزاقِ ثُمَّ جَعَلَ فِی یَدَیْکَ مَفاتِیحَ خَزائِنِهِ بِما أَذِنَ لَکَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ فَمَتی شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعاءِ أَبْوابَ نِعْمَتِهِ وَاسْتَمْطَرْتَ شَآبِیتَ رَحْمَتِهِ؛ از او (خدا) در کارهایت استعانت می جویی و از خزائن رحمتش چیزهایی می خواهی که جز او کسی قادر به اعطای آن نیست، مانند: عمرهای بیش تر، سلامتی بدنها و وسعت روزیها. خداوند کلیدهای خزائن اش را در دست تو قرار داده است؛ زیرا به تو اجازه داده که از او درخواست کنی؛ بنابراین هر گاه خواستی می توانی به وسیله دعا درهای نعمت خدا را بگشایی و باران رحمت خدا را فرود آوری.»

دعا، اسلحه چندکاره مؤمنان است که از آن در زمینه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و… استفاده کرده، مشکلات خود را حل می کنند. دعا در میدان کارزار، پشتوانه روحی رزمندگان و عامل غیبی پیروزی آنان و در میدان اقتصاد، موجب افزایش رزق آنها می شود.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله پیوسته مؤمنان را بر بکارگیری این سلاح تشویق می نمودند: «الدُّعاءُ سِلاحُ الْمُؤْمِنِ وَعَمُودُ الدِّینِ وَنُورُ السَّماواتِ وَالاَْرْضِ؛ دعا، اسلحه مؤمن و عمود [خیمه] دین و نور آسمانها و زمین است.» سپس فرمودند: «اَلاَ اَدُلُّکُمْ عَلَی سِلاَحٍ یُنْجِیکُمْ مِنْ اَعْدَائِکُمْ وَ یُدِرُّ اَرْزَاقَکُمْ؟؛ آیا شما را به سلاحی که شما را بر دشمنانتان پیروز و رزقتان را جاری کند، راهنمایی کنم؟» یاران حضرت عرض کردند: آری ای رسول خدا! آنگاه حضرت فرمود: «تَدْعُونَ رَبَّکُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ فَإِنَّ سِلاحَ الْمُؤْمِنِ الدُعاءُ؛ خدایتان را شبانه روز بخوانید؛ چرا که دعا سلاح مؤمن است».

بهره برداری معنوی از دعا، بالاتر از بهره مندی مادّی از آن است که در مقایسه دو بهره مادّی و معنوی، سود مادّی بهانه ای برای به دست آوردن سود معنوی است.

خدایی که ضامن رزق انسانها و نیز مهربان ترین کس برای آنان است، گاه کشتی معیشت آنان را در دریای پرتلاطم زندگی به این سو و آن سو می کشاند، تا کشتی نشستگان خدای کشتی را از یاد نبرند و از ترس غرق شدن، دائما کشتی بان خود را صدا کنند. این همه بهانه ای است تا از میان این فریادهای نیایشگرانه، مردم به سودی معنوی و به سرمایه ای بالاتر و والاتر دست یابند.

امام صادق علیه السلام حکمت روشن نبودن راه تأمین رزق مؤمنان را ایجاد زمینه ای برای زیاد دعا کردن آنان می دانند: «إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ أرْزَاقَ الْمُؤمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَذَلِکَ أنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَائُهُ؛ خداوند عزّوجلّ، ارزاق مؤمنان را از راه های غیرقابل پیش بینی برای آنان قرار داده است تا با نشناختن راه تأمین رزق خود، زیاد دعا کنند.»

اما نکته مهم این است که آیا این همه تأکید بر دعای زیاد برای تأمین و افزایش رزق، به معنای جایگزینی دعا به جای عوامل مادّی رزق از قبیل کار و تلاش است، یا معنای دیگری دارد؟

از متون و منابع دینی چنین استنباط می شود که دعا [یکی از عوامل افزایش رزق و روزی است، ولی] جایگزین کار نیست؛ بلکه پشتوانه معنوی انسانها است تا با استفاده از ابزار دعا، از کار خود نتیجه بهتری بگیرند. در این مورد به سخن امام صادق علیه السلام اشاره می کنیم که می فرمایند: «ثَلاثَهٌ یَدْعُونَ فَلا یُسْتَجابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَلَسَ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ ثُمَّ یَقُولُ اللّهُمَّ ارْزُقْنِی یَقُولُ اللّهُ تَعالی اَلَمْ اَجْعَلْ لَکَ طَرِیقا فِی الطَّلَبِ…؛ دعای سه گروه مستجاب نمی شود [که از جمله آنها [دعای فردی که به دنبال طلب روزی نمی رود. و دعا می کند: خدایا! روزی مرا برسان! و خداوند در جواب می فرماید: آیا برای تو راهی برای طلب روزی قرار ندادم؟…»

حاصل آن که از جمع بندی روایاتی که مؤمنان را به دعا برای تأمین و افزایش رزق تشویق می کند و روایاتی که انسانها را از دعای بدون تلاش برحذر می دارد، به این نتیجه می رسیم که «نیایش و تلاش» در کنار هم معنا می یابند، نه به جای هم. تلاش بدون نیایش و نیایش بدون تلاش، هر دو ناقص و ابترند. نتیجه مطلوب هنگامی به دست می آید که این دو در کنار هم جای گیرند.

چگونگی دعا

در مورد کیفیت و چگونگی دعا برای افزایش رزق و روزی، با مراجعه به روایات رسیده از امامان معصوم علیهم السلام ، نکات ذیل حائز اهمیت است:

الف. فقط برای خود دعا نکنیم و سایر مؤمنان را نیز دعا کنیم. یکی از اثرات دعا برای مؤمنان در حال عدم حضور آنان، افزایش رزق دعا کننده و دفع شدن بلاها از او است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: «الدُّعَاءُ لاَِخِیکَ بِظَهْرِ الْغَیْبِ یَسُوقُ لِلدَّاعِی الرِّزْقَ وَیَصْرِفُ عَنْهُ الْبَلاَءَ وَیَقُولُ الْمَلَکُ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ؛ دعای غیابی شما برای برادر مؤمنت، موجب سرازیری رزق و دفع بلا از دعا کننده می شود و فرشته ای، مشابه همان دعا را برای شما می گوید.»

ب. بهترین زمان برای دعا کردن، از هنگام سحر تا طلوع خورشید است؛ چرا که بنا به فرموده امام باقر علیه السلام : «إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ یُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤمِنِینَ کُلَّ دُعَاءٍ فَعَلَیْکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی السَّحَرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإنَّهَا سَاعَهٌ تُفَتَّحُ فِیهَا أبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُقَسَّمُ فِیهَا الاَْرْزَاقُ وَتُقْضَی فِیهَا الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ؛ خداوند [شنیدن] هر دعایی را از بندگان مؤمن خویش دوست دارد؛ پس بر شما باد از هنگام سحر تا خورشید دعا کنید؛ چرا که در این زمان است که درهای آسمان گشوده، ارزاق تقسیم و حاجت های بزرگ روا می شود.»

ج. در روایات ما، ادعیه و نمازهای متفاوتی برای افزایش و وسعت رزق و روزی توصیه شده است.

تدبیر

یکی از عوامل مؤثّر در تأمین رزق و روزی و افزایش آن، داشتن تدبیر، آینده نگری و برنامه ریزی است. تدبیر در زندگی، گونه ها و چهره های متفاوتی دارد. مسائلی از قبیل انتخاب شغل، سن و زمان و مکان مناسب برای وارد شدن در عرصه کار و اشتغال از جمله آنهاست.
اگر کسی بدون شناخت علاقه، استعداد و توانایی خود، در انتخاب شغل و مکان و زمان آن دچار اشتباه شد، به جای مذمّت و سرزنش روزگار و بدبینی به این و آن، باید خود را سرزنش کند و در تدبیر و برنامه ریزی خود تجدید نظر نماید.

عوامل افزایش رزق و روزی - تدبیر
عوامل افزایش رزق و روزی – تدبیر

این همه مربوط به مرحله قبل از انتخاب شغل است؛ اما بعد از انتخاب شغل و کسب در آمد، مرحله جدیدی از تدبیر در زندگی آغاز می شود. در این مرحله، مسائلی از قبیل نحوه هزینه و اولویت بندی در هزینه ها و… وجود دارد که باید به گونه مناسبی تدبیر شود. بنا به فرموده امام علی علیه السلام : «قِوامُ الْعَیْشِ حُسْنُ التَّقْدیرِ وَ مِلاکُهُ حُسْنُ التَّدْبیرِ؛ برپایی زندگی منوط به اندازه گیری مناسب است و اندازه گیری مناسب به تدبیر مناسب وابسته است.»

امام باقر علیه السلام در حدیث شریفی، تمام کمالات انسانی را در سه نکته خلاصه کرده است که یکی از آنها تدبیر در زندگی می باشد: «الْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَهِ وَ تَقْدِیرُ الْمَعِیشَهِ؛ تمام کمالات در سه چیز نهفته است: فهم عمیق از دین، بردباری در ناملایمات و برنامه ریزی در زندگی.»

میانه روی

در شمار عواملی که در جلب رزق و روزی آدمی مؤثر است، به عوامل کار، تلاش، تدبیر و برنامه ریزی اشاره شد. عامل میانه روی نیز به عنوان عامل مکمّل کار و تلاش، انسان را به حرکت در می آورد و از کسالت و تنبلی خارج می کند.

تدبیر و برنامه ریزی، انسان را به جاده مستقیمی که به مقصد مورد نظر منتهی می شود، رهنمون می سازد و میانه روی و اعتدال، حرکت او را تنظیم می کند تا دچار کندی و تندی نابجا نشود. بخل و اسراف یا دست بستگی و دست و دل بازی، هر یک به گونه ای میانه روی در زندگی را تهدید می کنند.

قرآن کریم در دستوری کلی و اساسی، همگان را به «مشی معتدل» در همه زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… فرمان می دهد و در فرمان دیگری افراط و تفریط را موجب سرزنش و حسرت می داند: «وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً»؛ «هرگز دستت را به گردنت زنجیر مکن [و ترک انفاق و بخشش مکن] و بیش از حد [نیز] دست خود را مگشای که مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی.»

افراط و تفریط نه تنها در امور مباح، کاری غیر عاقلانه و غیر شرعی است، بلکه حتی در امور نیک و پسندیده نیز امری غیرعقلانی و غیر شرعی محسوب می شود. اسراف و تندروی جامه زشتی است که قامت هر عمل پسندیده ای را ناپسند جلوه می دهد.

اسراف فقط در امور باطل و ناروا نیست، بلکه حتی در امور حق و روا نیز مصداق دارد. به تعبیر امام سجاد علیه السلام : «إِنَّ الرَّجُلَ لَیُنْفِقُ مَالَهُ فِی حَقٍّ وَ إِنَّهُ لَمُسْرِفٌ؛ چه بسا کسی در راه حق مال خود را انفاق کند، حال آنکه اسراف کار شمرده می شود.»

بنابر گواهی امام صادق علیه السلام : «إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی؛ اسراف موجب فقر و نداری، و میانه روی موجب غنی و بی نیازی می گردد.»

و بنا به ضمانت امام کاظم علیه السلام : «ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ؛ برای کسی که میانه روی کند، ضمانت می کنم که هرگز فقیر نشود.»

بالاتر از فقیر نشدن، برخورداری از نعمت های فراوان الهی در اثر میانه روی و اعتدال است. به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله : «مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ؛ کسی که در زندگی خود میانه روی پیشه کند، خداوند به او [روزی می دهد،] و کسی که تبذیر [و ریخت و پاش] کند، خداوند او را [از نعمات خود] محروم نماید.»

حاصل آنکه، یکی از عوامل جلب رزق و روزی، میانه روی و دوری از تندروی و کند روی یا پرهیز از اسراف و بخل است.

تقوا، توبه، استغفار

گناه و نافرمانی خداوند، علاوه بر تنبیه معنوی که همان از دست دادن توفیق طاعت و شیرینی عبادت است، تنبیه مادّی خداوند را نیز در پی دارد تا هر چه زودتر انسان تبهکار به خود آید و به مسیر درست باز گردد: «وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَهً کانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یَأْتیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ»؛ «خداوند [برای آنان که کفران نعمت می کنند] مثلی زده است: منطقه آبادی که امن [و آرام] و مطمئن بود و همواره روزیش از هر جا می رسید؛ اما نعمت خدا را ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.»

عوامل افزایش رزق و روزی - توبه و استغفار
عوامل افزایش رزق و روزی – توبه و استغفار

بر اساس اصل اولیه، خداوند منّان رحمت عام و فراگیر خود را شامل حال همه بندگان و آفریدگان خود می کند و آنها را از پاکیزه ترین نعمتهایش برخوردار می سازد؛ اما آنگاه که از سر ناسپاسی و کفران نعمت، سر به طغیان و سرکشی زنند، خداوند نیز نعمتهای خود را از آنان باز می دارد تا کمی به خود آیند و دست از عناد و لجاجت بردارند. علاوه بر آیه فوق، این آیه نیز شاهد همین ادعا است:

«کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ لا تَطْغَوْا فیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبی فَقَدْ هَوی»؛ «از روزیهای پاکیزه ای که به شما داده ایم بخورید و در آن طغیان نکنید که [در این صورت[ غضب من بر شما وارد شود و هر کس که غضبم بر او وارد شود، سقوط می کند.»

در نقطه مقابل، آنان که گناه نکنند و به جای تابعیت شیطان، در زمره بندگان رحمان در آیند، برکات زمین و آسمان بر آنان خواهد بارید و آنها را غرقه رحمت الهی خواهد کرد: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ»؛ «و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی [آنها حق را] تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.»

همچنین اهل تقوی، از امدادهای غیبی و مخزنهای ویژه رحمت الهی برخوردارند. و از آنجا که امور غیبی از توان محاسبه انسان خارج است، انسانهای تقوا پیشه از ارزاق بی حساب و غیرقابل محاسبه برخوردار می شوند: «وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً»؛ «و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد. و هر کس بر خدا توکل کند، خداوند امر او را کفایت می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و او برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.»

مطابق این آیه شریفه، انسان پرهیزکار در زندگی خود هیچ گاه با «بن بست» و یا «در بسته» مواجه نخواهد شد. خداوندی که تمام علل و اسباب در دست اوست، در هر مشکل و بن بستی، برای او راه خروجی قرار خواهد داد، از جمله: در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با بن بست اقتصادی علاج ناپذیر مواجه نخواهد شد و از جایی که گمان نمی برد، خداوند مشکل او را رفع و روزی او را خواهد رساند.

البته چنانچه انسان از یاد خدا غافل شده و مرتکب گناه گردید، سپس گناه یا گناهان خود را با طلب مغفرت و بازگشت به خداوند متعال تدارک و جبران کرد، علاوه بر آنکه سیئاتش به حسنات تبدیل می شود، و روح و روانی پاک می یابد، روزی او نیز افزایش پیدا می کند.
خداوند متعادل در قرآن کریم می فرماید: «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ یُوءْتِ کُلَّ ذی فَضْلٍ فَضْلَه»؛ «از پروردگار خویش آمرزش بطلبید! سپس به سوی او باز گردید تا شما را تا مدت معینی [از مواهب زندگی این جهان] به خوبی بهره مند سازد و به هر صاحب فضیلتی به مقدار فضیلتش ببخشد.»

و بنا به توصیه همه انبیاء الهی، از جمله حضرت هود علیه السلام توبه و استغفار، موجب رحمت بی پایان و پیوسته و افزایش توان و نیروی انسان خواهد شد: «وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّهً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ لا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمینَ»؛ «و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید تا [باران] آسمانی را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گنهکارانه روی [از حق] برنتابید.»

در روایات نیز یکی از عوامل روزی رسان، استغفار و بازگشت به دامان پرمهر الهی شمرده شده است. در روایتی از امام علی علیه السلام ، استغفار، موجب افزایش رزق [و از عوامل افزایش رزق و روزی انسان] دانسته شده است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «الاِسْتِغْفَارُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ؛ استغفار، روزی را زیاد می کند.»

ایشان در حدیث دیگری به کمیل سفارش فرمودند که اگر در رسیدن روزی تو کندی و آهستگی پیش آمد، آن را با استغفار چاره کن: «إِذَا أَبْطَأَتِ الْأَرْزَاقُ عَلَیْکَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ یُوَسِّعْ عَلَیْک؛ هنگامی که رسیدن روزیت کند می شود، از خداوند آمرزش بخواه تا روزیت را وسیع گرداند.»

در حدیث دیگری، علی علیه السلام چگونگی استغفار را به ما آموزش می دهند: مردی از مشکلی که برای او پیش آمده بود و از تنگنای مالی و فراوانی اهل و عیال خود در نزد حضرت علی علیه السلام شکایت کرد. حضرت به او فرمود بر تو باد استغفار کردن؛ چرا که خداوند می فرماید: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ اِنّهُ کانَ غِفارا»؛ «از خدا آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده است.»

آن مرد بار دیگر خدمت حضرت رسید و گفت: یا امیرالمؤمنین! من فراوان استغفار کردم؛ اما راه چاره ای برای خود نمی بینم. حضرت پاسخ داد: «شاید آن چنان که شایسته است استغفار نکردی.» گفت: راه آن را به من یاد دهید. فرمود که نّیت خود را پاک کن، از پروردگارت اطاعت نما و بگو: «اللّهُمَّ اِنِّی اَسْتَغْفِرُکَ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ قَوِیَ عَلَیْهِ بَدَنِی بَعَافِیَتِکَ صَلِّ عَلَی خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ مُحَمَّدٍ النَّبِی وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ وَالطّاهِرِینَ وَفَرِّج عَنِّی؛ خداوندا ! نسبت به تمامی گناهانی که آنها را با جسم سالمی که تو به من ارزانی داشتی انجام دادم، از تو آمرزش می طلبم. بر بهترین مخلوقت محمد صلی الله علیه و آله و آل پاک و پاکیزه او درود فرست و برای من گشایشی قرار ده!»

آن مرد گفت: من چندین بار به همین صورت آمرزش خواستم، تا اینکه خداوند از من ناراحتی و تنگدستی را زدود و رزقم را فراوان ساخت و گرفتاریم را بر طرف کرد.»

ذکر خدا

بر اساس قاعده کلی «فَاذْکُرُونی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لی وَ لا تَکْفُرُونِ»، رابطه بین ذاکر و مذکور، رابطه ای متقابل است و انسان ذاکر، مذکور خداوند نیز واقع می شود. بر این اساس، اگر انسانی با یاد خداوند و به یاد او زندگی کند، خداوند نیز به یاد او است و او را از رزق مادی و معنوی خود برخوردار می کند.

وسعت رزق و روزی علامه حسن زاده آملی
وسعت رزق و روزی علامه حسن زاده آملی

ذکر خداوند به زبان های متفاوت و در زمان های گوناگونی قابل انجام است؛ اما در این میان، بعضی از اذکار و بعضی از زمان ها اثر بیش تری دارند. از بین زمان ها، هنگام سحر و بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، از مزیت و تأثیر بیش تری در ازدیاد رزق و روزی انسان برخوردار است. بنا به فرموده پیامبر رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله : «ذِکْرُ اللّهِ ما بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ اِلی طُلُوعِ الشَمْسِ اَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الاَْرْضِ؛ ذکر خداوند در کسب روزی از هنگام طلوع فجر تا طلوع خورشید، از سفر تجاری مؤثرتر است.»

بر همین اساس است که بنا به فرموده امام علی علیه السلام ، تعقیب نماز صبح و نماز عصر موجب افزایش رزق [و از عوامل افزایش رزق و روزی ] است. همچنان که سی بار تسبیح در روز، هفتاد نوع بلا را که کم ترین آنها فقر و نداری است، از زندگی انسان دور می کند. «وَ التَّعْقِیبُ بَعْدَ الْغَدَاهِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ یَزِیدُ فِی الرِّزْق … مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ کُلَّ یَوْمٍ ثَلَاثِینَ مَرَّهً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْفَقْرُ؛ تعقیب نماز صبح و عصر روزی را زیاد می کند… هر کس هر روز سی بار خدا را تسبیح کند، خداوند هفتاد نوع بلا را که سبک ترین آنها فقر است، از او دفع می کند.»

برای همین منظور، خواندن سوره (ق) نیز توصیه شده است. «مَنْ قَرَأَ سُورَهُ ق وَسَّعَ اللّهُ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ؛ کسی که سوره «ق» را قرائت کند، خداوند روزیش را وسعت می دهد.»

اذان گویی نیز یکی از مصادیق ذکر خدا است. هنگامی که فردی در نزد امام صادق علیه السلام از فقر و نداری خود شکایت کرد، آن حضرت توصیه فرمود: «أَذِّنْ کُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ کَمَا یُوءَذِّنُ الْمُوءَذِّنُ؛ با شنیدن اذان، جملات اذان، را همان طور که مؤذّن می گوید تکرار کن! [تا فقر از زندگی تو رخت بندد].»

برای مطالعه بیشتر در این زمینه لینک های زیر را مشاهده نمایید:
دعا و ذکر جهت وسعت رزق و روزی
ذکر و دعا برای افزایش رزق و روزی

توکّل بر خدا

کسی که به مردم رو کند و از آنان رفع حاجت خود را طلب نماید، خود را به مخلوقی مانند خود محتاج ساخته و از خوان بی کران خالق دور کرده است؛ اما کسی که به درگاه بی نیاز خالق عرض نیاز کند و تنها از او کمک بخواهد و در خواست خود را از مردم محتاج پنهان کند، خداوند کریم، درخواست او را کریمانه پاسخ خواهد داد: «مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ فَکَتَمَهُ النَّاسَ وَ أَفْشَاهُ إِلَی اللَّهِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَهٍ مِنَ الْحَلَالِ؛ فرد گرسنه و نیازمندی که گرسنگی و نیازمندی خود را از مردم پنهان کند و نزد خداوند افشا نماید، بر خداوند است که رزق سال او را از مال حلال تأمین کند.»

افزایش رزق و روزی الیس الله بکاف عبده
افزایش رزق و روزی الیس الله بکاف عبده

همچنان که خداوند از زبان بنده برگزیده خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بیان فرمود که: «یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا مِنْ مَخْلُوقٍ یَعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونِی إِلَّا قَطَعْتُ بِهِ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ وَ أَسْبَابَ الْأَرْضِ مِنْ دُونِهِ فَإِنْ سَأَلَنِی لَمْ أُعْطِهِ وَ إِنْ دَعَانِی لَمْ أُجِبْهُ وَ مَا مِنْ مَخْلُوقٍ یَعْتَصِمُ بِی دُونَ خَلْقِی إِلَّا ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ فَإِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ وَ إِنِ اسْتَغْفَرَنِی غَفَرْتُ لَه؛ خداوند عزیز و جلیل می فرماید: هیچ بنده ای نیست که به کسی غیر من و به مخلوقی متوسل شود، مگر آنکه اسباب آسمانها و زمین را از او قطع خواهم کرد؛ پس اگر از من درخواست کند، به او عطا نخواهم کرد و اگر مرا بخواند، پاسخش نخواهم داد. و هیچ بنده ای نیست که به من و نه به بندگان من تمسّک جوید، مگر آنکه آسمانها و زمین را ضمانت رزق او قرار خواهم داد؛ پس اگر مرا بخواند، پاسخش می دهم و اگر از من بخواهد، به او خواهم بخشید و اگر از من طلب آمرزش کند، او را خواهم آمرزید.»

کسب معرفت

هدف از خلقت آدمیان، رسیدن بنی آدم به قله های رفیع معرفت و معنویت است و کسانی که در این راه گام نهند، از الطاف ویژه حق تعالی بهره مند شده و از تسهیلات ویژه او برخوردار خواهند شد. طالب واقعی علم، برای آنکه از همّ و غمّ معاش در امان بماند و فکر و ذکر خود را مصروف دانش اندوزی کند، آفریدگار جهان، خود تأمین رزق و روزی او را تضمین نموده است.
بنا به فرموده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله : «اِنَّ اللّه َ تَعَالَی قَدْ تَکَفَّلَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِرِزْقِهِ خَاصَّهً عَمَّا ضَمِنَهْ لِغَیْرِهِ؛ خداوند متعال گذشته از ضمانتی که برای رزق عموم مردم نموده است، به طور ویژه تأمین رزق طالبان علم را بر عهده گرفته است.»

شهید ثانی در توضیح معنای این حدیث شریف و با توجه به تجربه های شخصی خود می نویسد: «غیر طالب علم برای به دست آوردن روزی خود، نیازمند سعی و تلاش است؛ اما دانشجو بدون آنکه مکلّف به سعی و تلاش برای تحصیل رزق خود باشد، به صرف طالب و جوینده علم بودن، خداوند روزی او را خواهد رسانید، البته به شرط نیت صحیح و اراده خالص او. در همین رابطه برای خود من حوادث و نکته های دقیقی از ابتدای تحصیل تا کنون از لطف خداوند و کمک های زیبای او رخ داده است که در صورت جمع آوری آن ها، [حجم عظیمی را تشکیل خواهد داد] که تنها خداوند از آن آگاه است. … خلاصه آن که شنیدن کی بود مانند دیدن.»

در روایت دیگری نیز آمده است: «مَنْ تَفَقَّهَ فِی دینِ اللّه ِ کَفَاهُ اللّه ُ مَا أهَمَّهُ وَ رَزَقَهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبْ؛ کسی که در دین خدا تفقّه [و تفحّص] کند، خداوند نیازهای او را برآورده و رزق او را از جایی که گمان نمی برد، خواهد رسانید.»

همچنان که در توضیح شهید ثانی آمده است، تعهّد خداوند بر رساندن روزی طالبان دانش و معرفت، مشروط بر نیّت خالص آنها در طلب علم و دانش است؛ نه کسانی که به انگیزه های غیرخالصی همچون شهرت طلبی، به دست آوردن موقعیت اجتماعی و انباشت پول و ثروت تحصیل علم کنند، یا با استفاده ی ابزاری از قداست علم و دانش، به دنبال رسیدن به مقاصد پست دنیوی خود می باشند، نه به دنبال دین شناسی، هستی شناسی و بالاخره خداشناسی. به عبارت دیگر، رزق طالبان علم ضمانت شده است، نه رزق طالبان ثروت و ریاست.

وضو داشتن

وضو داشتن، علاوه بر برخورداری از نورانیت باطنی و بهداشت ظاهری، در افزایش رزق انسان و رسیدن او به مقاصد مورد نظر خود نیز مؤثّر است. بنا به نصیحت امام صادق علیه السلام : «مَنْ ذَهَبَ فِی حَاجَهٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ؛ کسی که برای انجام کاری بدون وضو حرکت کند و به مقصود خود نرسد، پس کسی جز خود را سرزنش نکند.»

همچنان که گرفتن وضو قبل و بعد از غذا خوردن، در افزایش رزق آدمی مؤثّر است. امام صادق علیه السلام فرمود: «الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ؛ وضو گرفتن پیش و پس از غذا، فقر را از بین می برد و رزق را افزایش می دهد.»

پذیرایی از دیگران

جهان چون کوهی است که هر صدایی را به گوینده آن باز می گوید و چون آینه ای که تصویر بینندگان را به آنان باز می شناساند. بر همین قیاس، رحم و مهربانی نسبت به دیگران، موجب فرود آمدن رحمت بر انسان و نامهربانی با آدمیان، موجب نامهربانی آنان با انسان می شود.

یکی از عوامل افزایش رزق و روزی ، پذیرایی از دیگران است. این عامل، چنان شتابان بر رزق انسان مؤثّر است که به حرکت سریع کارد در چربی کوهان شتر تشبیه شده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: «الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَی مَنْ یُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّکِّینِ فِی السَّنَامِ؛ سرعت رسیدن رزق به کسی که به دیگران غذا می دهد، از سرعت حرکت کارد در کوهان شتر بیش تر است.»

هم آن عزیز، «مهمانداری» را هدیه ای الهی دانستند که موجب افزایش رزق اهل خانه می گردد: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَیْراً أَهْدَی إِلَیْهِمْ هَدِیَّهً؛ هنگامی که خداوند خیر و خوبی گروهی را بخواهد، به آنان هدیه ای می دهد.»

گفتند: آن هدیه چیست؟ فرمود: «الضَّیْفُ یَنْزِلُ بِرِزْقِهِ وَ یَرْتَحِلُ بِذُنُوبِ أَهْلِ الْبَیْتِ؛ مهمان؛ چرا که [مهمان] رزق خود را [به خانه صاحب خانه] می آورد و گناهان اهل خانه را می برد.»

انفاق مال

بر همین قیاس، انفاق های واجب و مستحب مال و ثروت، زمینه جلب رزق الهی را فراهم می آورد. دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله در رابطه با علت تشریع زکات فرمود: «فَفَرَضَ اللّه ُ عَلَیْکُمْ… الزَّکَاهَ تَزْییدا فِی الرِّزْقِ؛ خداوند بر شما واجب کرد… زکات را برای افزایش رزقتان.»

عوامل افزایش رزق و روزی - انفاق مال
عوامل افزایش رزق و روزی – انفاق مال

«صدقه» نیز به عنوان یکی از انفاق های مستحب، در افزایش رزق انسان مؤثّر است [و از عوامل افزایش رزق و روزی می باشد]. در ادبیات دینی ما، صدقه و بذل و بخشش مال به فقرا، نه تنها ثروت انسان را کاهش نمی دهد و انسان را دچار فقر نمی کند، بلکه ثروت را افزایش می دهد و داروی فقر انسان معرفی شده است. مطابق توصیه امام علی علیه السلام : «اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَهِ؛ نزول رزق خود را با صدقه دادن بخواهید.»

ایشان در جای دیگری می فرمایند: «دَاوُوا الْفَقْرَ بِالصَّدَقَهِ وَ الْبَذْلِ؛ فقر [خود و دیگران] را با صدقه و بخشش [مالتان] چاره نمایید.»

البته صدقه و بخشش پنهانی، از اخلاص و تأثیر گذاری بیش تری برخوردار است. از همین رو امام باقر علیه السلام فرمود: «الْبِرُّ وَ الصَّدَقَهُ السِرُّ یَنْفِیَانِ الْفَقْر؛ نیکی و صدقه پنهانی، فقر را از میان برمی دارند.»

انجام حج و عمره

تشرّف به خانه خدا و انجام اعمال حج و عمره، برکاتی دارد که از جمله آنها وسعت روزی و تأمین هزینه های زندگی خود و خانواده حاجی و معتمر است: «حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُکُمْ وَ تَتَّسِعَ أَرْزَاقُکُمْ وَ یَصْلَحُ اَیْمانُکُمْ وَ تُکْفَوْنَ مَئُونَاتِ عِیَالِکُمْ؛ حج گزارید و عمره انجام دهید که در این صورت، بدنهایتان سالم، روزیتان وسیع، ایمانتان اصلاح و هزینه زندگی نان خورهایتان تأمین خواهد شد.»

امانتداری

از جمله دلایل مؤثّر و عوامل افزایش رزق و روزی ، امانتداری و پرهیز از خیانت در امانت است. بنا به فرموده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله: «الْأَمَانَهُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِیَانَهُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ؛ [باز گرداندن] امانت، موجب جلب رزق و خیانت [در امانت] موجب فقر می شود.»

افزایش روزی یا علامت خطر

باید به این نکته توجه کرد که افزایش رزق و روزی، همیشه علامت تقرّب به خدا یا به کارگیری راه ها و دستورات در این خصوص نیست و نمی توان با وجود آن، خوشحال و خرسند بود؛ بلکه گاهی فراوانی روزی، یک نوع هشدار و علامت خطر است.

بندگانی به دلیل بزه کاری و بدرفتاریشان، مستحق عقوبت و مجازات هستند؛ اما برخی از اعمال درست و شایسته آنان، مانع مجازاتشان می شود. خداوند عادل و حکیم برای آنکه اعمال شایسته آنها را بدون پاداش نگذارد و جزای در خوری به آنان دهد، به گونه ای رفتار شایسته شان را پاسخ می دهد. این پاداش گاهی در افزایش رزق و روزی آنان جلوه گر می شود.

امام محمد باقر در این رابطه فرمودند: «وَ إِذَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ یُهِینَ عَبْداً وَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَهٌ صَحَّحَ بَدَنَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ بِهِ ذَلِکَ وَسَّعَ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ بِهِ هَوَّنَ عَلَیْهِ الْمَوْتَ لِیُکَافِیَهُ بِتِلْکَ الْحَسَنَهِ؛ هنگامی که خداوند بخواهد بنده ای را خوار کند، اما عمل حسنه ای داشته باشد، در مقابل این حسنه به او تندرستی دهد. اگر چنین نکند، روزی او را افزایش دهد و اگر چنین نکند، مرگ او را آسان گرداند تا پاداش حسنه او را داده باشد.»

(پایگاه اطلاع رسانی حوزه)

امتیاز کل

در این مطلب عوامل افزایش رزق و روزی را به صورت کامل بررسی نمودیم و به دلایل موثر و علل افزایش رزق و روزی آگاه شدیم.

User Rating: ۳.۴۷ ( ۳ votes)
+ عوامل افزایش رزق و روزی و بیان راههای افزایش روزی
هیئت هفتگی آل یاسین (ع) در حسینیه شهید همت
2 ماه پیش ارسال شده

با سخنرانی حجت الاسلام علی سرلک و مداحی حاج امیر عباسی

هیئت هفتگی آل یاسین (ع) باسخنرانی حجت الاسلام سرلک و مداحی حاج امیر عباسی در حسینیه شهید همت برگزار شد.

عتیق: تصاویر این مراسم را ببینید : 

+ هیئت هفتگی آل یاسین (ع) در حسینیه شهید همت
دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی همراه نسیم
2 ماه پیش ارسال شده

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی همراه نسیم

امروز شما آپ موزیکی ها میتوانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ همراه نسیم با صدای محمد معتمدی

شعر : همایون خرم / آهنگسازی : تورج نگهبان / تنظیم کننده : سیامک بهبهانی

Exclusive Song: Mohammad Motamedi – “Hamrahe Nasim” With Text And Direct Links In UpMusic

Mohammad Motamedi Hamrahe Nasim دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی همراه نسیم

متن آهنگ همراه نسیم محمد معتمدی

♪♪♫♫♪♪♯
چون گل همراه نسیم میرقصد دل به برم من مست و باد صبا میریزد گل به سرم
چون پروانه عشق گل به سر دارم صحراهارا زیر بال و پر دارم
♪♪♫♫♪♪♯ بینم هرشب من به عالم رویا آید سویم آشنایی از صحرا به خدا ♪♪♫♫♪♪♯
در انتظار توام تو بیا که بی قرار توام
بازا تو گل بشو من گلشن بگذار سرت به دامان من
بازا تو می بشو من ساغر گرمی بده تو بر جان من

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی همراه نسیم
دستم بگیر و یک دم بشنو رازی ز قلب سوزان من به خدا
در انتظار توام تو بیا که بی قرار توام
ای از عشقم نگرفته خبر یک دم بر ما بگذر بگذر
♪♪♫♫♪♪♯ من برگ گل تو نسیم سحر دستم با ناز تو بگیر و ببر ♪♪♫♫♪♪♯
چون پروانه عشق گل به سر دارم صحراهارا زیر بال و پر دارم به خدا
در انتظار توام تو بیا که بی قرار توام

♪♪♫♫♪♪♯

محمد معتمدی همراه نسیم

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی همراه نسیم

+ دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی همراه نسیم
حمله به خودروی پلیس۱۱۰ و مامورین نیروی انتظامی+فیلم
2 ماه پیش ارسال شده

قابل توجه کسانی که می گویند در ایران آزادی وجود ندارد! ( شما در کجای دنیا دیده اید که معترضان به نیروی نظامی و امنیتی و خودروی آنان حمله کنند؟) در کدام کشور به جزء ایران عده ای به اصطلاح معترض می توانند به نیروی امنیتی و پلیس حمله ور شوند و خودروی پلیس را تخریب نمایند؟ آیا این خود آزادی نیست؟

پایگاه خبری مذهبی عتیق: فیلمی از سوی خبرنگار افتخاری سایت عتیق ارسال شده است که حکایت از حمله عده ای مسلح به سلاح سرد به خودروی پلیس۱۱۰ و سرنشینانش دارد که شامل یک پرسنل رسمی نیروی انتظامی و راننده آن که سرباز وظیفه است.

درون فیلم به وضوح قابل مشاهده است که چگونه خودروی پلیس را مورد تخریب قرار میدهند و راننده خودروی سمند که سرباز وظیفه است را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

جهت دریافت فیلم زیر با فرمتmp4 در این قسمت کلیک کنید

 


http://www.bacheshie.ir/?p=3602

+ حمله به خودروی پلیس۱۱۰ و مامورین نیروی انتظامی+فیلم
: غرب – شرق و معنای آنها: : جامعه : : روانشناسی اجتماعی :
2 ماه پیش ارسال شده

غرب - شرق و معنای آنها

وجدان و شعوری کامل و والا، مقتضی نوعی Weltanschauung (جهان نگری) است. (۱) و هرگونه شعور به علل و نیات، جهان نگری ای در نطفه است. و هر قسم افزایش معرفت و تجربه، گامی دیگریست که آن جهان نگری در راه پیشرفت برمی دارد. انسان متفکر در عین حال که بینشی از جهان می پردازد، خود را نیز دگرگون می سازد. انسانی که می پندارد خورشید به دور زمین می چرخد، با انسانی که زمین را سیاره ی خورشید می داند، تفاوت دارد. بی سبب نیست که نظر Giordano Bruno (2) درباب بی نهایت، یکی از مهم ترین مبادی پیشرفت اندیشه ی جدید است. انسانی که معتقد است کیهان از طاق آسمان هفتم جایگاه خدایان آویخته است، با انسانی که نظر کپلر (Képler) روحش را روشن و تابناک ساخته، همانند نیست. آنکه هنوز تردید دارد که حاصل ضرب دو در دو چه می تواند بود، غیر از انسانی است که به زعمش، هیچ چیز مطمئن تر از حقایق لمی (a priori) ریاضیات نیست. به بیانی دیگر، اینکه آدمی جهان نگری ای داشته باشد یا نه و نیز چگونگی آن جهان نگری، امری عمده و حائز اهمیت است. زیرا ما نه تنها بدین طریق تصویری از جهان رقم می زنیم، بلکه متعاقباً آن تصویر کیهان، به نوبه ی خود ما را دگرگون می سازد.

هیچ علمی هرگز جهان نگری نیست، بلکه وسیله و ابزار آنست. آیا کسی آن وسیله و ابزار را فراچنگ خواهد آورد یا نه؟ پاسخ به این پرسش، موقوف جواب به سؤال دیگریست و آن اینکه آن انسان مورد بحث، خود چه جهان نگری ای دارد؟ زیرا همه ی مردم برخوردار از نوعی جهان نگری اند. و در نهایت، آدمی دست کم صاحب جهان نگری ایست که تربیت و محیط بر وی الزام کرده است. مثلاً اگر این جهان نگری بگوید: برترین سعادت برای فرزندان زمین، شخصیت است ، همگی بی تردید و تأمل و از سر اطاعت و فرمانبرداری، به علم و نتائجش تمسک می جویند تا جهان نگری ای بسازند و خود را نیز. اما اگر یقین و معتقدات قلبی موروثی تعلیم دهد که علم وسیله نیست بلکه فی نفسه آرمان و هدف است، مردم از دستور یا شعاری پیروی خواهند کرد که از صد و پنجاه سال پیش، تنها دستور و شعار معتبر تلقی شده و در عمل، تقدم و رجحان یافته است. بعضی که تنها مانده اند، نومیدانه با این نحوه ی نگرش مخالفت ورزیده اند؛ نظری که آنان درباره ی کمال و معنای زندگی داشتند، ناظر به کمال شخصیت انسانی بود، نه متوجه کثرت وسایل فنی که به ممتاز گشتن یک جانبه ی گرایش یگانه ای، فی المثل میل دانائی، می انجامد. اگر علم فی نفسه هدف است، انسان، تنها علت وجودی آنرا داراست که همانا قوه ی عاقله است. اگر هدف هنر در خود هنر مستتر است، پس قدرت تصویرسازی و نمایش، تنها ارزش انسانی محسوب می شود و بنابراین قوه ی عاقله را کنار باید گذاشت. اگر مال اندوزی خود آرمان باشد، علم و هنر باید دکانشان را تخته کنند. هیچ کس انکار نمی تواند کرد که وجدان جدید، تقریباً به طرز یأس انگیزی میان این غایات بالذات پاره پاره شده است. و بدین گونه انسانها فقط صفات و کیفیات منحصر و اختصاصی را پرورش می دهند، یعنی خود به وسیله و ابزار تبدیل می شوند.

قوه ی عاقله، به تنهایی هرگز قادر نیست که کلیّت روان را دریابد و درک کند، چه بخواهیم و چه نخواهیم، سروکارمان با مفاهیمی است که از اشیاء در ذهن داریم و روان ما که مشتاق بیانی است تا جهانشمولی وی را منظور بدارد، همه ی آن مفاهیم را کاملاً شامل می شود.

عقل کار ویژه ای روانی از جمله کار ویژه های اساسی روان است، و بنابراین برای آنکه تصویری کامل از جهان عرضه بدارد، رسایی و کفایت ندارد. باید بر آن، دست کم احساس را افزود. و اما احساس غالباً متضمن معتقداتی یقینی غیر از باورهای عقل است، و همواره اثبات این که آن معتقدات، فروتر از باورهای عقل است، ممکن نیست.

باز باید بر سر ترسی که ما مغرب زمینیان از آن جانب (عالم ماوراء، جهان غیب) داریم درنگ و تأمل کنیم، و در واقع لازم است با قطع نظر از این که آن ترس واقعیتی حیّ و حاضر است، اذعان داشته باشیم که ترس مزبور، بی پایه و اساس هم نیست. ما در فهم ترس کودک یا آدم بدوی از اسرار جهان پهناور، هیچ مشکلی نداریم. و تحقیقاً در سراشیب درون وجودمان که هنوز به کودکی در مرحله ی تلجلج کلام ماننده ایم، دچار همان ترس می شویم. بدین گونه آن تشویش از دیگر سو را همچون هیجان و عاطفه ای ابتدایی احساس می کنیم، و گمان نمی بریم که آن تشویش و دلواپسی، ترس از جهانی است که برای ما نامرئی است. درباره ی این جهان غیب، حداکثر، پیشداوری های نظری ساده می کنیم و یا از آن تصوراتی خرافی داریم. حقیقتاً وضع و موقعیت مان دلپسند و خواستنی نیست: زیرا در برابر بعضی اشخاص فرهیخته نیز، حتی نمی توانیم لغت ناخودآگاهی را به زبان آوریم، بی آنکه بیدرنگ به تبعیّت از مذهب اسرار و معرفت سرّی، محکوممان کنند. پس باید اقرار کرد که ترس از آن جانب ، به میزانی که بینش عقلانی ما از امور با همه ی اطمینان های اخلاقی و علمیش که مردم با شور و حدت بسیار بدان چنگ می زنند و تمسک می جویند (تحقیقاً بدین علت که محل تردیداند)، زیر ضربات داده هایی که از آن سو فرود می آیند، متزلزل می شود، موجه است.

به نخستین نگاه پذیرش این امر که کارمایه (انرژی) و علاقه و رغبتی که وقف علم می کنیم، به دست انسان دوره های گذشته، صرف اساطیر می شده، چندان مقرون به حقیقت و صواب نمی نماید. اما این واقعیت، مبین تحول مستمر و شگفت انگیز اساطیر در دوران شکوفائی فرهنگ یونان است. و نیز منشأ بسی تغییرات و دگرگونی های نمایان، و تجدید گروه بندی های التقاطی، به صورتی آشفته و بی نظم و از سرگیری دائم آنها. فی الواقع در اینجا با جهان تخیلات که از منبعی درونی می تراوند و اشکال بی شمار گوناگون به خود می گیرند و هر دم تجدید می شوند، و گاه برجسته و تجسمی اند و گاه مبهم و تار و همواره بی اعتنا به قوانین حاکم بر توده ی اشیاء در واقعیت جهان خارج، سروکار داریم. ذهن انسان در دوران باستان، به علت فعالیت تخیلی محض وی، کانونی آرمانی برای آفرینندگی هنری بود. چنین می نماید که نکوشیده تا به طریقی عینی و دقیق و صحیح، چگونگی واقعیت را دریابد، بلکه اهتمام داشته تا آن جهان واقعیات را به طریق هنری و جمال شناختی با تخیلات و امیدهای ذهنی، سازگار سازد. معدودی از انسانهای دوران عتیق، دچار دلسردی و سرخوردگی ای شدند که بشریت جدید با شناخت نظریه ی جوردانوبرونو دایر به بی نهایت بودن کیهان و کشفیات کپلر، یافت.

برای مردمان ساده دل دوران باستان، خورشید، پدر قدرتمند آسمان و جهان، و ماه، مادر مهربان زاینده محسوب می شد. هر چیز فرشته ای خاص خود داشت، یعنی بهره مند از جان و حیات، مانند انسان یا شبیه برادر حیوان وی بود. همه چیز را به صورتی انسان نما و حیوان نما، به اشکال انسانی یا حیوانی، نمایش می دادند. حتی قرص خورشید، دو بال و چهار پا داشت تا گردشش به نحوی محسوس مجسم شود. بدین گونه تصویری از جهان، بسی دور از واقعیت ولی در توافق کامل با تخیلات و توهمات ذهنی، نقش بست.

فروید ویرانکاری بزرگ بود. اما با پایان یافتن قرن و در آستانه ی قرن جدید، آنقدر فرصت و مجال ویران سازی به دست آمد که حتی نیچه نیز برای آن کار کفایت نمی کرد. فروید به ویران سازی آنچه باقی مانده بود، پرداخت و آن کار را به نحو کامل انجام داد. وی بدگمانی سلامت بخشی در اذهان برانگیخت و بدین گونه به طور غیر مستقیم، معنای ارزشهای حقیقی را استحکام بخشید. و قسمت اعظم سرگیجه ی انسان نکوکار صالح که اذهان را تیره و تار ساخته بود، حال آنکه دیگر آن اذهان قادر به درک جزم گناه آغازین نبودند، به دست فروید زایل و درمان گردید. و امیدواریم که بربریت قرن بیستم، باقیمانده ی آنرا نیز به طور قطع از میان بردارد.

من بر آنم که تاریخ قادر به انجام دادن هر چیزی است و بلاهتی نیست که از آن سرزنده باشد. و اگر می توان کاری را با تعب و مرارت کمتر انجام داد، آنانکه کار را بر خود سخت و دشوار می کنند، جزء حمقا محسوب می شوند.

طی صد و پنجاه سال اخیر، ما بینش های عدیده ای از امور جهان شناختیم و همین دالّ بر بی اعتباری آنهاست، زیرا هرچه درمان بیماری ای دشوارتر باشد، داروهای بیشتری برای مداوای آن در دست است و هرچه داروها بیشتر شوند، هر یک از آنها، بیشتر مظنون و مشکوک است.

پایان قرن نوزدهم، برای ما آنقدر مواضع تردیدآمیز به میراث گذاشت که تردید نه تنها ممکن، بلکه بر حق و حتی سودمند بود، چون برای اثبات ارزش طلا، هیچ وسیله ای جز محک زدنش نیست.

به نظرم اشتباه شوم و منحوس جهان نگری اش که تاکنون حاکم بوده، اینست که خواسته حقیقت عینی معبتری باشد، و در نهایت دعوی کرده که به پای یقین علمی می رسد. نتائج این اشتباه را عقل بر نمی تابد، مثلاً اینکه خدای مهربان یگانه ای باید دادرس آلمانی ها و فرانسویان و انگلیسیان و ترکان و مشرکان باشد و به فرجام یار و یاور همه علیه همه.

اگر تصویری که از جهان می آفرینیم در ما اثری نمی گذاشت، ممکن بود به پنداری که ظاهری زیبا و آراسته و یا خصلتی مسرت بخش دارد، بسنده کرد و خرسند شد. اما شبهه ای که به خود تلقین می کنیم، در ما اثر می کند و در نتیجه با واقعیات، بیگانه و عقل باخته و سفیه و عاجز و بی عرضه می شویم. زیرا با تصویری فریبنده از جهان می ستیزیم و در برابر قدرت برتر واقعیت، از پای در می آئیم.

راحت و سلامت روان، پیوند مستقیمی با بینش هر کس از امور جهان دارد. شیوه ی هر کس در مفهوم سازی و تفکر و ساخت و پرداخت صور ذهنی، برای وی و راحت و سلامت روانش، حائز چنان اهمیت اساسی ایست که آدمی وسوسه می شود تا بگوید امور بسی کمتر آنچنانند که هستند و بسی بیشتر آنچنان که ما احساس می کنیم. اگر از شیء و یا موقعیتی، مفهومی ناخوشایند داشته باشیم، نشاطی که ممکن است در قبالش احساس کنیم، ضایع می شود و غالباً همین مسأله برای ایجاد مجموعی از مقتضیات که به حال ما چندان مساعد نیستند، کفایت می کند. برعکس اگر بتوانیم بعضی پیش داوری ها را وانهیم و بینش قبلی خویش را دگرگون سازیم، همه چیز برای ما تحمل پذیر و حتی ممکن می شود. پاراسلز (Paracelse) که در وهله ی نخست، پزشکی داهی بود، خاطرنشان می سازد که کسی که قادر به کاربست هنر نظریه پردازی نباشد، طبیب نیست. منظورش این بود که طبیب باید از بیماری بیمارش، بینشی داشته باشد و آنرا به بیمار خویش نیز بیاموزاند و همین بینش است که به طبیب امکان درمان کردن و به بیمار امکان درمان شدن می دهد و یا دست کم امکان تحمل کردن بیماریش را. و ازینرو می گفت هر بیماری، آتشی پاک کننده و عامل تطهیر است. پاراسلز با آگاهی و هشیاری، قدرت درمانی ای را که ممکن است بینش و جهان نگری ای دارا باشد، بازشناخت و به نحو گسترده ای به کار بست.

داشتن نوعی جهان نگری، به معنی پرداخت تصویری از جهان و خود است، و دانستن این که دنیا چیست و آدمی کیست. اما اگر این سخن را به معنای تحت اللفظی دریابیم، مبالغه کرده ایم. چون هیچکس نمی تواند بداند دنیا چیست؛ همچنین هیچکس نمی تواند بداند خود کیست. پس آن سخن به معنای cum grano salis است، یعنی بهترین شناخت ممکن. این بهترین شناخت ممکن، مقتضی کسب علم و دانایی است و طرد حدسیات بی وجه و تأییدات و احکام دلخواهانه و عقاید و آراء تحکم آمیز و برعکس مستلزم فرضیات استوار بنیان و نیز هرگز از یاد نباید برد که هر علم و دانایی، محدود است و در معرض خطا و اشتباه.

دنیا چهره عوض می کند tempora mutantur et nos in illis (زمانه دگر می شود و ما نیز دگر می شویم). ما فقط می توانیم تصویر یا چهره ی جهان را به صورت تصویری روانی (خیالبندی ذهنی) در خود، بیابیم و دریابیم و وقتی صورت جهان دگرگون می شود، دانستن این نکته با قطعیت که آیا دنیا تغییر پذیرفته یا ما و یا هر دو، همواره آسان نیست. صورت جهان هر لحظه ممکن است تغییر کند، همچنانکه تصوری که از خود داریم ممکن است همواره دگرگون گردد. هر کشف نو و هر فکر نو می تواند به جهان چهره ای نو بخشد. باید بدین نکته توجه داشت ورنه ناگهان مجبور می شویم در دنیایی خالی چون برهوت زندگی کنیم، زیرا در آن صورت خود، تفاله ی غیرقابل مصرف مراحل دانی شعور و وجدان گشته ایم. هر کس سرانجام روزی از قافله باز می ماند، اما لازم است که به سود زندگانی زاینده و جوشان، این لحظه حتی الامکان به تأخیر افتد، و این ممکن نیست مگر آنکه نگذاریم چهره ی دنیای ما متحجر گردد و ثابت ماند، بلکه برعکس هر معنی نو را بررسی کنیم تا بدانیم چیز نوی به تصویری که از جهان برای خود می سازیم، می افزاید یا نه.

هر جهان نگری تمایل غریبی دارد که خود را بازپسین حقیقت در جهان بداند، حال آنکه فقط نامی است که بر چیزها می نهیم. آیا در علم، بر سر این مطلب نزاع می کنیم که نام سیاره ی نپتون با خصلت آن جسم آسمانی مطابقت دارد و بنابراین آیا نامی است که برای سیاره ی مزبور مناسب است، یا نه؟ ابداً و ازینرو علم مافوق این اختلافات است و سروکارش فقط با فرضیات است. تنها ذهن بدوی، درست بودن نام را باور دارد. در قصه ی پریوار، می توان Perlinpinpin را با نامیدنش به نام حقیقی وی، هزار پاره کرد. در نزد مردم بدوی، رئیس نام حقیقی خود را پنهان می دارد و برای نیازمندی ها و کارهای هر روزینه، نامی ظاهری بر خود می نهد تا هیچکس نتواند با دانستن نام حقیقیش، ویرا طلسم و جادو کند. نام حقیقی خدایان را در مقبره ی فرعون مصر می نگاشتند و تصویر می کردند تا وی بتواند به نیروی دانستن نام حقیقیشان، بر آنان چیره شود. اصحاب قبالا (تفسیر عرفانی تورات) که نام حقیقی پروردگار را می دانستند، قدرت سحرآمیز مطلقی داشتند. خلاصه آنکه برای ذهن بدوی، نام، مؤید چیز یا معنا است.

اگر نمی خواهیم به عقب بازگردیم، باید جهان نگری نوین، از خرافه ی ارزشمندی عینیش چشم پوشد و دست شوید؛ باید اذعان داشته باشد که منظور، فقط تصویری است که به خاط روانمان رقم می زنیم و نه نامی سحرآمیز که به واسطه اش، بر اشیاء و امور عینی، مهر تأیید می زنیم. برای خود است که جهان نگری ای می پردازیم نه برای دنیا. چون اگر برای خود تصویری از کلیت جهان نیافرینیم، خود را نمی توانیم دید، گرچه روگرفت های امینی از همان جهانیم. ما فقط می توانیم خود را در آینه ی تصویری که از جهان ساخته ایم، به تمامی نظاره کنیم. فقط در کار خلاق و آفریده های خود است که کاملاً آفتابی می شویم و می توانیم کلیت خویش را بشناسیم. هرگز به جهان، تصویری جز تصویر خود نسبت نمی کنیم، اما آن کار برای بازیافتن و شناخت خودمان، دربایست است. زیرا انسان، مافوق هدف علم و هنر، فی نفسه، است؛ بلکه آفریننده ی ابزارهای خویش است.

جهان فقط فی نفسه و لنفسه، وجود ندارد، بلکه آنچنانکه بر من ظاهر می شود نیز هست. برتر از این، به راستی هیچ معیار و ملاکی در دست نیست که به دلالتش بتوان درباب، جهانی به حکم و داوری پرداخت که نمی توان آنرا در خود جذب کرد و به تحلیل برد. اهمال از عامل ذهنیت، در حکم مهمل گذاشتن شک و تردید سترگی است که همواره درباب امکان شناخت مطلق وجود دارد. و از آن رهگذر، گام در طریق مذهب تحصلی تهی و سطحی ای می نهیم که نقیصه ی سرآغاز قرن ماست و همزمان، به نخوت و تفرعن عقلانی، منادی احساسات ناهموار و ستبر، که خشونتی در عین حال ابلهانه و پر مدعا دارد، مبتلا می شویم. به علت غلو در ارزش هوش عینی، از اهمیت عامل ذهنی و معنای درون ذات یا فاعل شناسایی غافل می مانیم. اما فاعل شناسایی یا درون ذات کیست؟ انسان، و ذهن یا فاعل شناسایی، خود مائیم. از یاد بردن این حقیقت زیانبار است که ذهن و درون ذاتی هست که فاعل شناخت است و در نتیجه، هیچ شناخت و هیچ جهانی بدون وجود کسی که بگوید: می شناسم و بدین گونه حد ذهنی هرگونه شناخت را تعیین می کند، وجود ندارد.

بسی دانشی مردان، از داشتن نوعی جهان نگری احتراز می جویند، بدین بهانه که آن کاری علمی نیست. اینان مسلماً نمی دانند که با چنین اقدامی، به چه کاری دست زده اند. در واقع به میل و اراده، بر افکار رهنمای خود سایه ی ظلمت گسترده اند، و به بیانی دیگر، ذهن و وجدانشان فروتر و بدوی تر از مرتبه ایست که با استعدادهای خودآگاهشان مطابقت و تناظر دارد. نقادی و تشکیک، همواره دلیل هوشمندی نیست، برعکس، خاصه وقتی در سنگر تشکیک، همواره برای پنهان داشتن فقد جهان نگری خود پناه گیرند. غالب اوقات آنچه وجود ندارد، بیشتر جسارت اخلاقی است تا هوشمندی. زیرا نمی توان بدون شناخت خود، دنیا را شناخت و آدمی خود را چنان می شناسد که جهان را، و برای چنین کاری جسارت و شهامت کافی باید داشت. ازینرو نداشتن جهان نگری، همواره مصیبت زاست.

اگر به روحیه ی زمانه ی خود وقوف داشته باشیم، خواهیم دانست که به سبب استعانت و استمداد مفرط از روح، در ادوار گذشته، امروزه مایلیم که توجیهات و تبیینات را مرجحاً در نظام فیزیکی بجوئیم و این شناخت، نیش نقد ما را در باب کشش و تمایل مان، تیزتر و گزنده تر می کند. آنگاه به خود خواهیم گفت: به ظن قوی اکنون، اشتباهی خلاف اشتباه سابق که در حقیقت هر دو یکی است، مرتکب می شویم. ما در ارزش و اهمیت علل مادی مبالغه می کنیم، و آنگاه می پنداریم که معما را گشوده ایم و کلید رازگشا را یافته ایم، چون بدین پندار، سرخوش و دلشادیم که بهتر از ذهن مابعدالطبیعی به شناخت ماده نایل آمده ایم. اما ماده به همان اندازه ی روح، مجهول و ناشناخته است. از علل غایی هیچ نمی دانیم. و تنها یا این اقرار، تعادل خود را باز خواهیم یافت.

آیا انسانها هرگز از اساطیر کاملاً رهایی می یابند؟ هر انسان می توانست با چشمان و حواسش ببیند و دریابد که دنیا مرده است و سرد است و بی نهایت است و هیچ کس تاکنون هرگز خدایی ندیده است که ضرورتی تجربی و عملی، وجودش را ایجاب و الزام کند. برعکس، خوش بینی غریبی درآکنده به خیالات و لامحاله دور از واقع بینی لازم بوده تا مثلاً مرگ فضیحت انگیز عیسی مسیح را تحقیقاً برترین رستگاری و در حکم نجات جهان بداند. بی گمان می توان محتوای اساطیر ابتدایی را به آگاهی کودک نرساند، اما هرگز نمی توان نیاز وی به اساطیر را زایل ساخت. جسارت ورزیده دعوی می کنم که اگر ممکن بود با نظم و اسلوب، هرگونه سنتی را در سطح زمین نابود کرد، تمام اساطیر و مذاهب بی شمار با ظهور نخستین نسلی که پس از آن امحاء به عرصه ی وجود می رسید، دوباره به بهترین نحو شکوفا می گشت. تنها افراد نادری قادرند اساطیر را در دورانی که نوعی عجب و رعونت عقلانی بر آن حاکم است، ابطال کنند. اما توده ی مردم هرگز از آن رهایی ندارند. مذهب اصالت عقل و خردگرایی عصر روشنگری سراسر، هیچ سودی نداشت، و فقط صورتی ناپایدار از اساطیر را نابود ساخت، نه غریزه ی خلاقیت را.

کافی است که مقتضیات، اندکی نامطمئن گردند تا ابهامات و غموض سحرآمیز طبیعتاً جان گیرند. زیرا آئینها و مراسم ، در واقع، قوای عمیق هیجانی را به حرکت در می آورند؛ آنگاه یقین، تلقین به خود کورکورانه می شود و میدان دید روان؛ به نقطه ی ثابتی که در آن، تمام ثقل نیروی طوفان آسای ناخودآگاه ناظر به زدایندگی و امحاء (vis a tergo) متمرکز شده، محدود می گردد. از لحاظ عینی، این نکته صحت دارد که یقین بهتر از بی یقینی، در این کار توفیق می یابد.

آرمان واپس نگر، مادام که به ضابطه و قاعده ی سنت وابسته و وفادار است، همواره بدوی تر، طبیعی تر (به دو معنای نیک و بد واژه) و اخلاقی تر است. آرمان مترقیانه از آنرو که متوقع سرپیچی از سنت است، همواره انتزاعی تر، غیرطبیعی تر و غیر اخلاقی تر است. پیشرفتی که به نیروی اراده و به نحوی عینی و جبری حاصل آمده باشد، همواره تشنج آمیز است. حالت عقب ماندگی یقیناً به طبیعت نزدیک تر است، اما همواره در معرض بیم و خطر بیدارشدگی دردناک وجدان است.

من از مافوق واقعیت هیچ آگاهی ندارم. واقعیت شامل همه ی چیزهائیست که می توان دانست و شناخت. زیرا آنچه مؤثر و کارگر می افتد، واقعی است. اگر تأثیر عمل نباشد، چیزی مشاهده نمی توان کرد و در نتیجه در آن باره، هیچ چیز نمی توان دانست. پس فقط چیزی را که براساس واقعیت استوار است و نه مبتنی بر مافوق واقعیت و غیر واقعیت و مادون واقعیت، تأیید و تصدیق می توانم کرد، مگر آنکه این اندیشه به ذهن خطور کرده باشد که به نوعی، مفهوم واقعیت را محدود کنیم، آنچنان که فقط به بخش مشخصی از واقعیت کلی، بتوان صفت واقعی نسبت داد. این شیوه ی تفکری است که حس یا عقل مشترک نام گرفته، و زبان جاری، این محدودیت را متحقق ساخته و فقط واقعیت مادی یا عینی اشیاء محسوس را واقعی شناخته است، بی توجه به این امر که قوه ی درک و فهم، دربرگیرنده ی همه ی ممکناتی است که (جبراً) از داده های حواس حاصل نمی آیند. از این دیدگاه، هرچه مستقیم یا غیرمستقیم از جهانی دریافتنی برای حواس ناشی می شود و یا چنین می نماید، واقعی است. این محدودیت تصویر جهان، با یک رویه بودن انسان غربی مطابقت دارد.

دنیای انسان قرون وسطی بسی متفاوت بود! در آن روزگاران، زمین مرکز عالم به شمار می رفت، و قرار و سکونی جاودانه داشت و از جای نمی جنبید. خورشید، دور زمین می گشت با این نیت که به وی گرمی بخشد؛ انسان های سفیدپوست که همه فرزندان خدا، و مشمول محبت و عنایت ذات قادر متعال و برکشیده و پرورش یافته برای نیل به سعادت و نیکبختی جاوید محسوب می شدند، دقیقاً می دانستند چه کنند و چگونه باید عمل کنند تا از حیات زمینی ناپایدار و برزخی، به زندگانی ابدی سرشار از نشاط و شادی نایل آیند. برای ما تصور چنین واقعیتی، حتی در عالم خواب نیز ناممکن است. دیربازیست که علم طبیعت، این پرده ی خیال دل انگیز را دریده است. آن دوران، بسان روزگار جوانی که پسر پدر خود را زیباترین و قدرتمندترین مردان کشور می دانست، بسر آمده است. همه ی یقین های مابعدالطبیعی انسان قرون وسطی برای ما زایل شده و ما آنها را با متاع آرمان ایمنی مادی، راحت و آسایش عموم و انسان دوستی، سودا کرده ایم. آنکه هنوز امروزه آرمان گذشته را دست نخورده حفظ کرده، برخوردار از خوش بینی ایست که نظیرش را کمتر می توان یافت.

ممیزه ی انسان بدوی – به علت قرب جوارش با غریزه بسان حیوان – گریز و بیزاری از دگرگونگی و نوشدگی (misonéisme) و وابستگی به سنن است. به زعم ما، عقب ماندگیش دردناک است – چون ترقی را می ستائیم! اما اگر گرایشمان به پیشرفت و ترقی، تحقق انبوهی از زیباترین آرزوها را ممکن می سازد، از جهتی دیگر، دیون پرومته به نحو مخوفی افزایش می یابد که گهگاه باید به اقساط، به صورت فجایع و مصایب هائل، پرداخت شود. نوع بشر، دیرزمانی خواب پرواز دیده و اکنون کارش به بمباران های هوایی کشیده است! امروزه ایمان مسیحی به عالم ماوراء را ریشخند می کنند و اما همان طعنه زنان، چنگ به دامان اوهامی (chiliasme) زده اند که صد بار از تصور عالم عقبی، یعنی حیات سعادتمند پس از مرگ، خردگریزتر است.

بی گمان انسان، ماشینی عندالاقتضاء قابل تغییر برای آنکه در راه نیل به هدفهایی مختلف به کار افتد، ولی با همان نظم پیشین گرچه به نحوی پاک متفاوت کار کند، نیست. انسان همواره، تمام تاریخ خود و تاریخ نوع بشر را در درون خویش دارد. و عامل تاریخی، معرف نیازی حیاتی است که باید با صرفه جویی عاقلانه ای آنرا برآورده ساخت. لازم است که گذشته ی تاریخی، در چیزهای نو بیان شود و به نحوی، زیست کند. بنابراین همسانی کامل با شیء، با اعتراض اقلیت ستمدیده ی دوران گذشته و چیزی که از آغاز وجود داشته، روبرو می گردد.

***

وجود آدمی (حتی) وقتی بدانیم که همه ی عوامل متشکله اش از کجا می آیند، هنوز به تمامی شناخته و فهم نشده است. و اگر چیزی جز این نمی بود، امکان داشت دیرزمانی پیش از این، مرده و روی در نقاب خاک کشیده باشد. اما حتی با دانستن همه ی این نکات، هنوز ویرا به عنوان موجودی زنده نشناخته ایم، زیرا زندگانی تنها گذشته ندارد، و تبیین و توضیح حیات (آدمی)، صرف باز آوردن دیروز به امروز و ردّ و ارجاع حال به آنچه بود، نیست. زندگانی، فردایی هم دارد، امروز را زمانی فهم می توان کرد که بتوان بیرنگهای وجود آتی را به مفاهیمی که از گذشته به ما رسیده، پیوست. این امر در حق تمام مظاهر حیات و حتی در مورد علامات بیماری، صادق است.

روان شناسی به ما می آموزد که به یک معنا هیچ چیز کهنه، هیچ چیز میرایی به طور قطع و یقین، در روان وجود ندارد: حتی در گوشت تن پولس قدیس، تراشه ای، خرده و شکسته ای، چیزی از گذشته (ذره ای ناخالصی، بسان خاری که در تن خلیده باشد)، باقی مانده بود. (۳) موقعیت آن کس که از چیزهای نو و آشنا می پرهیزد و به گذشته باز می گردد، بسان وضع و حال کسی است که با نو یگانه می شود و از گذشته می گریزد. میان آن دو فقط تفاوتهای ظاهری هست: یکی با گذشته بیگانه شده و دیگری با آینده. اما علی الاصول، هر دو یکسان عمل می کنند: یعنی در حفظ و ایمن نگاه داشتن ذهن محدود خود می کوشند، به جای آنکه آن قالب تنگ را از راه تعارض و تقابل ضدین بشکنند و بدین گونه، وجدان گسترده تر و والاتری بیابند.

آیا چیزی زیباست برای آنکه من زیبا می دانمش؟ یا زیبایی عینی اشیاء مرا وادار به تمیز آن زیبایی می کند؟ اذهان و عقول سترگ کوشیده اند بدانند که خورشید مقدس، جهان را روشن می کند یا چشم انسانی که در خور و قابل خورشید است؟ انسان دوران کهن به خورشید اعتقاد می ورزد و انسان متمدن، مادام که درد و غم شاعران را نداشته باشد و تا آنجا که بتواند کم بیندیشد، به دیدگان. وی باید به روح زدایی از ساحت طبیعت بپردازد تا بتواند بر آن سلطه یابد و این بدین معنی است که دست کم وقتی می کوشد تا به عینیت دسترس یابد، همه ی مسئولیت اسنادات (فرافکنی های) انسان دوران کهن را به گردن می گیرد.

خودآگاهی برای کشف نظمی در هاویه ی موارد انفرادی آشفته که دنیا را انباشته و سپس برای ایجاد نظم و نسق و برقراری انتظام و هماهنگی امور، دست کم در حوزه های انسانی، به خرد نیاز دارد. گرایش پسندیده و سودمند ما، قلع و قمع هاویه ی خردگریزی در خود و بیرون از خود، تا حد ممکن است. ظاهراً در این کار سخت مبالغه و افراط کرده ایم. عقل باخته ای روزی به من گفت: دکتر، شب گذشته با داراشکنه (sublime) به گندزدایی تمام آسمان پرداختم و با این همه، در آن خدایی نیافتم . این تقریباً اتفاقی است که برای ما نیز پیش آمده است.

نسل بعد چه واکنشی در قبال فردگرایی ابرمرد نیچه خواهد داشت؟ واکنشش تاکنون، اشتراک گرایی (collectivisme)، سازماندهی توده های مردم، گردآوری خلایق به صورت دسته های گله و رمه tam ethice quam physice – چه روحاً و چه جسماً – بوده است که هیچ شباهت و وجه مشترکی با آنچه تاکنون مرسوم بوده، ندارد. از سویی خفقان شخصیت و از سوی دیگر مسیحیتی ناتوان و شاید میرا از زخم مرگباری که برداشته. اینست ترازنامه ی بی تلبیس و تدلیس زمانه ی ما.

وقتی برای فردی در زندگی حادثه ای روی می دهد، و عکس العملش در برابر آن واقعه، چنان تأثیر مفرطیست که گویی تنها کسی است که با آنگونه پیشامد روبرو شده، حال آنکه سانحه ی مزبور در واقع تجربه ی کاملاً عمومی زندگی است، رفتارش آشکارا نادرست، یعنی زیاده از حد شخصی است و به همین علت وی را از جمع مردمان بیرون می برد. همچنین لازم است شعوری به حال و اکنون داشت که نه فقط شخصی، بلکه مافوق شخصی نیز باشد و استمرار تاریخی را دریابد و منظور بدارد.

اکنون ثمرات تربیت قرن نوزدهم را می بیند. در آن روزگار، کلیسا ایمانی کور به نوجوان تعلیم می کرد و دانشگاه، مذهب اصالت عقل خردگرایانه ای، و حاصلش این شد که امروزه حجت ایمان و برهان خرد، متقابلاً یکدیگر را می فرسایند و انسان جدید که از اصطکاک آراء به ستوه است، می خواهد شخصاً به تجربه بداند که اشیاء چه چیز به وی می آموزند. این گرایش، به راستی، دری بر عالم ممکنات بیمناک می گشاید، ولکن با اینهمه اقدامی جسارت آمیز است که نمی توان بدان نظر التفات نداشت. این اقدام گستاخانه ی روح و ذهن جدید، از سر هوی و هوس اتخاذ نشده، بلکه اهتمامی است زائیده ی عمیق ترین پریشانی و سرگشتگی روانی برای کشف مجدد وحدت حیات و معنایش، در پرتو تجربه ای اصیل، بی پیشداوری و سبق ذهنی.

زندگی، شگفت و حائز اهمیت است. و مردم اگر از چیزی به خنده نیفتند و در باب چیزی دیگر اندیشه نکنند، آنگاه زندگی بی نهایت مبتذل و همه چیز به غایت کوچک و خرد می شود و دیگر، چیزی جز معنای حقیر و ناچیز یا لایعنی وجود نخواهد داشت. در حقیقت هیچ چیز (به تنهایی)، بر معنایی دلالت نمی کند زیرا آنگاه که انسان اندیشمندی نبود، کسی نیز برای تفسیر پدیده ها، وجود نداشت. تنها آنکس که چیزی درنمی یابد، نیازمند شرح و تفسیر است. تنها آنچه غیرقابل فهم است، بدان که معنایی دارد. انسان در دنیایی که در نمی یافتش، به خود آمد و بیدار شد. ازینرو می کوشد تا تفسیرش کند. زیرا در هر هاویه، کیهانی و در هر بی نظمی، نظمی پنهان، و در هر خودسری قانون ثابتی هست.

بخش عظیم دریافت ما از اشیاء، به طور قطع موقوف به نحوه ی مشاهده ی آنها و نه مقید و مربوط به ذات خود آنهاست. چیز خرد معنی داری، بی نهایت بیش از اقدام بزرگی فاقد معنا، به تجربه کردنش می ارزد.

***

شرق، دریافت دیگری که گسترده تر، ژرف تر و والاتر است، عرضه می دارد: دریافت از راه حیات. این دریافت هنوز به طرز مبهمی شناخته است، و شناختی است که به نوعی احساس توهم انگیز می ماند و به زبانی که از آفاق مذهب اقتباس شده بیان می شود؛ ازینرو (عموماً) علاقه دارند که دانایی شرقی را مردود بدانند و در واقع آنرا جزء قلمرو تاریک ایمان و خرافات محسوب می دارند. و بدین گونه خصلت تحصلی و اثباتی شرق را کلاً نادیده می گیرند. چون آن دانایی، ابداً دل آگاهی های عاطفی و احساسی و عرفانی و مبالغه آمیز زهاد و نساک دنیای قدیم و اذهان تهی که پهلو به پهلوی حالات بیمارگون می ساید نیست، بلکه نظرات عملی نخبگان عقول چینی است که هیچ دلیلی برای دست کم گرفتن آنها نداریم.

هر چیز برای آنکه وجود داشته باشد به ضدّ خود محتاج است، ورنه آنقدر بیرنگ می شود که ناپدید می گردد. من (نفس) محتاح خود (هویت) است و برعکس. روابط متغیر میان این دو قوه، نمودگار قلمروی تجربی است که شناخت شهودی و اشراقی شرق به درجه ای که برای انسان غربی تقریباً دست نیافتنی است، در آن کاوش و پژوهش کرده است. فلسفه ی شرق، که با فلسفه ی غرب بی نهایت تفاوت دارد، هدیه ایست به غایت ارزمند، اما برای نگاه داشتنش ، نخست باید آنرا به دست آورد.

انسان غربی توسط ده هزار چیز که دورش کرده اند، طلسم شده و به اسارت افتاده است. آنها را یک به یک می بیند، بندی من (نفس) خود و اشیاء است و از ریشه ی عمیق وجود، ناآگاه. انسان شرقی برعکس دنیای اشیاء و حتی من (نفس) خود را چون رؤیا می بیند؛ ریشه هایش در ارکان و مبانی اولا است که با چنان قدرتی وی را به خود می کشند که تعلقش به دنیا کاملاً نسبی است، آن هم به درجه ای که دیگر برای ما، مدرک و قابل فهم نیست.

غرب همواره جویای بر شدن است، و شرق طالب فرو شدن و ژرفا. چنین می نماید که واقعیت خارجی با گوهر جسمیت و ثقلش، اروپایی را عمیق تر از هندو در چنگ خود می گیرد. ازینرو اروپایی می کوشد بالا رود تا به فراز دنیا رسد، حال آنکه هندو از سر میل و رغبت، به ژرفای مادرانه ی طبیعت باز می گردد.

هرگز مسیحی در عالم مشاهده و مراقبه نخواهد گفت: من مسیحم ، بلکه همنوا با پولس قدیس اقرار خواهد کرد: من نیستم که زیست می کنم، بلکه مسیح در من حیات دارد ؛ اما سوترا (Sûtra) می گوید: تو تمیز خواهی داد که همان بودائی . در حقیقت هر دو حکم یکی است. زیرا بودایی مذهب بدین مرحله از شناخت، زمانی می رسد که خود، آناتمن (anatman) یعنی بی خود (فاقد هویت) شده باشد. اما در بیان، اختلاف عظیمی هست: مسیحی از طریق مسیح (in Christo) به آرمان خود می رسد، و بودایی اذعان دارد که بوداست؛ مسیحی از عالم خودآگاهی ناپایدار و شخصی، رخت بیرون می کشد؛ اما بودایی همواره در قعر جاوید طبیعت درون که در دیگر اعترافات هندوان، وحدت و یگانگیش را با الوهیت یا وجود کلی باز می بابیم، آرمیده است.

اگر ارزش غایی (مسیح) و بی ارزش غایی (گناه)، خارج از ما باشند، پس روان تهی است: یعنی فاقد والاترین و شریف ترین و نیز پست ترین و ژرف ترین چیزهایی که هست. سلوک شرقی (و خاصه سلوک هندو) در این باره طور دیگری است: می گوید بهترین و بدترین، نمط عالی و شناعت و رذالت، همه در نفس (استعلا جوی) آدمی نهفته است. بدین علت، معنای آتمن (Atman) یا خود (ذات، هویت)، به نحو نامحدودی، بسط و گسترش می یابد. حال آنکه در نزد انسان غربی برعکس، ارزش خود (ذات، هویت)، به نقطه ی صفر، تنزل و سقوط می کند.

بودیسم ذهن هر قدر با اهمیت باشد، ابداً احتمال نمی توان داد که انسان غربی بتواند از آن برای فهم فرآیند دگردیسی های مذهبی، بهره برد. آنچه غرب برای این کار کم دارد، شرایط معنوی لازم است. چه کسی نزد ما در خود، اعتمادی مطلق به استادی والامقام و به تعلیمات غیرقابل فهم وی، سراغ می تواند کرد؟ این شناخت قدر و قیمت شخصیت انسانی والا، فقط در شرق وجود دارد. چه کس می تواند لاف آن زند که به ثمره ی نامتعارف نوعی دگردیسی و تبدیل مزاج، چنان اعتقادی دارد که چندین سال از عمر خویش را در راه سخت دست یابی به چنان آرمانی فدا خواهد کرد؟ سرانجام که (در غرب) به خود جرأت داده مرجعیت استحاله ای خلاف اصول راست کیشی را در زندگی، به گردن خواهد گرفت؟ مگر کسی که چندان شایسته ی اعتماد نیست و بنا به دلایلی که شاید ناشی از بیماری است، طالب جذب (و به خود کشیدن) مفرط مردم است. چنین کسی در نزد ما، از فقد پیرو و هواخواه نخواهد نالید. اما اگر استاد تکلیف و وظیفه ای سخت، چیزی غیر از یاوه گویی و مهمل بافی، الزام کند، آنگاه اروپائی دستخوش شک خواهد شد، زیرا راه دشوار تحقق و شکوفایی ذات وی، در نظرش، به اندازه ی هادس (دوزخ Hades) تیره و تار و اندوه بار خواهد نمود.

بودیسم بنفسه از جوهر یوگا که کهن تر از اصلاحات بوداست زاده شده. آنکه جویای فهم هنر و فلسفه و اخلاق هند از طریق باطن است، باید با این جوهر، سازگاری و هماهنگی داشته باشد. عادت مادر فهم امور از طریق ظاهر و برون، در اینجا کارساز نیست و کامیاب نمی شود، زیرا با ذات معنویت هندو نمی خواند.

وجدان غربی به هیچ وجه وجدان مطلق نیست. مقید به تاریخ و محدود به جغرافیاست و فقط نمایشگر بخشی از بشریت است. وجدان ما نباید به زیان وجدان های متفاوت گسترش یابد، بلکه آن گسترش باید با رشد و نمو عوامل و عناصر روان خودمان که شبیه عوامل و عناصر روان دیگران است، تحقق پذیرد، همچنان که شرق نیز مجبور است فن و علم و صنعت ما را نادیده نگیرد. هجوم غربیان به شرق و اشغال آن، اقدام خشونت آمیزی بوده که با وسایل و امکانات قدرتمند صورت گرفت، و چون هر مزیت مبتنی بر وظیفه ای اخلاقی است که آنرا تعدیل می کند، آن تسخیر و اشغال، وظیفه ی فهم روح شرق را بر ما الزام کرده است. و شاید این کار بیش از آن که گمان می بریم برای ما لازم و ضرور باشد.

هرگز بدین خیال نیستم که امتیاز عظیم عقل غربی را دست کم گیرم؛ عقل شرقی در قیاس با آن باید کودکانه تلقی شود. اما اگر می توانستیم کار ویژه ی دوم یا حتی سوم از کار ویژه های روان را به شرف و فضیلتی برابر با آنچه در حق عق کرده ایم ارتقاء بخشیم، آن وقت غرب می توانست کاملاً انتظار داشته باشد که از شرق بسی پیشی گیرد.

اشتباهی که معمولاً غربی مرتکب می شود اینست که بسان آن دانشجوی پندپذیر و اندرز نیوش شیطان در فوست، با تحقیر و کوچک شمری علم، به آن پشت می کند و با ذوق تصنعیش برای سکر و حال شرقی، اعمال یوگی را طابق النعل بالنعل ذلیلانه مورد تقلید قرار می دهد. و بدین گونه تنها زمینه ی استوار روح غربی را ترک می گوید و در ابهام کلمات و مفاهیمی که هرگز از مغز اروپائیان نمی تراود و نیز به طرزی سودبخش مرکوز ذهن غربی نمی تواند شد، گم می شود.

هیچ اشتباهی بزرگتر از این نیست که بگذاریم غربی مستقیماً به تمرین های یوگی بپردازد، چون تمرین هایش در گرو اراده و خودآگاهی وی خواهد ماند، و بدین گونه خودآگاهی دیگر بار رویاروی ناخودآگاهی تقویت خواهد شد، و بنابراین نتیجه ای حاصل می آید که تحقیقاً می بایست از آن اجتناب کرد. و ثمره ی همه ی این اشتباهات، افزایش روان نژندی است. از تأیید مکرر این نکته که ما شرقی نیستیم و بنابراین در این قبیل امور، پایگاه و مبدأ حرکتمان متفاوت است، نباید باز ایستاد.

یوگی اندیشه های دقیقی درباب آنچه به دست باید آورد، دارد و هر کاری که برای نیل به هدف برگزیده اش باید کرد، می کند. اما نزد ما مذهب اصالت عقل و خردگرایی و مذهب اصالت اراده، چنان قدرت های روانی خطرناکی هستند که در روان درمانی باید حتی الامکان از اختیار آن گونه هدف ها، اجتناب ورزید.

آنکه توفیق می یابد از هر لحاظ از اروپا چشم بپوشد و دست بشوید، و به راستی یوگی شود، با همه ی عواقب اخلاقی و عملی ای که مقتضی چنین گذشتی است، و در وضع و حالت گل لوطس (Lotus) بر تخته پوست گوزن یا آهو، زیر انجیربن هندی (banyan) گردآلودی ناپدید گردد، و عمر خویش را در نیروانایی بی نام و نشان به پایان برد، به چنین وجودی باید بگویم که نباید از فهم غربی خویش بگذرد، برعکس باید آنرا وسیله قرار دهد تا بدون تقلید و با احتراز از احساسات مبالغه آمیز تصنعی، بلکه شرافتمندانه، وظایف آمرانه ی خویش (به مصداق: این چاه و این ریسمان Hic Rhodus, Hic salta)، بتواند از یوگا هر چه را که عقل ما قادر به درک و فهم آنست، اخذ کند.

تقلید از شرق اشتباهی فاجعه آمیز است، زیرا کاری ضد روان شناسی است. و همانقدر سترون است که گریز مردم زمانه ی ما به مکزیک نو، و به جزایر نیکبختی ازلی در جنوب و به آفریقای مرکزی که در آنجا به جدّ نقش آدم بدوی را بازی می کنند، چون انسان غربی بدین گونه پنهانی از وظایف آمرانه ی خویش (به مصداق: این چاه و این ریسمان Hic Rhodus, Hic salta)، طفره می رود، زیرا منظور، تقلید از چیزی که ترکیبش برای ما بیگانه است و یا ادای مرسلین و مبلغین را درآوردن نیست، بلکه غرض بنیان نهادن تمدن غربی در جاست، تمدنی که به هزار درد مبتلاست و نیز جذب و صید اروپایی حقیقی، که در زندگی هر روزینه ی غربیش با مشکلات زناشویی و روان نژندی ها و اندیشه های اجتماعی و سیاسی نامعقول و گمراهی فلسفی، دست گریبان است.

گاه – خاصه وقتی در تاریخ به عقب باز می گردیم و به گذشته می نگریم – زمانه ی ما شباهت هایی چند با بعضی دوره ها دارد که امپراطوری های بزرگ و فرهنگهای والا، پس از آنکه به اوج اعتلا رسیدند، رو به افول اجتناب ناپذیر نهادند. اما اینگونه همانندی ها فریبنده اند، چون تجدید حیات و رستاخیز نیز وجود دارد. معهذا واقعیتی بیش از پیش صراحت می یابد و آن حالت برزخی اروپا میان آسیا در شرق و غرب انگلوساکسونی – آیا باید گفت غرب آمریکایی؟ – است. اروپا میان دو غول که شکل گیریشان هنوز ناتمام است، ولی در آنچه مربوط به ذاتشان می شود و از آن آگاهیم، بی واسطه معارض یکدیگرند، واقع است. اختلاف بین نژادها و آرمان های آندو، عمقی دست نیافتنی دارد. در غرب، رشد بی حساب اشتیاق اروپا به ترقی فنی و علمی، و در شرق، طغیان همه ی قوایی که در غرب، مانع از کشش به سوی پیشرفت می شود. قدرت غرب، مادی است و قدرت شرق، معنوی. (۴)

آرزوی تشفی ناپذیر دستیابی به قدرت سیاسی و اجتماعی و ذهنی و عقلی که با شوری ظاهراً سرکش، روان غربی، را مشوش می دارد، در شرق نیز به طرز مقاومت ناپذیری گسترش می یابد و بیم آن می رود که نتائج غیرقابل پیش بینی به بار آورد. در هند و سرزمین چین، بسیاری چیزها که روان قبلاً در بطنشان می زیست و می شکفت، نابود گشته اند. به یقین عرفی یا غیر دینی شدن تمدنی، ممکن است موجب پایان یافتن بسیاری مضرات شود که امحاء آنها به غایت مطلوب و سودمند و ثمربخش می نماید؛ اما از سوی دیگر، این پیشرفتها چنانکه واقعیات اثبات می کنند، به قیمت بسیار گزافی که همانند فقد فرهنگ معنوی است، به دست می آید.

از حکمت و عرفان شرق، حتی وقتی به زبان بی مثال و تقلید ناپذیرشان افاده ی معنی می کنند، بسیار نکات می توانیم آموخت. آنها نظایر و متشابهاتی را که در فرهنگمان هست ولکن از یاد رفته اند، یادآور می شوند، و توجه ی ما را به چیزهائی که بی اهمیت تلقی کرده پس می زنیم، یعنی به سرنوشت باطنی انسانیت، معطوف می دارند.

شوق وافر و فزاینده ی شناختِ معنویت شرقی باید برای ما بیانگر رمزی این واقعیت باشد که به برقراری ارتباط با آنچه هنوز باطناً برای مان غریب و ناآشنا است، آغاز کرده ایم. نفی مقتضیات تاریخی خودمان، دیوانگی است و مطمئن ترین وسیله برای ابتلای مان به بی ریشگی و بی خویشتنی نوین است. فقط با استقامت در پایگاه خود، می توانیم روح شرق را جذب کرده به تحلیل بریم.

***

شوخی با معتقدات زمانه ناروا و بیجاست، زیرا آن معتقدات، نوعی مذهب است یا بهتر بگوئیم اعتراف و ادای شهادت و اعتقادنامه ایست که از آن چیزی خردگریزتر نمی توان یافت، به علاوه این خصلت ناگوار و تحمل ناپذیر را دارد که می خواهد معیار غایی و نهایی هرگونه حقیقت قلمداد گردد و نیز مدعی است که از مزیت عقل سلیم برخوردار است.

درجات مردم، بی شمارست: کهنسالانی هستند که به هنگام مرگ هنوز کودکانی شیرخوارند، و حتی در سال مسیحی ۱۹۲۷، هنوز غارنشینانی، روزگار می گذرانند. حقایقی هست که حقیقتشان فردا آشکار می شود، و حقایقی که دی حقیقی بودند و نیز حقایقی که هرگز حقیقت نداشتند و ندارند.

در جماعت، لایه ی با اهمیتی هست که به نحوی کاملاً نسبی در زمان حال می زیند و هرگز در مسائل روز شرکت نمی جویند و مداخله ندارند. تا چه اندازه به مبارزه ی عقیدتی و نظری می پردازند؟ و این پیکار چند تماشایی فهیم و هواخواه و با التفات دارد؟ اشتغال خاطر چند زن، مسأله ی زنان است؟ از تمام زنان ساکن اروپا، تنها اقلیت ناچیزی در اروپای امروزی می زیند و آنان شهرنشینانی هستند که با رعایت قید احتیاط، سنخ انسانیشان به قدر کفایت پیچیده و غامض است. از این واقعیت گزیر و گریزی نیست؛ همواره شماره ی اندکی از مردم، روح و عقیده ی زمانه ی خود را به روشنی بیان می کنند. (۵)

وظایف با تغییر زمانه دگرگون می شوند و همواره پس از آنکه کار از کار گذشت، می توان با یقین و اطیمنان، تشخیص و تمیز داد که چه چیز می بایست می بود و نمی بود. در هر دوره، همیشه نبرد عقاید هست: جنگ، زاینده ی همه چیز است . تنها تاریخ به داوری می نشیند و فقط اوست که حکم می کند. حقیقت، جاودانه نیست، بلکه فقط طرح و برنامه ایست. حقیقت، هرچه جاودانه تر باشد، کمتر برخوردار از حیات و ارزندگی است: زیرا چون بدیهی است، دیگر نکته ای ندارد که بیاموزد و بگوید.

چیز نو همواره، قضیه ای ظنی و محل نظر است، و باید به محک تجربه آموزدش. این چیز نو ممکن است نوعی بیماری نیز باشد. ازینرو پیشرفت حقیقی فقط با حکم و نظر پخته، تحقق می تواند یافت. و قضاوت استوار، مقتضی تکیه گاه مستحکمی است که تنها شناخت خدشه ناپذیر آنچه بوده، می تواند آن را فراهم آورد. آنکه، ناآگاه از استمرار تاریخی، رشته ی پیوند با گذشته را می گسلد، بیم آن هست که تسلیم القائات بی بصیرت و کورکورانه و سرگشتگی هایی که هرگونه تازگی می آورد، شود.

شناخت اصل و ریشه به معنای گسترده ی واژه، پلی میان دنیای قدیم متروک و ناپدید گشته و دنیای فردا که هنوز نمی توان دریافتش، می افکند. اگر تجارب انسانی ای که نسلهای پیش اندوخته اند در اختیار نباشد، چگونه ممکن است فردا را دریافت و شناخت و نزد خود مجسم ساخت؟ بی آن تجارب، ما بی ریشه ایم و تکیه گاهی نداریم، و طعمه ی عاجز و دست و پا بسته ی آینده ایم.

کسی که قرون وسطی به وی راهها و امکاناتی رضایت بخش اعطاء می کند، هیچ نیازی به حال و تجارب آن ندارد. اما انسانی که در زمان حال می زید – به هر دلیل که باشد – نمی تواند بی تحمل خسارات شایان اعتنا، به سوی دورانی از ادوار گذشته باز گردد. غالباً این بازگشت، فداکاری و از خودگذشتگی برای تحقق آن هرچه باشد، کاملاً ناممکن است. انسان حال باید برای آینده بکوشد و وظیفه ی حفظ گذشته را به دیگران بسپارد. ازینرو وی نه فقط سازنده، بلکه ویران ساز نیز هست. او و دنیایش، در گرو صدفه و بخت و اقبال و پر از ابهام و ایهام اند. راه هایی که گذشته به وی نموده و پاسخ هایی که به پرسش هایش داده، در برابر الزامات و ضروریات و دردها و رنجهای زمان حال کفایت نمی کنند. راههای قدیمی راحت و سهل، ناپدید شده اند، امکانات نوی پدیدار گشته اند یا خطرات جدیدی که گذشته نمی شناخت شان، ظهور کرده اند. مثلی می گوید تاریخ به ما هیچ نمی آموزد، بر این گفته باید افزود که درباره ی مسأله ی حال نیز هیچ سخنی نمی گوید. راه نو باید در سرزمینی بکر، بی هیچ سبق ذهنی و تصور قبلی و غالباً – دریغا – بی هیچ رحم و شفقت، احداث شود. (۶)

معاصران گمان نمی برند و نمی دانند و در نمی یابند که وجد و سرور و جوش و خروشی آشکارا مبالغه آمیز، کمتر زاده ی بنیه و مزاج شخصی است و بیشتر از منابع هنوز ناشناخته ای که در دورانی نو می جوشند، می تراود. هم عصران نیچه هیجان آتش ریز وی را با بدگمانی و عداوت می نگریستند… در آینده هنوز دیرزمانی ازو سخن خواهند گفت! آیا حتی پاراسلز را چهار قرن پس از مرگش، با حق شناسی و سپاس، از خاک بیرون نکشیدند و نکوشیدند به وی مدد کنند تا در دوران جدید دوباره زاده شود؟

به اعتقاد من وظیفه ی تمام کسانی که در انزوا و انفراد به راه خود می روند، اینست که کشفیات خویش در طی سفر تجسسی را به آگاهی جامعه برسانند، چه آن یافته ها چشمه های خنک برای تشنگان باشد و چه بیابان خشک اشتباهی عقیم. در احتمال نخست، به همسایه کمک می کنند و در احتمال دوم، به وی هشدار می دهند. وانگهی نظر انتقادی مشتی هم عصران پراکنده نیست که درباره ی حقیقت یا خطای کشفیات نوین، حکم و داوری خواهد کرد: این وظیفه به دوش آیندگان است. چیزهایی هست که هنوز حقیقی نیستند و شاید حق ندارند که حقیقی باشند، ولی ممکن است که ورق برگردد. پس هر که سرنوشتنش اینست باید به راه خود رود، تنها متکی به امیدهای خویش، با دیدگانی باز و شعور و وقوف به انزوا و تنهایی خود و خطرات و پرتگاه هایش.

اندیشه های نو اگر نشأه انگیز نباشند، علی العموم دست کم باید نسلی بپایند تا حق اهلیت یابند. در مورد مفاهیم روان شناختی جدید، این قرنطینه بی گمان بیشتر طول خواهد کشید، زیرا هر کس در این زمینه می پندارد واجد صلاحیتی است که مرجعیت دارد.

سلوک مردم امروز چنان است که نگاهی تحقیرآمیز به میغ خرافات و باورهای قرون میانه یا بدوی می اندازند و نمی دانند که سراسر گذشته، در طبقات پائین آسمان خراشی که خودآگاهی خردگرای مانرا با آن برابر می توان کرد، زنده است و باقی. روح مان اگر از لایه های زیرین محروم گردد، در خلاء معلق می ماند: و آنگاه شگفت نیست که عصبی مزاج شود. تاریخ راستین روح ما در کتابهای عالمانه نگاشته نشده، بلکه در سازمان زنده ی روان هر کس، حک و ثبت است.

نوشدگی های عظیم هرگز از بالا نمی آید، بلکه همواره از پائین نشأت می یابد؛ درختان از آسمان به زیر نمی آیند، بلکه از زمین می رویند، گرچه دانه هایشان در گذشته از آسمان فروافتاده است. زیر و رو شدن جهان ما با دگرگونی وجدانمان یگانگی دارد. همه چیز نسبی و بنابراین محل شک است، و در حالیکه وجدان دو دل و نامطمئن، این جهان ناپایدار را که آوازه ی پیمان نامه های صلح و دوستی و دموکراسی و دیکتاتوری و کاپیتالیسم و بلشویسم در آن می پیچد، می نگرد، اشتیاق روان اوج می گیرد و در همهمه ی شک و بی یقینی، پاسخی می جوید. و تحقیقاً لایه های تاریک مردم، یعنی خاموشانی که بارها ریشخند شده اند، ولی کمتر از گلان سرسبد جماعت به سلاح پیشداوری آکادمیک زخمگین گشته اند، کسانی هستند که به نیروی فشار ناخودآگاه روان تن در می دهند.

اندیشیدن در طریقی غیر از نحوه ی تفکر امروزی، همواره بوی عدم حقانیتی می دهد که بیجا و ناوارد است، و حتی چیزی تقریباً ناصواب، بیمارگون و کفرآلود محسوب می شود و بی خطر اجتماعی برای کسی که این چنین ابلهانه برخلاف جریان شنا می کند، نیز نیست.

نفی گذشته و تنها به زمان حال شعور و وقوف داشتن، سخافت محض است. امروز، فقط وقتی معنادار است که میان دیروز و امروز واقع باشد. امروز، فرآیندی است که از دیروز جدا می شود و به سوی فردا گام برمی دارد. آنکه امروز را بدین گونه دریابد، به حق خود را انسان عصر جدید می تواند گفت.

آنچه امروز نامیده می شود، لایه ی نازک سطحی ایست که در مراکز تجمع و سکنای بشریت ظاهر می گردد. اگر بسیار نازک باشد، بی اهمیت است، و اگر به قدر کفایت ستبر بود، آنگاه سخن از فرهنگ و پیشرفت به میان می آید و مسائلی ظهور می کنند که مشخصه ی هر عصر و دوران اند. (۷)

***

مسأله ای که در زمان حاضر مطرح می شود چیست؟ امروزه وقتی از مسأله ای عمومی سخن می گوئیم، از آنروست که آن مسأله در ذهن بسیاری انسانها هست. سرنوشت، افراد منفرد و پراکنده ای را که سرشت خاصی دارند، برمی گزیند تا به اقتضای طبیعت خویش، از نقیصه و مضرتی عمومی، در رنج و تعب افتند و در آن باره بحث و گفتگو کنند. ازینرو همواره فقط افراد منفرد و تک افتاده ای، مسائل عمومی را در می یابند و دست سرنوشت آنان را برگزیده تا به پرسش ها پاسخ گویند و به حل مسأله ای یاری دهند، بدین وجه که آنرا در زندگانی خاص خویش، بگنجانند و نکوشند تا از آن بگریزند.

اما چه کس به تمام و کمال صاحب این وقوف و آگاهی است که تاریخ، در کتابهای ضخیم یافت نمی شود، بلکه در خون ماست؟ اقلیتی ناچیز. (۸)

زمان عظمت و قدرتی دارد که مشاهده اش می توان کرد، و آدمی با قدرت و عظمت زمان، به قدرت و عظمت می رسد.

زندگانی جریانی است، ریزشی در (آبگیر) آینده و نه ابداً سکون و رکودی که به عقب بازگردد. بنابراین شگفت نیست که منجیان اساطیری، غالباً کودک – خدایانند.

وقتی مسیحیت نخستین بار اعلام داشت که رو به سوی آینده داشتن، اصلی است مایه ی نجات و رستگاری نوع بشر، این سخن، دارای معنای روان شناختی عمیقی بود. هیچ چیز را در گذشته تغییر نمی توان داد و چیزهای بس اندکی را در زمان حال دگرگون می توان کرد؛ برعکس آینده متعلق به ماست و قابل برای درک و احتمال برترین تنشهای قدرت حیات. دوران کوتاهی که جوانسالی نام دارد، آن ماست، و باقی زندگی، متعلق به فرزندانمان.

پی نوشت ها

۱٫ C.G.Hung. L”Ame et la vie, Paris, 1963, p. 357-387.

گزینه ای از نوشته های ک. گ. یونگ (م.).

۲٫ فیلسوف ایتالیایی که به اتهام الحاد زنده سوز شد (۱۵۴۸-۱۶۰۰) (م.).

۳٫ ظاهراً اشاره به تعصب پولس در یهودیت، پیش از گرویدن به دین مسیح و شکنجه کردن وی مسیحیان را و بعداً، به هنگام تبلیغ نصرانیت، نزاع وی که بیگانه می خواندنش، با پطرس، بر سر چگونگی انتشار دین نو است. ضمناً پولس در لغت به معنی کوچک است، و نام اصلیش در زبان عبرانی، شاؤل بوده است (م.).

۴٫ ترجمه ی دیگری از این بند در آمده است (م.).

۵٫ ترجمه ی دیگری از این بند درآمده است (م.).

۶٫ ترجمه ی دیگری از این بند درآمده است (م.).

۷٫ ترجمه ی دیگری از این بند درآمده است (م.)

۸٫ ترجمه ی دیگری از این بند درآمده است (م.)

منبع مقاله :

گوستاو یونگ، کارل؛ (۱۳۹۱)، جهان نگری، ترجمه: جلال ستاری، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم

 


منبع: وب سایت rasekhoon.net

 

 

توجه : این مقاله توسط سیستم نرم افزاری واحد های وب سایت گردآوری شده است و عتیق زنجان ادعای مالکیت این محتوا را نداشته و صرفاً جهت ارتقای سواد عمومی منتشر گردیده است .عتیق زنجان یک وب سایت عمومی اطلاع رسانی میباشد. در صورتی که تولید کننده اصلی این محتوا میباشید و مایل نیستید در وب سایت عتیق زنجان این مطلب در دسترس عموم قرار گیرد لطفا از لینک ‘ ارسال گزارش ‘ زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام فرمایید .
ارسال گزارش

  

+ : غرب – شرق و معنای آنها: : جامعه : : روانشناسی اجتماعی :
عوامل کاهش رزق و روزی – چه چیزهایی باعث کم شدن رزق و روزی میشود ؟
2 ماه پیش ارسال شده

در این مطلب عوامل کاهش رزق و روزی از دیدگاه اسلام و با توجه به قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) مورد بررسی قرار می گیرد تا متوجه شویم چه چیزهایی باعث کم شدن رزق و روزی میشود.

اسلام و فقر

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «اَللّهُمَّ احْشُرْنِی فِی زُمْرَهِ الْمَساکِین یَوْمَ الْقِیامَهِ؛ خداوندا! روز قیامت مرا با مستمندان محشور فرما» و نیز آن حضرت درباره گرامی داشتن فقرا می فرماید: «مَنْ اَکْرَمَ فَقِیرا مُسْلِما لَقَی اللّهَ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ؛ هر کس، فقیر مسلمانی را گرامی دارد، روز قیامت، خداوند را ملاقات کند، در حالی که از وی راضی است.»

چه بسا آنان که از حکمت تعالیم انبیا و وصایای آنان، آگاه نیستند، با دیدن موارد مذکور، شتابزده قضاوت کرده، ادیان آسمانی را به اعراض از دنیا و ترغیب افراد به فقر، متهم کنند؛ در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در موارد زیادی، فقر را همسان کفر دانسته، از آن به خدا پناهنده می شود: «اَللّهُمَّ اِنِّی اَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ، فَقالَ رَجُلٌ: اَ یَعْدِلانِ؟ قالَ: نَعَمْ؛ خدایا از کفر و فقر به تو پناه می برم، مردی گفت: آیا این دو در کنار هم هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بله.»
و در روایتی، علت آن را چنین بیان می کند: «لَولا رَحْمَهُ رَبِّی عَلی فُقَراءِ اُمَّتِی کادَ الْفَقْرُ اَنْ یَکُونَ کُفْرا؛ اگر رحمت [و شفقت] پروردگارم شامل فقیران امتم نبود، نزدیک بود که فقر، [باعث] کفر شود.»

و در دعای دیگری فرموده است: «اللّهُمَّ بارِکْ لَنا فِی الْخُبْزِ وَلا تُفَرِّقْ بَیْنَنا وَبَیْنَهُ، فَلَولاَ الْخُبْزُ ما صَلَّیْنا وَلا صُمْنا وَلا اَدَّیْنا فَرائِضَ رَبِّنا عَزَّ وَجَلَّ؛ خداوندا در نان برای ما با برکت قرار ده، و میان ما و نان جدایی مینداز که اگر نان نبود، نماز نمی گزاردیم و روزه نمی گرفتیم و دیگر واجبات پروردگار عزیز و جلیل را انجام نمی دادیم.»

چگونه فقر می تواند محبوب پیامبر صلی الله علیه و آله باشد؛ در حالی که آن حضرت از جناب ابراهیم خلیل علیه السلام چنین نقل می کند: «یا رَبِّ! الْفَقْرُ اَشَدُّ مِنْ نارِ نَمْرُود؛ پروردگارا! فقر از آتش نمرود، سخت تر است.»

همچنین خود آن بزرگوار می فرمود: اَلْفَقْرُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؛ فقر، سخت تر از مرگ است.»

بنابراین اگر روایاتی در ظاهر با مطلب مذکور تفاوت دارند، باید با توجه به این روایاتی که فقر را مذموم می دانند، معنا شوند.

مطالعه تاریخ زندگی پیامبران، امامان و اولیای خدا نیز نشان می دهد که آنان برای تسکین آلام و کاهش پریشانی تهیدستان، زندگی شخصی خود را در سطح ایشان، قرار می دادند؛ ولی در صدد بودند با فکر و تدبیر، نیازمندی را محو، و زندگی شرافتمندانه را برای همه پدید بیاورند.

فقر، پدیده ای تحمیلی

از دیر زمان، صاحبان قدرت و ثروت به اشکال مختلف، با تراشیدن فلسفه های گوناگون کوشیده اند تا این باور را رواج دهند که امکانات و منابع جامعه، محدود و نیازهای بشر نامحدود است. بنابراین به طور طبیعی، عده ای از دسترسی به نیازمندی های زندگی، محروم خواهند بود؛ پس پسندیده آن است که هر کس به هر آنچه طبیعت به او عطا کرده است، راضی باشد و بپذیرد که گرسنه ماندن عده ای، بهتر از فقر عمومی است.

سرانجام، این گونه افراد چنین نتیجه می گیرند که نه فقرا به دیده ظلم و خیانت به اغنیا بنگرند و نه اغنیا از حضور تهیدستان و محرومان، آزرده خاطر شوند؛ چون در مسابقه ای که یک جایزه بیشتر ندارد، تنها یک نفر کامیاب خواهد داشت.

خداوند متعال، طی آیات متعددی، تفکر «فقر طبیعت» را باطل دانسته، ریشه همه بدبختی ها را، نه در کمبود امکانات و محدود بودن طبیعت، بلکه در اعمال زشت و ظالمانه انسان ها می داند. این آیات را در پنج مرحله، می توان تقسیم کرد:

عوامل کاهش رزق و روزی
عوامل کاهش رزق و روزی

مرحله اوّل:
خداوند بی همانند، وعده داده است که روزی هر جنبنده ای را فراهم می کند: «وَ مَا مِن دَآبَّهٍ فِی الاْءَرْضِ إِلاَّ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَـبٍ مُّبِینٍ»؛ «هیچ جنبنده ای در زمین نیست؛ مگر این که روزی او بر خداست. او قرارگاه و محل رفت و آمدش را می داند، همه این ها در کتاب آشکاری ثبت است.»

مرحله دوم:
خداوند به عنوان یک سنت همیشگی اعلام کرده است که به هیچ وجه از وعده خود تخلف نمی کند: «إِنَّ اللَّهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ»؛ «به یقین خداوند در وعده خود تخلف نمی کند.»

مرحله سوم:
خداوند، راه کسب روزی را نمایانده و به انسان ها پیام داده است که خزاین رزق، همه به دست خداست و او اندازه روزی همگان را می داند: «وَ الاْءَرْضَ مَدَدْنَـهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَ سِیَ وَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیْ ءٍ مَّوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَـیِشَ وَ مَن لَّسْتُمْ لَهُو بِرَازِقِینَ * وَ إِن مِّن شَیْ ءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَآلـءِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ »؛ «و زمین را گستردیم و در آن کوه های ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویانیدیم، و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم؛ هم چنین برای کسانی که شما نمی توانید به آنها روزی دهید. هیچ چیزی نیست مگر این که خزاین آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه معین، نازل نمی کنیم.»

مرحله چهارم:
به انسان ها خبر داده است، هر آنچه برای زندگی لازم دارید، به اندازه فراوان آماده است: «اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَـوَ تِ وَ الاْءَرْضَ وَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِی مِنَ الثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّکُمْ…* وَآتاکُمْ مِّن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ »؛ «خداوند، همان کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان، آبی فرستاد و با آن میوه ها[ی مختلف] را برای روزی شما [از زمین] بیرون آورد… و از هر چیزی که از او خواستید (نیازمند بودید) به شما داد و اگر [بخواهید] نعمت های خدا را بشمارید، هرگز آن ها را شماره نتوانید کرد.»

مرحله پنجم:
در این مرحله، پروردگار عالمیان، روشن ساخت که اگر فساد و بدبختی به وجود می آید، نتیجه اعمال ناشایست خود انسانهاست: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ »؛ «فساد در خشکی و دریا به سبب کارهایی که مردم انجام داده اند، آشکار شده است. خدا می خواهد نتیجه بعضی اعمالشان را به آنها بچشاند، شاید (به سوی حق) بازگردند.»

نتیجه این که، خداوند، طبق تعالیم اسلام و قرآن، وعده کرده است روزی همه موجودات را برساند و این کار را انجام داده است و هرگونه کاستی و کمبود، ناشی از اعمال و رفتار انسانهاست.
بنابراین تنگدستی گروهی از انسانها، نه به خِسَّت طبیعت، بلکه به رفتار خود آنان یا گروهی دیگر از بنی آدم مرتبط است و پدیده تهیدستی، نه حقیقتی ذاتی و حتمی، بلکه پدیده ای عارضی و تحمیلی است.

بر همین اساس است که امام علی علیه السلام فرمود: «ما جاعَ فَقِیرٌ اِلاَّ بِما مَنَعَ غَنِیّ؛ هیچ فقیری گرسنه نماند؛ مگر آنکه توانگری از دادن حق او ممانعت کرد» و همچنین فرمود: «اِنَّ النّاسَ ما افْتَقَرُوا وَلا احْتاجُوا وَلا جاعُوا وَلاَعَرُوا اِلاَّ بِذُنُوبِ الاَْغْنِیاء؛ همانا مردم جز به اثر گناه ثروتمندان، فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نمی شوند.»

دلایل فقر و عوامل کاهش رزق و روزی

از قرآن و روایات استفاده می شود، عوامل متعددی در پدید آمدن فقر نقش دارد. برخی از این عوامل، اختیاری و برخی غیراختیاری است؛ چنان که برخی مربوط به جامعه و برخی مربوط به فرد است.

مهم ترین عامل نیازمندی، ساختار ناسالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بین افراد است. برخی عوامل به وجود آمدن نظام های اقتصادی ناسالم عبارت اند از: مالکیت خصوصی نامحدود، آزادی اقتصادی نامحدود، توزیع ناعادلانه درآمد، رواج گناه و اعمال ناشایست و بی اعتنایی به نیازمندان.

شرح این عوامل و بیان راه حل هایی که سیستم اقتصادی اسلام برای هر یک از آن ها دارد، از حوصله این نوشته خارج است. هدف این نوشتار، بیان عوامل فردی کاهش نعمت است.

عوامل کاهش رزق و روزی (عوامل فردی)

با مراجعه به آیات و روایات، مشاهده می کنیم که عواملی همچون: بیکاری، تنبلی، بی تدبیری، اخلاق بد، گناه و … از عوامل کاهش رزق و روزی هستند.

عوامل کاهش رزق و روزی - تنبلی
عوامل کاهش رزق و روزی – تنبلی

نکته جالب توجه آن است که با مقایسه عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده روزی، بسیاری از آن ها در نقطه مقابل و متناظر با یکدیگر قرار دارند؛ برای مثال، کار و تلاش، سبب افزایش و بیکاری و تنبلی سبب کاهش آن قلمداد شده است. همچنین است عوامل متقابلی، چون: ازدواج و زنا، توکل بر خدا و بر مردم، اخلاق خوب و بد، امانتداری و خیانت در امانت و… .

پیش تر طی مقالاتی درباره هر یک از عوامل افزایش رزق و روزی به تفصیل سخن گفته ایم، در این بخش برای رعایت اختصار و با تکیه بر توضیحات پیش گفته، عوامل کاهش رزق و روزی ، به طور گذرا بیان می شود.

۱. بیکاری و تنبلی

همچنان که کار و تلاش، عامل افزایش نعمت است؛ تنبلی، کسالت و تن پروری، عامل تنگدستی است. بنا به فرموده امام صادق علیه السلام : «مَنْ کَسَلَ عَنْ طَهُورِهِ وَصَلاتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لاَِمْرِ آخِرَتِهِ وَمَنْ کَسِلَ عَمّا یَصْلَح بِهِ اَمْرُ مَعِیشَتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لاَِمْرِ دُنْیاهُ؛ کسی که نسبت به پاکیزگی و نماز خود، تنبلی و کسالت ورزد، در او خیری برای آخرتش نیست، و کسی که نسبت به انجام اموری که معاشش را اصلاح می کند تنبلی ورزد، در او خیری برای دنیایش نیست.»

همچنین آن حضرت، یاران و پیروان خود را از این امر برحذر داشتند که در تأمین معاش خود وابسته و سربار دیگران باشند و آنان را به جنبش و فعالیت برای تأمین رزق خود دعوت کردند: «وَلا تَکْسِلْ عَنْ مَعِیشَتِکَ فَتَکُونُ کَلاًّ عَلی غَیْرِک؛ در معیشت خود، کسالت و تنبلی پیشه مکن، در غیر این صورت، سربار دیگران خواهی شد.»

امام علی علیه السلام در تشبیه لطیفی، فقر را محصول ازدواج بی حوصلگی و ناتوانی برشمردند: «اِنَّ الاَْشْیاءَ لَمّا ازْدَوَجَتْ اِزْدَوَجَ الْکَسِلُ وَالْعَجْزُ فَنَتَجا بَیْنَهُما الْفَقْر؛ هنگامی که اشیا با یکدیگر ازدواج کردند، کسالت و ناتوانی با هم ازدواج کردند و از آنان فقر متولد شد.»

یکی از مصادیق کسالت، خواب بین الطلوعین است که افزون بر آثار منفی بر جسم، سبب کاهش نعمت نیز می شود: «نَوْمُ الْغَداهِ مَشْؤُمَهٌ تَطْرُدُ الرِّزْقَ وَتَصْفَرُ اللَّوْنَ وَتُقَبِّحُهُ وَتُغَیِّرُهُ… اِنَّ اللّهَ تَعالی یُقَسِّمُ الاَْرْزاقَ ما بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ اِلی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاِیّاکُمْ وَتِلْکَ النَّوْمَهَ؛ خواب صبح (بین طلوع فجر تا طلوع خورشید) شوم است و باعث طرد رزق، زشتی و زردی چهره و تغییر آن می شود… . خداوند، ارزاق را بین طلوع فجر تا طلوع خورشید تقسیم می کند. از خوابیدن در این هنگام پرهیز کنید.»

در تأمین معاش خود نه تنها نباید زحمت خود را بر دوش مردم انداخت؛ بلکه نباید تنبلی و کسالت در امر کسب معاش و روزی، فرد را وادار کند تا دعا را جایگزین فعالیت در این زمینه سازد؛ زیرا چنین دعایی هرگز مستجاب نخواهد شد:

امام صادق علیه السلام فرموده است: «ثَلاثَهٌ تَرُدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ… وَرَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَقالَ یا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقالُ لَهُ: اَلَمْ اَجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ اِلی طَلَبِ الرِّزْقِ؛ دعای سه گروه مستجاب نخواهد شد:… و دعای مردی که در خانه خود بنشیند و بگوید: خدایا! روزی مرا برسان. پس به او خطاب شود: آیا راهی برای تأمین رزقت، قرار نداده ام؟»

۲. بی برنامگی

همچنان که تدبیر و برنامه ریزی در زندگی، نشان کمال شخصیت آدمی و از اسباب فزونی روزی است، در نقطه مقابل آن، بی تدبیری و بی برنامگی در زندگی، باعث تهیدستی می شود.

امام علی علیه السلام همین نکته را از جمله عوامل فقرآور دانسته اند. «وَتَرْکُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعیشَهِ یُورِثُ الْفَقْرَ؛ «[برنامه ریزی نکردن و] عدم اندازه گیری در معاش، موجب فقر می شود.»

همچنین آن امام همام می فرماید: «حُسْنُ التَّدْبِیرِ یَنْمِی قَلِیلَ الْمالِ وَسُوءُ التَّدْبِیرِ یَفْنِی کَثیرَهُ؛ برنامه ریزی نیکو در امور [اقتصادی]، مال اندک را افزایش می دهد و برنامه ریزی بد، مال فراوان را نابود می کند.»

۳. توکل بر غیر خدا

رزق همه مخلوقات به دست خالق رازق است. افرادی که نیازهای خود را از سرچشمه و مبدأ آن جویا شوند، به آن می رسند؛ امّا آنان که آن را نزد مخلوقات بجویند، به جای آب به سراب می رسند و گمشده خود را نخواهند یافت. از همین رو، توکل بر خدا باعث افزایش روزی و توکل بر خلق خدا، سبب کاهش آن خواهد شد.

عوامل کاهش رزق و روزی - توکل بر غیر خدا
عوامل کاهش رزق و روزی – توکل بر غیر خدا

امام علی علیه السلام به نقل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مامِنْ مَخْلُوقٍ یَعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونِی اِلاَّ قَطَعْتُ اَسْبابَ السَّموات وَاَسْبابَ الاَْرْضِ مِنْ دُونِهِ فَاِنْ سَاَلَنِی لَمْ اَعْطِهِ وَاِنْ دَعانِی لَمْ اَجِبْهُ وَما مِنْ مَخْلُوقٍ یَعْتَصِمُ بِی دُونَ خَلْقِی، اِلاَّ ضَمِنْتُ اَسْبابَ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ رِزْقَهُ، فَاِنْ دَعانِی اَجِبْتُهُ وِاِنْ سَاَلَنِی اَعْطَیْتُهُ وَاِنْ اِسْتَغْفَرَ غَفَرتُ لَهُ؛ خداوند عزّ و جل می فرماید: هر کس که نه بر من، بلکه بر مخلوق من تکیه کند، اسباب آسمان ها و زمین را برای او قطع می کنم. پس اگر از من چیزی بخواهد به او نمی بخشم و اگر مرا بخواند پاسخش را نمی دهم و هر کس که نه بر بنده من، بلکه بر خود من تکیه کند، اسباب آسمان ها و زمین را پشتوانه رزق او قرار می دهم. پس اگر مرا بخواند پاسخش می دهم واگر از من چیزی بخواهد، به او عطا می کنم و اگر از من پوزش بخواهد، از او درگذرم.»

خداوند، سبب ساز و سبب سوز است. اگر فردی در انجام کارهایش بر او توکل کند، علل و اسباب کارهای او را فراهم می کند؛ اما اگر شخصی به جای خالق اسباب، به خود اسباب چنگ زند، از کارآیی کامل اسباب و وسایل نیز محروم خواهد شد.

درخواست از خداوند، کلید خزاین رحمت الهی است که با آن می توان گنجینه های نعمت خداوند را گشود و از مواهب آن برخوردار شد. در نقطه مقابل؛ خواهش و درخواست از مردم، باعث بسته ماندن گنجینه های رحمت بر روی انسان و برخوردار نشدن او از نعمت های خداوند است. کسی که درهای رحمت الهی را با دعا نگشاید، تنگدستی و رنج روزگار او را به کوبیدن درهای خلق خدا و خواهش و التماس از این و آن وا می دارد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: «مَنْ لَمْ یَسْاَلِ اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِفْتَقَرَ؛ فردی که از فضل خدا درخواست نکند، به فقر دچار می شود» و امام علی علیه السلام می فرماید: «مَنْ فَتَحَ عَلی نَفْسِهِ بابا مِنَ الْمَسْأَلَهِ فَتَحَ اللّهُ عَلَیْهِ بابا مِنَ الْفَقْرِ؛ شخصی که بر روی خود درِ خواهش از مردم را بگشاید، خداوند بر روی او، دری از فقر خواهد گشود.»

۴. گناه و نافرمانی

نافرمانی خداوند، رابطه خالق و مخلوق را تیره می کند و تغییر رفتار مخلوق، باعث تغییر نعمت های الهی می شود و از آن مواهب می کاهد. شاید با این کیفر، بنده از تقصیر خود آگاه شود و عذر به درگاه خدا آورد.

امام علی علیه السلام فرمودند: «تَوَقُّوا الذُّنُوبَ فَمَا بَلِیَّهٌ اَشَدُّ وَأفْظَعُ مِنْهَا وَلاَ یَحْرُمُ الرِّزْقُ اِلاَّ بِذَنْبٍ حَتَّی الْخَدْشِ وَالنَّکْبَهِ وَالْمُصِیبَهِ. قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَمَا أصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أیْدِیکُمْ وَیَعْفُوا عَنْ کَثِیر؛ از گناهان دوری کنید که هیچ بلایی شدیدتر و زشت تر از آن نیست و رزق باز داشته نمی شود، مگر به دلیل انجام گناهی، حتی در حدّ ایجاد خراش و جراحت و ناراحتی [در دیگران]؛ چرا که خداوند فرمود: هر مصیبتی که به شما رسد، به سبب اعمالی است که انجام داده اید و بسیاری را نیز عفو می کند.»

از همین رو است که تنگی در رزق و روزی، یکی از کفّاره های گناهان و شرط ورود به بهشت دانسته شده است. رسول حق صلی الله علیه و آله چنین نقل می فرماید: «قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَا مِنْ عَبْدٍ اُرِیدُ أنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّهَ إلاَّ ابْتَلَیْتُهُ فِی جَسَدِهِ. فَإنْ کَانَ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِهِ وَإلاَّ ضَیَّقْتُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَإنْ کَانَ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِهِ وَإلاَّ شَدَدْتُ عَلَیْهِ الْمَوْتَ حَتَّی یَأتِینی وَلاَ ذَنْبَ لَهُ ثُمَّ أُدْخِلُهُ الْجَنَّه؛ خداوند فرمود: هر بنده [گنه کاری] را که بخواهم به بهشت وارد کنم، او را به مشکلات جسمانی دچار می کنم. اگر این مشکلات، کفاره گناهان او شدند [او را داخل بهشت کنم] وگرنه، رزق او را تنگ می سازم. اگر این تنگی و سختی در روزی، کفّاره گناهان او شدند [او را داخل بهشت می کنم [وگرنه، مرگ را بر او سخت می گیرم تا او بدون گناه، نزد من آید و سپس او را به بهشت داخل کنم.»

گناهان بسیاری را می توان برشمرد که موجب کاهش روزی انسان هستند. به عنوان نمونه به گناه بسیار زشت زنا اشاره ای می کنیم. همچنان که ازدواج و برقراری رابطه سالم و مشروع، [یکی از عوامل افزایش رزق و روزی است] و باعث افزایش رزق و رفع تهیدستی می شود، عمل نامشروع و ناسالم زنا نیز باعث محروم شدن از نعمت ها و الطاف الهی می شود. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله شش پیامد منفی در دنیا و آخرت برای عمل پلید زنا، شمارش شده است:

«إیَّاکُمْ وَالزِّنَا فَإنَّ فِیهِ سِتَّ خِصَال: ثَلاَثَ فِی الدُّنْیَا وَثَلاَثَ فِی الاْآخِرَه، فَاَمَّا اللَّوَاتِی فِی الدُّنْیَا: فَإنَّهُ یَذْهَبُ بِالْبَهَاء وَیَقْطَعُ الرِّزْقَ مِنَ السَّمَاءِ وَیَعْجِلُ الْقَضَاءَ وَاَمَّا اللَّوَاتِی فِی الاْآخِرَهِ: فَسُوءُ الْحِسَابِ وَسَخَطُ الرَّبِّ وَخُلُودُ النَّارِ؛ از زنا برحذر باشید که شش ویژگی [منفی] دارد: سه مورد در دنیا و سه مورد در آخرت؛ امّا پیامدهای دنیایی آن: آبروی انسان را می برد، رزق را از آسمان قطع و مرگ را نزدیک می کند؛ امّا پیامدهای اُخروی آن: سختی حساب، خشم خداوند و خلود در آتش (عذاب طولانی) است.»

عبارت «بریده شدن رزق از آسمان» حاکی از آن است که مطابق اصل اولیه و رحمت عام خداوند، روزی فرد زانی نیز مانند همه موجودات دیگر از آسمان رحمت خداوند بر او می بارد؛ امّا این عمل ناشایست اوست که از رحمت خداوند جلوگیری کرده، باعث قطع شدن نعمت او می شود.

مؤید این برداشت، آیه شریفه «ذَلِکَ بِاَنَّ اللّه َ لَمْ یَکُ مُغَیِّرا نِعَمَهُ اَنْعَمَها عَلی قَومٍ حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» است که بر اساس این اصل مستحکم قرآنی، تا وقتی انسان ها خود باعث سلب نعمتی از خود نشوند، خداوند آنان را از نعمتِ پیوسته و مداوم خویش، محروم نخواهد کرد.

در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام ، عمل شنیع زنا باعث «محبوس شدن رزق» است. «وَالذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ الرِّزْقَ الزِّنَا؛ [از] گناهانی که باعث محبوس شدن روزی می شود، زنا است.» بر اساس این روایت نیز روزی افراد بر اثر بدکرداری، نابود نمی شود؛ بلکه محبوس و زندانی می گردد. کلید این زندان نیز به دست انسان است تا با تجدید نظر در رفتار خویشتن، و برداشتن موانع، جُوی روزی خویش را به جریان اندازد و درخت زندگی اش را از آن سیراب کند.

گناه دیگری که موجب کاهش روزی است، خیانت در امانت می باشد.

همچنان که امانتداری و حفظ حرمت مال مردم، سبب افزایش رزق است، خیانت در امانت و بی حرمتی به مال مردم، باعث کاهش نعمت خواهد شد. پیامبر مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله در این باره فرمود: «ألاَْمَانَهُ تَجْلِبُ الْغِنَاءَ وَالْخِیَانَهُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ؛ امانتداری باعث بی نیازی و خیانت [در امانت،] سبب فقر می شود.»

۵. اخلاق بد

همچنان که اخلاق خوب، باعث جلب رحمت و محبت خداوند، محبوبیت بین مردم، افزایش رزق و برکت در زندگی خواهد شد، اخلاق بد نیز سبب ناخشنودی خداوند، ناخرسندی مردم و بی برکتی در زندگی می شود. امام علی علیه السلام در این باره می فرماید: «مَنْ سَاءَ خُلْقُهُ ضَاقَ رِزْقُهُ؛ هرکس بد اخلاق باشد، رزقش تنگ می شود.»

عوامل کاهش رزق و روزی - بد اخلاقی
عوامل کاهش رزق و روزی – بد اخلاقی

و بنا بر روایتی دیگر: «مَنْ فَحَشَ عَلَی اَخِیهِ الْمُسْلِمِ نَزَعَ اللّهُ مِنْهُ بَرَکَه رِزْقِهِ وَوَکَّلَهُ اِلَی نَفْسِهِ وَأَفْسَدَ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ؛ هرکس به برادر مسلمانش فحاشی کند، خداوند برکت روزیش را از او بر می دارد و او را به خودش وامی گذارد و زندگیش را تباه می کند.»

۶. اسراف در مصرف و انفاق

میانه روی و مشی معتدل در تمام ابعاد زندگی، از جمله ویژگی های مؤمنان خردمند است. در نقطه مقابل تندروی یا کندروی، افراط یا تفریط و اسراف یا بخل ورزیدن از ویژگی های نابخردان به شمار می رود.

اسراف و تندروی در هر زمینه ای، حتی در صفات پسندیده، ناپسند است. انفاق و بخشش مال نیز از این قاعده، مستثنی نیست. قرآن کریم ضمن آنکه مؤمنان را به انفاق مالشان توصیه می کند، آنان را از این برحذر داشته است که خود را بر اثر زیاده روی در بخشش مال به گرفتاری بیندازند: «وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إلَی عُنَقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا»؛ «هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن [و ترک انفاق و بخشش منما] و بیش از حد [نیز] دست خود را مگشای تا سرزنش شوی و از کار فرو مانی.»

چناچه فردی به سبب افراط و اسراف، ثروت خود را از دست دهد و دچار مشکل شود، چاره ای ندارد و ثروت از دست رفته را با «دعا و نیایش» نمی توان باز گرداند؛ چرا که خودکرده را تدبیر نیست:

«ثَلاَثَهٌ تَرِدُ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُم: رَجُلٌ رَزَقَهُ اللّهُ مَالاً فَاَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: یَا رَبِّ ارْزُقْنِی. فَیُقَالُ لَهُ: ألَمْ أرْزُقْکَ…؛ دعای سه گروه مستجاب نمی شود: کسی که خداوند به او ثروتی روزی کرده است؛ امّا آن را در غیر جای خود انفاق می کند. سپس دعا می کند: خدایا! رزق مرا برسان. پس به او خطاب شود: آیا به تو روزی ندادم؟! … .»

روایتی مشابه، دعای گروهی را مردود می داند که بر اثر میانه روی نکردن در مصرف، مال خود را تباه کرده و سپس جبران آن را خواهان اند.

۷. شرم ناروا

لازمه کار تجاری و اقتصادی، قدرت چانه زنی و صراحت لهجه است. فروشنده یا خریداری که چنین نباشد یا به دلیل کم رویی و یا احترام گذاشتن بیش از حد، از بیان قیمت مطلوب خویش، خودداری کند، و یا به نسیه فروشی روی آورد و یا این که کالا را به هر قیمتی، ولو گزاف ارائه کردند، بخرد، رفته رفته از درآمدش کاسته خواهد شد و مخارج او بر درآمدهایش غلبه خواهد کرد. این همه، در شرم های نابجا و قرار گرفتن در محظورات اخلاقی، ریشه دارد.

راه چاره، آن است که در تبعیت از سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که گفتار و رفتار خود را بدون تکلّف و مشقّت انجام می داد، مسلمانان نیز در بازار کار، ضمن برخورداری از ارزشهای دینی و اخلاقی، از افراط در نگه داشتن حرمت های اخلاقی بپرهیزند و به صورت صریح و شفّاف، مطالبات اقتصادی خود را بیان کنند.

از همین رو است که در فرهنگ دینی ما، حیای بی جا یکی از عوامل کاهش رزق و روزی معرفی شده است. امام علی علیه السلام می فرمودند: «اَلْحَیَاءُ یَمْنَعُ الرِّزْقَ؛ حیای [نابجا] از رزق جلوگیری می کند.»

۸. سایر عوامل

در پایان این بحث، به ذکر دو روایت جامع در این زمینه می پردازیم که شماری از عوامل کاهش رزق و روزی را بیان کرده اند. شماری از این عوامل، در ضمن مباحث گذشته بیان شده است؛ امّا شمار دیگری از آنها ناگفته مانده است.

۱. امام علی علیه السلام چنین فرموده است: «تَرِکُ نَسْجِ الْعَنْکَبُوتِ فِی الْبُیُوتِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَالْبُولُ فِی الْحَمَّامِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَالاَْکْلُ عَلَی الْجِنَابَهِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَالتَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَالتَّمَشُّطُ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَتَرْکُ الْقَمَامَهِ فِی الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَالْیَمِینُ الْفَاجِرَهُ تُورِثُ الْفَقْرَ، وَالزِّنَا یُورِثُ الْفَقْرَ، وَإظْهَارُ الْحِرْصِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَالنَّوْمُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَالنَّوْمُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَتَرْکُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَهِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَقَطِیعَهُ الرَّحِمِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَإعْتِیُادُ الْکِذْبِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَکَثْرَهُ الاِْسْتِمَاعِ إلَی الْغِنَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَرَدُّ السَّائِلِ الذَّکَرِ بِاللَّیْلِ یُورِثُ الْفَقْرَ؛ رها کردن تار عنکبوت در منزل، بول کردن در حمام، خوردن در حال جنابت، خلال کردن دندان با شاخه درخت گز، شانه زدن در حالت ایستاده، باقی گذاشتن خاکروبه در خانه، قسم دروغ، زنا، اظهار حرص، خوابیدن بین دو نماز مغرب و عشا و قبل از طلوع خورشید، نداشتن برنامه ریزی در زندگی، قطع ارتباط با خویشاوندان، عادت به دروغگویی، زیاد گوش دادن به غنا و رد کردن مرد فقیر در شب، باعث فقر است.»

۲. خاتم انبیا صلی الله علیه و آله می فرماید: «عِشْرُونَ خَصْلَهً تُورِثُ الْفَقْرَ أوَّلُهَا الْقِیَامُ مِنَ الْفِرَاشِ لِلْبُولِ عُرْیَانا، وَالاَْکْلُ جُنُبا، وَتَرْکُ غَسْلِ الْیَدَیْنِ عِنْدَ الاَْکْلِ، وَإهَانَهُ الْکَسْرَهِ مِنَ الْخُبْزِ، وَإحْرَاقُ الثَّوْمَ وَالْبَصَلِ، وَالْقُعُودُ عَلَی أسْکِفَهِ الْبَیْتِ، وَکَنْسُ الْبَیْتِ بِاللَّیْلِ وَبِالثَّوْبِ، وَغَسْلُ الاَْعْضَاءِ فِی مَوْضِعِ الاِْسْتِنْجَاءِ، وَمَسْحُ الاَْعْضَاءِ الْمَغْسُولَهِ بِالْمِنْدِیلِ وَالْکُم، وَوَضْعُ الْقِصَاعِ وَالاَْوَانِی غَیْرُ مَغْسُولَهٍ، وَوَضْعُ أَوَانِی الْمَاءِ غَیْرُ مَغْطاهِ الرُّؤُوسِ، وَتَرْکُ بُیُوتِ الْعَنْکَبُوتِ فِی الْمَنْزِلِ، وَالاِْسْتِخْفَافُ بِالصَّلاَهِ، وَتَعْجِیلُ الْخُرُوج مِن َالْمَسْجِدِ، وَالْبکُورُ إلَی السُّوْقِ، وَتَأخِیرُ الرُّجُوع عَنْهُ إلَی الْعِشَاءِ، وَشِرَاءُ الْخُبْزِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، وَاللَّعْنُ عَلَی الاَْوْلاَد، وَالْکِذْبُ، وَخِیَاطَهُ الثَّوْبِ عَلَی الْبَدَنِ، وَإطْفَاءُالسِّرَاجِ بِالنَّفْسِ؛ بیست خصلت، باعث تنگدستی می شود: عریان برخاستن از رختخواب برای رفتن به دستشویی، خوردن در حال جنابت، نَشُستن دستها هنگام خوردن، بی اعتنایی به نان ریزه، سوزاندن سیر و پیاز، نِشستن در آستانه در، جاروب کردن منزل در شب و به وسیله لباس، شستن بدن در توالت، کشیدن حوله و آستین جامه بر اعضای شسته شده، نَشُسته ماندن ظروف، رو باز بودن ظروف آب، رها کردن تار عنکبوت در منزل، سبک شمردن نماز، زود خارج شدن از مسجد، صبح زود به بازار رفتن و دیر بازگشتن از آن تا هنگام نماز عشا، خریدن نان از فقرا، نفرین بر فرزندان، دروغگویی، دوختن لباس در حال بر تن داشتن آن، و خاموش کردن چراغ با فوت.»

(پایگاه اطلاع رسانی حوزه)

امتیاز کل

برخی عوامل کاهش رزق و روزی عبارتند از: بیکاری و تنبلی، بی برنامگی، توکل بر غیر خدا، گناه و نافرمانی، اخلاق بد، اصراف در مصرف و انفاق و شرم ناروا

User Rating: ۳.۴۳ ( ۲ votes)
+ عوامل کاهش رزق و روزی – چه چیزهایی باعث کم شدن رزق و روزی میشود ؟
شب شعر «مسند الولایة» در لبنان برگزار شد
2 ماه پیش ارسال شده

شب شعر «مسند الولایة» با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و «هرگز تو را رها نخواهیم کرد، ای حسین» با همكاري رايزني فرهنگي ايران در لبنان، برگزار شد.

عتیق:جمعیت ابداع در لبنان با همکاری انجمن ادبا و شعرای لبنان و
انجمن زنان شاعر فاطمی و رايزني فرهنگي ايران در لبنان، شب شعر «مسند
الولایة» را برگزار کرد.

در این شب شعر، علاوه بر سخنرانی محمدمهدي شريعتمدار، رایزن
فرهنگی كشورمان و علی عباس، رئیس جمعیت ابداع، ۱۳ تن از شاعران لبنانی در
اعلام وفاداری به مقام ولایت، سرودهای خود را قرائت کردند و در پایان این
مراسم به هریک از آنان لوح تقدیر از سوی رایزني فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تقدیم شد.


این مراسم که با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و «هرگز تو را رها
نخواهیم کرد، ای حسین» برگزار شد و دومین شب شعر برگزار شده جمعیت ابداع در
حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر است.


بنابر اعلام اين خبر، مجموعه قصائد قرائت شده در این شب شعر
در جزوه‌ای با عنوان قصیده‌های مسند الولایة؛ در محضر ولی فقیه چاپ و توزیع
شد.

منبع:حوزه

+ شب شعر «مسند الولایة» در لبنان برگزار شد
آتش زدن خودروی سمند پلیس در مشهد توسط آشوبگران+فیلم
2 ماه پیش ارسال شده

به گزارش خبرنگاری افتخاری پایگاه خبری مذهبی عتیق از شهرمشهد: در تجمع شب گذشته در خراسان رضوی عده ای آشوب طلب وارد جمعیت مردم معترض نسبت به اوضاع وخیم اقتصادی و گرانی ها شدند و از تجمع مردم عادی سوءاستفاده کردند و دست به تخریب اموال عمومی همچون ایستگاه های اتوبوس،شیشه های بانکها،و در نتیجه حمله به خودروی نیروی انتظامی و واژگون نمودن آن و در نهایت به آتش کشیدن آن.

و اما این اعمال خشونت آمیز را نمی توان به مردم فهیم و شریف ایران نسبت داد زیرا که این نوع اعمال مختص افراد آموزش دیده در خصوص جنگ شهری است و نیازمند بررسی های بیشتر سیاسی و امنیتی می باشد.


http://www.bacheshie.ir/?p=3502

+ آتش زدن خودروی سمند پلیس در مشهد توسط آشوبگران+فیلم
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت عتیق محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس