صدای جوانان اصلاح طلب هم مثل استوانه‌های اصلاح طلبی چون حجاریان، بهزاد نبوی، خاتمی و تاجیک شنیده می‌شود/ بهترین شیوه تعامل بین جناحین کشور است = عتیق

صدای جوانان اصلاح طلب هم مثل استوانه‌های اصلاح طلبی چون حجاریان، بهزاد نبوی، خاتمی و تاجیک شنیده می‌شود/ بهترین شیوه تعامل بین جناحین کشور است – خبرگزاری برنا […]